راه حل های Google Tasks را توسعه دهید.

هر کسی می‌تواند از Apps Script برای خودکارسازی و بهبود Google Tasks در یک محیط مبتنی بر وب و با کد کم استفاده کند.
  • کارها را بر اساس فعالیت در Gmail یا Docs اضافه کنید.
  • لیست وظایف را به صورت دوره ای بر اساس داده های یک سیستم خارجی به روز کنید.
از REST API زیر برای تعامل برنامه‌ریزی با Google Tasks استفاده کنید.
محتوا و فراداده Google Tasks را جستجو، بخوانید و به‌روزرسانی کنید.