Cho phép máy chủ truy cập vào Dịch vụ trò chơi của Google Play

Bạn nên xác thực người chơi và truyền danh tính của người chơi tới máy chủ phụ trợ một cách an toàn. Điều này cho phép trò chơi của bạn truy xuất an toàn danh tính và các dữ liệu khác của người chơi mà không bị lộ dẫn đến nguy cơ bị giả mạo trong quá trình truyền qua thiết bị.

Trong trường hợp này, sau khi người chơi đăng nhập thành công, bạn có thể yêu cầu loại mã đặc biệt chỉ sử dụng một lần (được gọi là mã xác thực máy chủ), từ SDK Dịch vụ trò chơi của Play phiên bản 2. mà ứng dụng truyền qua máy chủ. Sau đó, trên máy chủ, hãy đổi mã xác thực máy chủ để lấy mã thông báo OAuth 2.0 mà máy chủ đã dùng để thực hiện lệnh gọi tới API Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Để được hướng dẫn thêm về cách thêm tính năng đăng nhập vào trò chơi, vui lòng xem nội dung phần Đăng nhập vào các Trò chơi trên Android.

Bạn cần thực hiện các bước sau đây để truy cập ngoại tuyến:

 1. Trong Google Play Console: hãy tạo thông tin xác thực cho máy chủ trò chơi của bạn. Loại ứng dụng OAuth của thông tin xác thực sẽ là "web".
 2. Trên ứng dụng Android: trong quá trình đăng nhập, hãy yêu cầu mã xác thực máy chủ để xác thực thông tin đăng nhập của máy chủ, và truyền mã đó đến máy chủ của bạn.
 3. Trên máy chủ trò chơi: Hãy đổi mã xác thực máy chủ để lấy mã truy cập OAuth bằng cách sử dụng dịch vụ xác thực của Google, sau đó dùng mã này để gọi API REST trong dịch vụ trò chơi của Play.

Trước khi bắt đầu

Trước tiên, bạn sẽ phải thêm trò chơi của mình trong Google Play Console, như mô tả ở bài viết Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play, sau đó tích hợp Đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play bằng trò chơi của bạn.

Tạo một ứng dụng web phía máy chủ được liên kết cho trò chơi của bạn

Dịch vụ trò chơi của Google Play không cung cấp chương trình hỗ trợ cho Trò chơi trên web. Tuy nhiên, hệ thống này cung cấp dịch vụ hỗ trợ máy chủ phụ trợ cho máy chủ trò chơi Android của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng API REST cho Dịch vụ trò chơi của Google Play trong ứng dụng phía máy chủ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ trò chơi của bạn trên Google Play Console, hãy chuyển tới Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Cấu hình.
 2. Chọn Thêm thông tin xác thực để chuyển đến Trang thêm thông tin xác thực. Chọn Máy chủ trò chơi làm loại thông tin xác thực rồi tiếp tục chuyển đến mục Uỷ quyền.
  1. Nếu máy chủ trò chơi của bạn đã có mã ứng dụng khách OAuth, hãy chọn mã này từ trình đơn thả xuống. Sau khi lưu thay đổi, hãy chuyển sang phần tiếp theo.
  2. Bạn có thể tạo mã ứng dụng khách OAuth cho máy chủ trò chơi nếu chưa có.
   1. Nhấp vào nút Tạo ứng dụng OAuth, sau đó truy cập vào đường liên kết Tạo mã ứng dụng khách OAuth.
   2. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Tạo mã ứng dụng khách OAuth của Google Cloud Platform cho dự án Cloud Platform được liên kết của trò chơi.
   3. Điền vào biểu mẫu trong trang và nhấp vào mục tạo. Nhớ đặt Loại ứng dụng thành Ứng dụng web.
   4. Quay lại mục Ủy quyền trên trang thêm thông tin xác thực, chọn ứng dụng khách OAuth mới tạo và lưu thay đổi.

Lấy mã xác thực máy chủ

Để truy xuất mã xác thực máy chủ mà trò chơi của bạn có thể dùng cho mã truy cập trên máy chủ phụ trợ, hãy làm như sau:

 1. Gọi requestServerSideAccess từ ứng dụng.

  1. Vui lòng đảm bảo bạn sử dụng mã ứng dụng khách OAuth đã đăng ký cho máy chủ trò chơi, chứ không phải mã ứng dụng khách OAuth của ứng dụng Android.
  2. (Không bắt buộc) Nếu máy chủ trò chơi yêu cầu quyền truy cập ngoại tuyến (quyền truy cập dài hạn bằng cách sử dụng mã làm mới) vào Dịch vụ trò chơi của Play, thì bạn có thể đặt tham số thành giá trị true.
  GamesSignInClient gamesSignInClient = PlayGames.getGamesSignInClient(this);
  gamesSignInClient
   .requestServerSideAccess(OAUTH_2_WEB_CLIENT_ID, /* forceRefreshToken= */ false)
   .addOnCompleteListener( task -> {
    if (task.isSuccessful()) {
     String serverAuthToken = task.getResult();
     // Send authentication code to the backend game server to be
     // exchanged for an access token and used to verify the player
     // via the Play Games Services REST APIs.
    } else {
     // Failed to retrieve authentication code.
    }
  });
  
 2. Gửi mã thông báo xác thực OAuth cho máy chủ phụ trợ để trao đổi mã đó, xác minh mã nhận dạng Người chơi dựa trên API REST Dịch vụ trò chơi của Play, sau đó xác thực với trò chơi của bạn.

Trao đổi mã xác thực máy chủ để lấy mã truy cập trên máy chủ

Gửi mã xác thực máy chủ đến máy chủ phụ trợ để trao đổi quyền truy cập và làm mới mã thông báo. Sử dụng mã truy cập để gọi API Dịch vụ trò chơi của Google Play thay mặt cho người chơi và tùy ý lưu trữ mã làm mới để lấy mã truy cập mới khi mã truy cập hết hạn.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách bạn có thể triển khai mã máy chủ bằng ngôn ngữ lập trình Java, để trao đổi mã xác thực máy chủ lấy mã truy cập. Công cụ này sử dụng ứng dụng mẫu clientserverskeleton:

/**
 * Exchanges the authcode for an access token credential. The credential
 * is the associated with the given player.
 *
 * @param authCode - the non-null authcode passed from the client.
 * @param player  - the player object which the given authcode is
 *         associated with.
 * @return the HTTP response code indicating the outcome of the exchange.
 */
private int exchangeAuthCode(String authCode, Player player) {
try {

  // The client_secret.json file is downloaded from the Google API
  // console. This is used to identify your web application. The
  // contents of this file should not be shared.
  //
  File secretFile = new File("client_secret.json");

  // If we don't have the file, we can't access any APIs, so return
  // an error.
  if (!secretFile.exists()) {
    log("Secret file : " + secretFile
        .getAbsolutePath() + " does not exist!");
    return HttpServletResponse.SC_FORBIDDEN;
  }

  GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(
      JacksonFactory.getDefaultInstance(), new
      FileReader(secretFile));

  // Extract the application id of the game from the client id.
  String applicationId = extractApplicationId(clientSecrets
      .getDetails().getClientId());

  GoogleTokenResponse tokenResponse =
      new GoogleAuthorizationCodeTokenRequest(
      HTTPTransport,
      JacksonFactory.getDefaultInstance(),
      "https://oauth2.googleapis.com/token",
      clientSecrets.getDetails().getClientId(),
      clientSecrets.getDetails().getClientSecret(),
      authCode,
      "")
      .execute();

  log("hasRefresh == " + (tokenResponse.getRefreshToken() != null));
  log("Exchanging authCode: " + authCode + " for token");
  Credential credential = new Credential
      .Builder(BearerToken.authorizationHeaderAccessMethod())
      .setJsonFactory(JacksonFactory.getDefaultInstance())
      .setTransport(HTTPTransport)
      .setTokenServerEncodedUrl("https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token")
      .setClientAuthentication(new HttpExecuteInterceptor() {
        @Override
        public void intercept(HttpRequest request)
            throws IOException {
            }
      })
      .build()
      .setFromTokenResponse(tokenResponse);

  player.setCredential(credential);

  // Now that we have a credential, we can access the Games API.
  PlayGamesAPI api = new PlayGamesAPI(player, applicationId,
      HTTPTransport, JacksonFactory.getDefaultInstance());

  // Call the verify method, which checks that the access token has
  // access to the Games API, and that the player id used by the
  // client matches the playerId associated with the accessToken.
  boolean ok = api.verifyPlayer();

  // Call a Games API on the server.
  if (ok) {
    ok = api.updatePlayerInfo();
    if (ok) {
      // persist the player.
      savePlayer(api.getPlayer());
    }
  }

  return ok ? HttpServletResponse.SC_OK :
      HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR;

 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
 }
 return HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR;
}

Thực hiện lệnh gọi API REST từ máy chủ

Hãy tham khảo API REST cho dịch vụ trò chơi của Google Play để biết nội dung mô tả đầy đủ về các lệnh gọi API có sẵn.

Dưới đây là ví dụ về các lệnh gọi API REST mà bạn có thể thấy hữu ích:

Người chơi

 • Bạn có muốn lấy dữ liệu hồ sơ và mã nhận dạng của người chơi đã đăng nhập? Hãy gọi Players.get với mã 'me' là mã nhận dạng.

Bạn bè

Đảm bảo bạn xem xét hướng dẫn Bạn bè. Phần này sẽ giải thích chi tiết hơn về Bạn bè.

 • Bạn có muốn truy xuất danh sách bạn bè của người chơi? Gọi Players.list với 'friends_all'collection.
 • Kiểm tra xem bạn có quyền truy cập vào danh sách bạn bè không? Gọi Players.get cho me và xem trường profileSettings.friendsListVisibility trong phản hồi.

Thành tích

Đảm bảo bạn xem lại hướng dẫn Thành tích, phần này giải thích chi tiết hơn về thành tích.

 • Bạn có muốn xem danh sách các thành tích hiện tại không? Bạn có thể gọi đến phương thức AchievementDefinitions.list.
 • Hãy kết hợp với một lệnh gọi đến Achievements.list để tìm những người chơi đã mở khóa thành tích.
 • Người chơi đã đạt được thành tích chưa? Hãy dùng Achievements.unlock để mở khóa!
 • Người chơi có tiến triển thành tích một phần không? Sử dụng tệp Achievements.increment để báo cáo tiến độ (và tìm hiểu xem người chơi đã mở được khóa thành tích hay chưa).
 • Bạn có đang gỡ lỗi cho một trò chơi chưa được phát hành chính thức không? Hãy thử gọi phương thức Achievements.reset hoặc Achievements.resetAll từ API quản lý để đặt lại thành tích về trạng thái ban đầu.

Bảng xếp hạng

Đừng quên xem lại hướng dẫn Bảng xếp hạng. Phần này giải thích chi tiết hơn về bảng xếp hạng.

 • Bạn có muốn nhận danh sách tất cả các bảng điểm trong trò chơi? Hãy thực hiện một lệnh gọi đến Leaderboards.list
 • Người chơi đã chơi xong một trò chơi chưa? Bạn có thể gửi điểm số của họ đến Scores.submit và tìm hiểu xem đây có phải là điểm số cao nhất mới lập hay không.
 • Bạn muốn hiển thị một bảng xếp hạng? Lấy dữ liệu từ Scores.list và hiển thị dữ liệu đó cho người dùng.
 • Sử dụng phương thức Scores.listWindow để tìm các điểm số gần với điểm cao nhất của người dùng.
 • Để biết thêm thông tin về điểm số của người chơi trong một bảng xếp hạng cụ thể (ví dụ: nếu người chơi đó thuộc nhóm 12% người chơi hàng đầu), hãy gọi Scores.get.
 • Bạn đang gỡ lỗi cho trò chơi? Hãy thử gọi phương thức Scores.reset có trong API quản lý để đặt lại tất cả điểm số cho người chơi đó từ một bảng xếp hạng cụ thể