Lỗi gặp phải khi sử dụng API Lập chỉ mục

Tài liệu này xác định một số mã lỗi và thông báo mà các API của Google trả về. Cụ thể, các lỗi liệt kê ở đây sẽ nằm trong miền toàn cầu hoặc mặc định cho API của Google. Nhiều API cũng xác định miền riêng, do đó xác định các lỗi riêng theo API mà không thuộc miền toàn cầu. Đối với những lỗi đó, giá trị của thuộc tính domain trong phản hồi JSON sẽ là giá trị riêng theo API, chẳng hạn như youtube.parameter.

Trang này liệt kê các lỗi theo mã trạng thái HTTP như định nghĩa trong RFC 7231.

Phản hồi JSON mẫu bên dưới minh họa cách thông báo về lỗi toàn cầu:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "invalidParameter",
  "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]",
  "locationType": "parameter",
  "location": "chart"
  }
 ],
 "code": 400,
 "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]"
 }
}

Lỗi

 1. MOVED_PERMANENTLY (301)
 2. SEE_OTHER (303)
 3. NOT_MODIFIED (304)
 4. TEMPORARY_REDIRECT (307)
 5. BAD_REQUEST (400)
 6. UNAUTHORIZED (401)
 7. PAYMENT_REQUIRED (402)
 8. FORBIDDEN (403)
 9. NOT_FOUND (404)
 10. METHOD_NOT_ALLOWED (405)
 11. CONFLICT (409)
 12. GONE (410)
 13. PRECONDITION_FAILED (412)
 14. REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)
 15. REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)
 16. EXPECTATION_FAILED (417)
 17. PRECONDITION_REQUIRED (428)
 18. TOO_MANY_REQUESTS (429)
 19. INTERNAL_SERVER_ERROR (500)
 20. NOT_IMPLEMENTED (501)
 21. SERVICE_UNAVAILABLE (503)

MOVED_PERMANENTLY (301)

Mã lỗi Mô tả
movedPermanently Yêu cầu này và các yêu cầu trong tương lai cho cùng một hoạt động phải được gửi đến URL được chỉ định trong tiêu đề Location của phản hồi này thay vì URL mà yêu cầu này được gửi đến.

SEE_OTHER (303)

Mã lỗi Mô tả
seeOther Yêu cầu của bạn đã được xử lý thành công. Để nhận được phản hồi, hãy gửi yêu cầu GET tới URL chỉ định trong tiêu đề Location.
mediaDownloadRedirect Yêu cầu của bạn đã được xử lý thành công. Để nhận được phản hồi, hãy gửi yêu cầu GET tới URL chỉ định trong tiêu đề Location.

NOT_MODIFIED (304)

Mã lỗi Mô tả
notModified Điều kiện đã đặt cho tiêu đề If-None-Match không được đáp ứng. Phản hồi này chỉ ra rằng tài liệu yêu cầu chưa được sửa đổi và phải truy xuất phản hồi đã lưu trong bộ nhớ đệm. Kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP If-None-Match.

TEMPORARY_REDIRECT (307)

Mã lỗi Mô tả
temporaryRedirect Để yêu cầu của bạn được xử lý, hãy gửi lại yêu cầu tới URL chỉ định trong tiêu đề Location của phản hồi này.

BAD_REQUEST (400)

