Xem dữ liệu hiệu suất của bạn

Bạn có thể truy vấn nhanh dữ liệu hiệu suất của mình mà không vượt quá hạn mức bằng cách chạy một truy vấn hằng ngày cho dữ liệu trong một ngày.

Bạn phải chọn thông tin bạn muốn đưa vào dữ liệu của mình: loại tìm kiếm nào (web, hình ảnh, video, v.v.) và phương diện nào (trang, cụm từ tìm kiếm, quốc gia hoặc thiết bị), cũng như liệu bạn có nên nhóm kết quả theo trang hoặc tài sản hay không. Khi truy vấn trang và/hoặc chuỗi truy vấn, một số dữ liệu có thể bị bỏ qua (đây là lý do).

Tổng quan

 1. Bạn nên chạy truy vấn mỗi ngày cho dữ liệu của một ngày bằng cách sử dụng một trong các kiểu truy vấn được mô tả dưới đây. Việc chạy một truy vấn hằng ngày cho dữ liệu của một ngày không được vượt quá định mức hằng ngày. Dữ liệu thường có sẵn sau 2 đến 3 ngày. Bạn có thể tìm hiểu dữ liệu nào có sẵn gần đây nhất bằng cách chạy một truy vấn đơn giản được nhóm theo ngày trong 10 ngày qua. Khi bạn viết truy vấn:
  • Chọn có nhóm các kết quả theo trang hoặc thuộc tính hay không.
  • Chọn xem bạn muốn số lượng hoàn chỉnh hơn hay nhiều phương diện hơn trong truy vấn của mình. Lưu ý: Bạn phải truy vấn dữ liệu về giao diện tìm kiếm (AMP, đường liên kết màu xanh dương, kết quả nhiều định dạng, v.v.) bằng quy trình hai bước.
 2. Phân trang kết quả bằng cách chạy lại cùng một truy vấn, tăng giá trị startRow thêm 25.000 trong yêu cầu cho đến khi bạn đến trang cuối cùng (phản hồi có 0 hàng).
 3. Chạy tùy chọn cùng một truy vấn với một thông số type khác.

Dưới đây là ví dụ về mã giả cho một truy vấn. Bạn có thể chạy thuộc tính này mỗi ngày một lần cho mỗi giá trị type mà bạn muốn nhận dữ liệu.

int maxRows = 25000; // Current max response size
int i = 0;
do {
 response = Request(startDate = 3_days_ago,
           endDate = 3_days_ago,
           ... add dimensions, type ...
           rowLimit = maxRows,
           startRow = i * maxRows);
 i++;
 … // Do something with the response data.
} while (response.rows.count() != 0); // Page through all result rows

Hạn mức dữ liệu

Ngoài hạn mức sử dụng API, phương thức phân tích tìm kiếm sẽ hiển thị tối đa 50 nghìn hàng dữ liệu mỗi ngày cho mỗi loại tìm kiếm (web, hình ảnh, v.v. được sắp xếp theo số lượt nhấp).

Thông tin chi tiết về truy vấn

Bạn có thể truy vấn dữ liệu được nhóm theo trang hoặc tài sản.

Được nhóm theo trang

Để có số liệu chính xác, bạn phải bỏ qua các phương diện trang và truy vấn, như trong ví dụ sau:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web",
"aggregationType": "byPage"
 • startDate / endDate: Chọn thời hạn một ngày bằng cách chọn cùng một ngày.
 • dimensions: Bao gồm country và/hoặc device (không bắt buộc).
 • type: Liệt kê mỗi type giá trị mong muốn trong truy vấn riêng.
 • aggregationType: Phải là byPage.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm thông tin về trang và/hoặc truy vấn, với chi phí mất một số dữ liệu, hãy chạy truy vấn như sau:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["page", "query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: Chọn thời hạn một ngày bằng cách chọn cùng một ngày.
 • dimensions: Bao gồm page. Bạn có thể kết hợp bất kỳ tổ hợp query, country hoặc device nào.
 • type: Liệt kê mỗi type giá trị mong muốn trong truy vấn riêng.

