ข่าวใน Google Assistant

ข่าวใน Google Assistant ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาข่าวของคุณได้ในอุปกรณ์และสื่อหลากหลายรูปแบบ
อ่านเกี่ยวกับรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่จําเป็นสําหรับเนื้อหา