Mã lỗi Mô tả
badRequest Yêu cầu API không hợp lệ hoặc có định dạng không chính xác. Do đó, máy chủ API không thể hiểu được yêu cầu.
badBinaryDomainRequest Yêu cầu miền nhị phân không hợp lệ.
badContent Loại nội dung của dữ liệu yêu cầu hoặc loại nội dung của một phần trong yêu cầu nhiều phần không được hỗ trợ.
badLockedDomainRequest Yêu cầu miền bị khoá không hợp lệ.
corsRequestWithXOrigin Yêu cầu CORS chứa tiêu đề XD3 X-Origin, biểu thị một yêu cầu CORS không hợp lệ.
endpointConstraintMismatch Yêu cầu không thành công vì không khớp với API đã chỉ định. Hãy kiểm tra giá trị của đường dẫn URL để đảm bảo độ chính xác.
invalid Yêu cầu không thành công vì có chứa một giá trị không hợp lệ. Giá trị này có thể là giá trị tham số, giá trị tiêu đề hoặc giá trị thuộc tính.
invalidAltValue Giá trị tham số alt chỉ định một định dạng đầu ra không xác định.
invalidHeader Yêu cầu không thành công vì có chứa một tiêu đề không hợp lệ.
invalidParameter Yêu cầu không thành công vì có chứa một tham số hoặc giá trị tham số không hợp lệ. Hãy xem lại tài liệu API để xác định tham số hợp lệ cho yêu cầu của bạn.
invalidQuery Yêu cầu không hợp lệ. Hãy kiểm tra lại tài liệu API để xác định các tham số được hỗ trợ cho yêu cầu này và để xem yêu cầu có chứa tổ hợp tham số hoặc giá trị tham số không hợp lệ hay không. Bạn cũng nên kiểm tra giá trị của tham số yêu cầu q.
keyExpired Khoá API được cung cấp trong yêu cầu đã hết hạn, nghĩa là máy chủ API không thể kiểm tra giới hạn định mức cho ứng dụng đưa ra yêu cầu. Hãy kiểm tra Google Developers Console để biết thêm thông tin hoặc để lấy khoá mới.
keyInvalid Khoá API được cung cấp trong yêu cầu không hợp lệ, nghĩa là máy chủ API không thể kiểm tra giới hạn định mức cho ứng dụng đưa ra yêu cầu. Hãy dùng Google Developers Console để tìm khoá API của bạn hoặc để lấy khoá mới.
lockedDomainCreationFailure Mã thông báo OAuth được gửi qua chuỗi truy vấn. Đây là hành vi mà API này cấm đối với các định dạng phản hồi khác ngoài JSON và XML. Nếu có thể, hãy thử gửi mã thông báo OAuth trong tiêu đề Authorization.
notDownload Đối với yêu cầu tải nội dung đa phương tiện xuống, chỉ có thể gửi đến đường dẫn URL /download/*. Hãy gửi lại yêu cầu đến đường dẫn đó, nhưng không sử dụng tiền tố /download.
notUpload Yêu cầu không thành công vì đây không phải là yêu cầu tải lên và chỉ yêu cầu tải lên mới có thể gửi tới URL /upload/*. Hãy thử gửi lại yêu cầu đến đường dẫn đó, nhưng không sử dụng tiền tố /upload.
parseError Máy chủ API không thể phân tích cú pháp nội dung của yêu cầu.
required Yêu cầu API thiếu thông tin bắt buộc. Thông tin bắt buộc có thể là một tham số hoặc thuộc tính tài nguyên.
tooManyParts Yêu cầu nhiều phần không thành công vì chứa quá nhiều phần
unknownApi Không nhận dạng được API mà yêu cầu đang gọi.
unsupportedMediaProtocol Ứng dụng khách đang sử dụng một giao thức truyền thông không được hỗ trợ.
unsupportedOutputFormat Giá trị tham số alt chỉ định một định dạng đầu ra không được hỗ trợ cho dịch vụ này. Bạn cũng nên kiểm tra giá trị của tham số yêu cầu alt.
wrongUrlForUpload Yêu cầu này là một yêu cầu tải lên, nhưng không thành công vì không được gửi đến URL thích hợp. Yêu cầu tải lên phải được gửi đến các URL chứa tiền tố /upload/*. Hãy thử gửi lại yêu cầu đến đường dẫn đó, nhưng với tiền tố /upload.

UNAUTHORIZED (401)

Mã lỗi Mô tả
unauthorized Người dùng không được phép thực hiện yêu cầu.
authError Thông tin cấp phép được cung cấp cho yêu cầu này không hợp lệ. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
expired Phiên đã hết hạn. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
lockedDomainExpired Yêu cầu không thành công vì miền bị khoá hợp lệ trước đó đã hết hạn.
required Người dùng phải đăng nhập để thực hiện yêu cầu API này. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.

PAYMENT_REQUIRED (402)

Mã lỗi Mô tả
dailyLimitExceeded402 Đã đạt đến giới hạn ngân sách hằng ngày do nhà phát triển đặt ra.
quotaExceeded402 Thao tác yêu cầu đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn định mức cho phép. Cần phải thanh toán để hoàn thành hoạt động này.
user402 Thao tác yêu cầu đòi hỏi người dùng đã xác thực phải thanh toán.

