Search Analytics

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Không có dữ liệu ổn định liên kết với tài nguyên này.

Phương pháp

cụm từ tìm kiếm

Truy vấn dữ liệu lưu lượng truy cập tìm kiếm của bạn bằng bộ lọc và thông số mà bạn xác định. Phương thức này trả về 0 hoặc nhiều hàng hơn được nhóm theo các khóa hàng (phương diện) mà bạn xác định. Bạn phải xác định phạm vi ngày của một hoặc nhiều ngày.

Khi ngày là một trong các phương diện, bất cứ ngày nào không có dữ liệu sẽ bị loại khỏi danh sách kết quả. Để tìm hiểu ngày nào có dữ liệu, hãy xuất một truy vấn không có bộ lọc theo ngày, trong phạm vi ngày mà bạn quan tâm.

Kết quả được sắp xếp theo số lượt nhấp giảm dần. Nếu hai hàng có cùng số lượt nhấp, thì các hàng đó được sắp xếp theo cách tuỳ ý.

Hãy xem mẫu python để gọi phương thức này.

API này chịu sự ràng buộc của các giới hạn nội bộ của Search Console và không đảm bảo sẽ trả về tất cả hàng dữ liệu, ngoại trừ hàng trên cùng.

Xem giới hạn về lượng dữ liệu có sẵn.

Ví dụ về yêu cầu POST qua JSON:
POST https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/https%3A%2F%2Fwww.example.com%2F/searchAnalytics/query?key={MY_API_KEY}
{
  "startDate": "2015-04-01",
  "endDate": "2015-05-01",
  "dimensions": ["country","device"]
}