Phương thức: urlNotutions.getMetadata

Lấy siêu dữ liệu về một Tài liệu web. Phương pháp này chỉ có thể dùng để truy vấn các URL đã thấy trước đây trong các thông báo thành công đến API lập chỉ mục. Trong số đó có UrlNotification mới nhất nhận được qua API này.

Yêu cầu HTTP

GET https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications/metadata

URL sử dụng cú pháp chú thích Google API HTTP.

Tham số truy vấn

Thông số
url

string

URL đang truy vấn.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của UrlNotificationMetadata.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

Hãy làm thử!