Transaction Events API

Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje, które ułatwią programistom powiadamianie Google o transakcjach w Google Pay. Gdy użytkownik potwierdzi transakcję za pomocą Google Pay, Transaction Events API powiadomi Google o płatności i zdarzeniach związanych z zamówieniem. Transaction Events API pomaga nam z góry podejmować świadome decyzje dotyczące ryzyka i uzupełnia metody kontroli ryzyka sprzedawcy.

Wymagane zmiany interfejsu API

Aby skonfigurować wywołania zwrotne interfejsu API, wykonaj te czynności:

 1. Wypełnij pole transactionInfo.transactionId w PaymentDataRequest.

  Musisz utworzyć unikalny identyfikator próby transakcji. Zalecamy, by próba transakcji używała identyfikatora, który już istnieje. Jeśli nie masz takiego identyfikatora, możesz wygenerować go dla prób transakcji w Google Pay i zapisać go w systemie.

 2. Utwórz ogólne konto Google.

  Udostępnij je zespołowi wewnętrznie i firmie Google w celu dodania go do naszej listy dozwolonych. Twój menedżer konta może Ci w tym pomóc, ale nie może utworzyć konta za Ciebie. Nie udzielaj mu dostępu do tego konta Google.

 3. Utwórz projekt Google Cloud.

  Gdy Google przyzna dostęp kontu Google programisty, operator musi zalogować się na to konto i otworzyć Google Cloud Console. Programista musi utworzyć projekt na potrzeby tej integracji. Nie twórz innych projektów za pomocą konta Google użytego do utworzenia tego projektu.

 4. Utwórz nowe konto rozliczeniowe Cloud lub sprawdź, czy płatności są włączone w projekcie.
 5. Włącz Transaction Events API za pomocą interfejsu API VGW.

  Interfejs Transaction Events API należy do interfejsów API VGW. Aby uzyskać dostęp do określonego punktu końcowego, musisz włączyć interfejs API VGW w swoim projekcie. Aby to zrobić, aktywuj Cloud Shell na Google Cloud Platform i w wierszu poleceń uruchom to polecenie:

  gcloud services enable vgw.googleapis.com
  
 6. W projekcie utwórz i zarejestruj konto usługi.

  Utwórz konto usługi i powiadom swoją osobę kontaktową w Google, używając adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem usługi. Połączy to Twoje konto usługi z profilem sprzedawcy. Dodanie konta usługi do listy dozwolonych trwa około 1 dnia roboczego.

 7. Gdy przyznamy dostęp Twojemu kontu usługi, przeprowadź te czynności, by wykonać autoryzowane wywołanie interfejsu API:

  1. Użyj krótkotrwałego tokena w kolejnym żądaniu wysyłanym do Transaction Events API.

   Plik wejściowy to prywatny klucz JSON utworzony za pomocą konta usługi. Zakres jest następujący:

   https://www.googleapis.com/auth/facilitated.transaction.event.service
  2. Utwórz treść żądania powiadomienia o zdarzeniu.

   Istnieje 9 typów zdarzeń, takich jak AuthorizationSucceeded i AuthorizationDeclined. Utwórz żądanie odpowiedniego powiadomienia o zdarzeniu.

  3. Wyślij powiadomienie o zdarzeniu dotyczące transakcji. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

   1. Wyślij żądanie HTTP do:
    https://billpaynotification.googleapis.com/secure-serving/gsp/v2/facilitatedTransaction/eventNotification/{merchant_id}
    
   2. Przekaż token OAuth w nagłówku w następujący sposób:

    Authorization: Bearer {token}.

   3. merchant_id w Twoim żądaniu musi być zgodny z wartością identyfikatora sprzedawcy w Google Pay Business Console.

  Żądanie musi spełniać te kryteria:

  • Każde żądanie musi mieć unikalny requestId.
  • Wartość requestTimestamp nie może być większa niż 60 sekund (w przeszłości i przyszłości) od aktualnej godziny.

  • merchantId w nagłówku musi być zgodny z wartością identyfikatora sprzedawcy w Google Pay Business Console.
  • Główna wersja żądania to „2”. Odpowiada ona części „v2” w adresie URL.
  • Obiekt transactionId musi być zgodny z obiektem transactionInfo.transactionId, który wysłano w PaymentDataRequest.