Hạn mức sử dụng

Phiên bản này của API Google Search Console thực thi các giới hạn sử dụng sau đây:


Phân tích tìm kiếm

Hạn mức Search Analytics thuộc hai loại: hạn mức tải và giới hạn QPS. Lỗi "đã vượt quá định mức" là giống nhau đối với tất cả sự kiện vượt quá hạn mức.

Tải hạn mức

Tải thể hiện tài nguyên nội bộ mà một truy vấn sử dụng. Hầu hết người dùng sẽ không vượt quá giới hạn tải, nhưng nếu làm như vậy, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "đã vượt quá định mức". Tài nguyên Search Analytics thực thi các giới hạn tải sau đây:

 • Hạn mức tải ngắn hạn: Hạn mức ngắn hạn được đo lường bằng 10 phút. Cách khắc phục:
  • Nếu bạn vượt quá hạn mức, hãy đợi 15 phút rồi thử lại. Nếu bạn vẫn vượt quá hạn mức, thì bạn đang vượt quá hạn mức dài hạn.
  • Nếu bạn vượt quá hạn mức ngắn hạn, hãy mở rộng truy vấn trong ngày.
 • Hạn mức tải dài hạn: Hạn mức dài hạn được đo lường theo 1 ngày. Nếu vượt quá hạn mức khi chỉ chạy một truy vấn trong khoảng thời gian 10 phút, thì bạn đang vượt quá hạn mức dài hạn. Cách khắc phục:
  • Các truy vấn rất tốn kém khi bạn nhóm và/hoặc lọc theo trang hoặc chuỗi truy vấn. Các truy vấn được nhóm/lọc theo trang VÀ chuỗi truy vấn là tốn kém nhất. Để giảm tải cho các truy vấn này, hãy xóa nhóm và/hoặc lọc cho trang và/hoặc chuỗi truy vấn.
  • Lượt tải truy vấn tăng lên trong phạm vi ngày truy vấn. Do đó, các truy vấn có phạm vi 6 tháng sẽ tốn kém hơn nhiều so với các truy vấn có phạm vi một ngày.
  • Tránh truy vấn lại cùng một dữ liệu (ví dụ: truy vấn tất cả dữ liệu cho tháng trước nhiều lần).

Hạn mức QPS

Tài nguyên Phân tích tìm kiếm thực thi các giới hạn QPS (truy vấn mỗi giây) QPM (truy vấn mỗi phút) và QPD (truy vấn mỗi ngày):

 • Hạn mức cho mỗi trang web (cuộc gọi truy vấn cùng một trang web):
  • 1.200 QPM
 • Hạn mức cho mỗi người dùng (các cuộc gọi do cùng một người dùng thực hiện):
  • 1.200 QPM
 • Hạn mức cho mỗi dự án (các lệnh gọi được thực hiện bằng cùng một khoá của Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển):
  • 30.000.000 QPD
  • 40.000 QPM

Ví dụ

 • Người dùng A có thể kết hợp tối đa 1.200 QPM cho 3 trang web của mình.
 • Người dùng A và B có thể kết hợp tối đa 1.200 QPM với một trang web.

Kiểm tra URL

  hạn mức kiểm tra chỉ mục

 • Hạn mức cho mỗi trang web (cuộc gọi truy vấn cùng một trang web):
  • QPD 2000
  • 600 QPM
 • Hạn mức cho mỗi dự án (các lệnh gọi được thực hiện bằng cùng một khoá của Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển):
  • 10.000.000 QPD
  • 15.000 QPM

Tất cả tài nguyên khác

 • Giới hạn mỗi người dùng (cuộc gọi do cùng một người dùng thực hiện):
  • 20 QPS (số lần truy vấn mỗi giây)
  • 200 QPM
 • Giới hạn theo từng dự án (các lệnh gọi được thực hiện bằng cùng một khoá của Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển):
  • 100.000.000 QPD

Bạn có thể xem mức sử dụng hiện tại của mình trong thẻ hạn mức cho dự án của bạn trong Bảng điều khiển API của Google.

Để xem hoặc thay đổi hạn mức sử dụng cho dự án hoặc để yêu cầu tăng hạn mức, hãy làm như sau:

 1. Nếu bạn chưa có tài khoản thanh toán cho dự án của mình, hãy tạo một tài khoản.
 2. Truy cập trang API đã bật của thư viện API trong Bảng điều khiển API, chọn một API từ danh sách.
 3. Để xem và thay đổi chế độ cài đặt liên quan đến hạn mức, hãy chọn Hạn mức. Để xem thống kê sử dụng, hãy chọn Mức sử dụng.