Tài nguyên REST: urlNotifying

Tài nguyên: UrlNotification

UrlNotification là tài nguyên dùng trong tất cả các lệnh gọi đến API Lập chỉ mục. Trường này mô tả một sự kiện trong thời gian hoạt động của Tài liệu web.

Biểu diễn dưới dạng JSON

{
  "url": string,
  "type": enum(UrlNotificationType),
  "notifyTime": string
}
Trường
url

string

Đối tượng của thông báo này. URL phải thuộc sở hữu của nhà xuất bản thông báo này, và đối với thông báo URL_UPDATED thì URL đó phải cho phép Google thu thập dữ liệu.

type

enum(UrlNotificationType)

Sự kiện trong thời gian hoạt động của URL mà Google đang được thông báo.

notifyTime

string (Timestamp format)

Dấu thời gian tạo cho thông báo này. Người dùng không nên chỉ định dấu thời gian vì trường này sẽ bị bỏ qua tại thời điểm yêu cầu.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, chính xác đến nano giây. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23.045123456Z"

UrlNotificationType

Chỉ định các sự kiện khác nhau có thể xảy ra với một URL đã cho.

Enum
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED Không xác định.
URL_UPDATED URL đã cho (Tài liệu web) đã được cập nhật.
URL_DELETED URL đã cho (Tài liệu web) đã bị xóa.

Phương thức

getMetadata

Lấy siêu dữ liệu về một Tài liệu web.

publish

Thông báo rằng một URL đã được cập nhật hoặc bị xóa.