Calendars: update

Bir takvimin meta verilerini günceller. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Halihazırda giriş yapmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde aşağıdaki özelliklerle bir Takvim kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
İsteğe Bağlı Özellikler
description string Takvimin açıklaması. İsteğe bağlı. yazılabilir
location string Takvimin serbest biçimli metin olarak bulunduğu coğrafi konumu. İsteğe bağlı. yazılabilir
summary string Takvimin başlığı. yazılabilir
timeZone string Takvimin saat dilimi. (IANA Saat Dilimi Veritabanı adı olarak biçimlendirilir, ör. "Avrupa/Zürih".) İsteğe bağlı. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Takvim kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve a calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar =
    service.calendars().get('primary').execute();

// Make a change
calendar.setSummary("calendarSummary");

// Update the altered calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar updatedCalendar =
    service.calendars().update(calendar.getId(), calendar).execute();

System.out.println(updatedCalendar.getEtag());

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# First retrieve the calendar from the API.
calendar = service.calendars().get(calendarId='primary').execute()

calendar['summary'] = 'New Summary'

updated_calendar = service.calendars().update(calendarId=calendar['id'], body=calendar).execute()

print updated_calendar['etag']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

// First retrieve the calendar from the API.
$calendar = $service->calendars->get('primary');

$calendar->setSummary('New Summary');

$updatedCalendar = $service->calendars->update('primary', $calendar);

echo $updatedCalendar->getEtag();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı kullanır.

calendar = client.get_calendar('primary')
calendar.summary = "New Summary"
result = client.update_calendar(calendar.id, calendar)
print result.etag

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.