Được nhóm theo tài sản

Để có số liệu chính xác, bạn phải bỏ qua các phương diện trang và truy vấn, như trong ví dụ sau:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web"
 • startDate/endDate: Chọn thời hạn một ngày bằng cách chọn cùng một ngày.
 • dimensions: Bao gồm country và/hoặc device (không bắt buộc).
 • type: Liệt kê trên mỗi giá trị type (không bắt buộc) như mong muốn trong một truy vấn riêng.

Để biết thêm chi tiết, bao gồm truy vấn, quốc gia và/hoặc thông tin thiết bị, với chi phí mất dữ liệu, hãy chạy truy vấn như sau:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate/endDate: Chọn thời hạn một ngày bằng cách chọn cùng một ngày.
 • dimensions: Tùy ý bao gồm bất kỳ tổ hợp nào của query, country hoặc device.
 • type: Liệt kê mỗi type giá trị mong muốn trong truy vấn riêng.

Nhóm kết quả theo trang hoặc tài sản

Số lượt hiển thị, số lượt nhấp, vị trí và tỷ lệ nhấp được tính theo cách khác nhau khi nhóm các kết quả theo trang thay vì theo tài sản. Tìm hiểu thêm.

Tại sao tôi mất dữ liệu khi yêu cầu thêm thông tin chi tiết?

Khi bạn nhóm theo trang và/hoặc truy vấn, hệ thống của chúng tôi có thể bỏ một số dữ liệu để có thể tính toán kết quả trong một khoảng thời gian hợp lý bằng cách sử dụng lượng tài nguyên điện toán hợp lý.

Đang nhận dữ liệu giao diện tìm kiếm

Giao diện tìm kiếm không có sẵn dưới dạng cột cùng với bất kỳ phương diện nào khác. Do đó, nếu muốn xem thông tin về giao diện tìm kiếm cho trang web của mình, bạn phải tuân theo quy trình sau:

 1. Chỉ định searchAppearance làm phương diện duy nhất sẽ nhóm tất cả dữ liệu theo loại giao diện tìm kiếm mà không có phương diện khác.
 2. Chạy truy vấn thứ hai, lọc theo một trong các loại giao diện tìm kiếm được liệt kê ở bước 1, có thể thêm bất kỳ phương diện mong muốn nào vào truy vấn (trang, quốc gia, truy vấn, v.v.) nếu muốn.

Để truy xuất dữ liệu về nhiều loại giao diện tìm kiếm, bạn phải chạy bước thứ hai một lần cho mỗi loại giao diện tìm kiếm được liệt kê ở bước 1.

Cụm từ tìm kiếm đầu tiên:

Nhận danh sách các loại giao diện tìm kiếm trên trang web của bạn.

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "searchAppearance"
 ]
}

Kết quả:

Trang web của bạn có loại INSTANT_APP, AMP_BLUE_LINK, v.v.

 "rows": [
 {
  "keys": [
  "INSTANT_APP"
  ],
  "clicks": 443024.0,
  "impressions": 4109826.0,
  "ctr": 0.10779629113251997,
  "position": 1.088168452873674
 },
 {
  "keys": [
  "AMP_BLUE_LINK"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090884E7,
  "ctr": 0.025152999692701676,
  "position": 7.313451603790653
 },...

Cụm từ tìm kiếm thứ hai:

Lọc theo một trong các loại giao diện tìm kiếm bạn thấy ở bước 1, cùng với bất kỳ phương diện nào mà bạn thích (trang, thiết bị, v.v.). Tại đây, chúng tôi lọc theo AMP_BLUE_LINK.

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "device" // and/or page, country, ...
 ],
 "dimensionFilterGroups": [
  {
   "filters": [
    {
     "dimension": "searchAppearance",
     "operator": "equals",
     "expression": "AMP_BLUE_LINK"
    }
   ]
  }
 ]
}

Kết quả:

Thông tin chi tiết về AMP_BLUE_LINK theo các loại thiết bị.

"rows": [
 {
  "keys": [
  "MOBILE"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090783E7,
  "ctr": 0.025153148337323107,
  "position": 7.31339517914422
 },
 {
  "keys": [
  "DESKTOP"
  ],
  "clicks": 0.0,
  "impressions": 66.0,
  "ctr": 0.0,
  "position": 12.257575757575758
 },
...