FORBIDDEN (403)

Mã lỗi Mô tả
forbidden Thao tác yêu cầu bị cấm và không thể hoàn thành.
accessNotConfigured Dự án của bạn không được cấu hình để truy cập API này. Vui lòng sử dụng Google Developers Console để kích hoạt API này cho dự án của bạn.
accessNotConfigured Dự án đã bị chặn do hành vi lạm dụng. Hãy xem http://support.google.com/code/go/developer_compliance.
accessNotConfigured Dự án đã bị đánh dấu để xoá.
accountDeleted Tài khoản người dùng liên kết với thông tin cấp phép của yêu cầu đã bị xoá. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
accountDisabled Tài khoản người dùng liên kết với thông tin cấp phép của yêu cầu đã bị vô hiệu hoá. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
accountUnverified Địa chỉ email của người dùng đưa ra yêu cầu chưa được xác minh. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
concurrentLimitExceeded Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến giới hạn sử dụng đồng thời.
dailyLimitExceeded Đã đạt đến giới hạn hằng ngày của API.
dailyLimitExceeded Đã đạt đến giới hạn hằng ngày, và dự án đã bị chặn do hành vi lạm dụng. Hãy xem biểu mẫu hỗ trợ tuân thủ các API của Google để giúp giải quyết vấn đề.
dailyLimitExceededUnreg Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến giới hạn hằng ngày cho việc sử dụng API khi chưa xác thực. Cần phải đăng ký qua Google Developers Console để tiếp tục sử dụng API.
downloadServiceForbidden API không hỗ trợ dịch vụ tải xuống.
insufficientAudience Không thể hoàn thành yêu cầu cho đối tượng này.
insufficientAuthorizedParty Không thể hoàn thành yêu cầu cho ứng dụng này.
insufficientPermissions Người dùng đã xác thực không có đủ quyền để thực hiện yêu cầu này.
limitExceeded Không thể hoàn thành yêu cầu do giới hạn truy cập hoặc tốc độ.
lockedDomainForbidden API này không hỗ trợ các miền bị khoá.
quotaExceeded Thao tác yêu cầu đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn định mức cho phép.
rateLimitExceeded Có quá nhiều yêu cầu được gửi đi trong một khoảng thời gian nhất định.
rateLimitExceededUnreg Đã vượt quá giới hạn tốc độ và bạn phải đăng ký ứng dụng của mình để có thể tiếp tục gọi API. Vui lòng đăng ký qua Google Developers Console.
responseTooLarge Tài nguyên được yêu cầu quá lớn nên không thể trả về.
servingLimitExceeded Đã đạt đến giới hạn tốc độ chung được đặt cho API.
sslRequired Cần bật SSL để thực hiện thao tác này.
unknownAuth Máy chủ API không nhận dạng được sơ đồ cấp phép dùng cho yêu cầu này. Hãy kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP Authorization.
userRateLimitExceeded Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến giới hạn tốc độ trên mỗi người dùng.
userRateLimitExceededUnreg Không thực hiện được yêu cầu này vì đã đạt đến giới hạn tốc độ trên mỗi người dùng, đồng thời yêu cầu này cũng không xác định rõ nhà phát triển ứng dụng khách. Vui lòng sử dụng Google Developer Console (https://console.developers.google.com) để tạo dự án cho ứng dụng của bạn.
variableTermExpiredDailyExceeded Không thực hiện được yêu cầu vì hạn mức có thời hạn thay đổi đã hết hạn, đồng thời đã đạt đến giới hạn hằng ngày.
variableTermLimitExceeded Yêu cầu không thành công vì đã đạt đến định mức có thời hạn thay đổi.

NOT_FOUND (404)

Mã lỗi Mô tả
notFound Thao tác yêu cầu không thành công vì không tìm được một tài nguyên nào đó liên quan đến yêu cầu.
notFound Không thể tìm thấy tài nguyên liên quan đến yêu cầu. Nếu bạn không sử dụng API này trong hai tuần qua, vui lòng triển khai lại ứng dụng App Engine và thử gọi lại API.
unsupportedProtocol Giao thức sử dụng trong yêu cầu không được hỗ trợ.

METHOD_NOT_ALLOWED (405)

Mã lỗi Mô tả
httpMethodNotAllowed Phương thức HTTP liên quan đến yêu cầu không được hỗ trợ.

