از Vault API برای کشف الکترونیکی داده‌های سازمانتان در سرویس‌های Google Workspace پشتیبانی‌شده استفاده کنید. امور را مدیریت کنید، محل نگهداری را انجام دهید و صادرات را شروع و دانلود کنید.
یک نمای کلی فنی Vault را بخوانید و یک برنامه شروع سریع کوچک اجرا کنید.
تمام منابع و روش های این API را کاوش کنید. روی "امتحان کن!" در هر صفحه روشی برای آزمایش با API.
راهنمایی دریافت کنید، یک اشکال را ثبت کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید.