Trung tâm kiến trúc nền tảng Google Maps

Khám phá các trường hợp sử dụng và kiến trúc để giúp xây dựng ứng dụng với Google Maps Platform.

Bài viết đề xuất

Tìm hiểu cách sử dụng API Tìm kiếm lân cận (mới) để tạo trải nghiệm khám phá địa phương đơn giản và tiết kiệm chi phí.
Một chiến lược đo lường thành công cho Chế độ xem trên không bắt đầu bằng cách đặt một bộ câu hỏi phù hợp trải rộng theo 4 lĩnh vực chính sau.
Mô tả lý do và cách thức triển khai định kiểu theo hướng Dữ liệu động của ranh giới Google bằng API JavaScript của Maps.
Cách sử dụng Xác thực địa chỉ khối lượng lớn trong các trường hợp khác nhau, từ thử nghiệm API đến xác thực địa chỉ một lần và định kỳ.

Duyệt qua danh mục nội dung kiến trúc của chúng tôi