CONFLICT (409)

Mã lỗi Mô tả
conflict Không thể hoàn thành yêu cầu API vì thao tác yêu cầu sẽ xung đột với một mục hiện có. Ví dụ: một yêu cầu cố gắng tạo một mục trùng lặp sẽ dẫn đến xung đột, mặc dù các mục trùng lặp thường được xác định kèm theo lỗi cụ thể hơn.
duplicate Thao tác yêu cầu không thành công vì thao tác này cố gắng tạo một tài nguyên đã tồn tại.

GONE (410)

Mã lỗi Mô tả
deleted Yêu cầu không thành công vì tài nguyên liên quan đến yêu cầu đã bị xoá

PRECONDITION_FAILED (412)

Mã lỗi Mô tả
conditionNotMet Điều kiện đã đặt trong tiêu đề yêu cầu HTTP If-Match hoặc If-None-Match của yêu cầu chưa được đáp ứng. Hãy xem phần ETag của thông số kỹ thuật HTTP để biết chi tiết. Bạn cũng nên kiểm tra giá trị của tiêu đề yêu cầu HTTP If-Match.

REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)

Mã lỗi Mô tả
backendRequestTooLarge Yêu cầu quá lớn.
batchSizeTooLarge Yêu cầu hàng loạt chứa quá nhiều phần tử.
uploadTooLarge Yêu cầu không thành công vì dữ liệu gửi trong yêu cầu quá lớn.

REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)

Mã lỗi Mô tả
requestedRangeNotSatisfiable Không thể đáp ứng phạm vi đã chỉ định trong yêu cầu.

EXPECTATION_FAILED (417)

Mã lỗi Mô tả
expectationFailed Máy chủ không thể đáp ứng yêu cầu của ứng dụng khách.

PRECONDITION_REQUIRED (428)

Mã lỗi Mô tả
preconditionRequired Tiền đề để thực hiện yêu cầu này chưa được đáp ứng. Để yêu cầu này thành công, bạn cần cung cấp tiêu đề If-Match hoặc If-None-Match với yêu cầu.

TOO_MANY_REQUESTS (429)

Mã lỗi Mô tả
rateLimitExceeded Quá nhiều yêu cầu được gửi đi trong một khoảng thời gian nhất định.

INTERNAL_SERVER_ERROR (500)

Mã lỗi Mô tả
internalError Yêu cầu không thành công do có lỗi nội bộ.

NOT_IMPLEMENTED (501)

Mã lỗi Mô tả
notImplemented Thao tác yêu cầu đã không được triển khai.
unsupportedMethod Yêu cầu không thành công vì đang cố thực thi một phương thức hoặc thao tác không xác định.

SERVICE_UNAVAILABLE (503)

Mã lỗi Mô tả
backendError Đã xảy ra lỗi ở phần phụ trợ.
backendNotConnected Yêu cầu không thành công do lỗi kết nối.
notReady Máy chủ API chưa sẵn sàng chấp nhận yêu cầu.

Lỗi riêng thuộc API Lập chỉ mục

Trong mọi trường hợp dưới đây, yêu cầu đã bị từ chối và Google không thu thập dữ liệu trên URL đó. Điều này cũng áp dụng cho các thông báo lỗi cốt lõi.

BAD_REQUEST (400)

Thông báo lỗi Mô tả
Missing attribute. 'url' attribute is required. Người dùng chưa đặt URL trong yêu cầu của họ.
Invalid attribute. 'url' is not in standard URL format URL do người dùng đặt trông không giống một URL, ví dụ: "abcd"
Unknown type. 'type' attribute is required and must be 'URL_REMOVED' or 'URL_UPDATED'. Người dùng chưa đặt loại thông báo.
Invalid value at 'url_notification.type' (TYPE_ENUM) Loại thông báo do người dùng đặt không phải là URL_REMOVED hoặc URL_UPDATED.

FORBIDDEN (403)

Thông báo lỗi Mô tả
Permission denied. Failed to verify the URL ownership. Người dùng đã không hoàn thành quy trình Xác minh quyền sở hữu hoặc đang cố cập nhật URL mà họ không sở hữu.

TOO_MANY_REQUESTS (429)

Thông báo lỗi Mô tả
Insufficient tokens for quota 'indexing.googleapis.com/default_requests' Người dùng đang vượt quá định mức API Lập chỉ mục của mình.