Acl: insert

Bir erişim denetimi kuralı oluşturur. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Halihazırda giriş yapmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
sendNotifications boolean Takvim paylaşım değişikliğiyle ilgili bildirim gönderilip gönderilmeyeceği. İsteğe bağlı. Varsayılan değer, Doğru değeridir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde aşağıdaki özelliklere sahip bir Acl kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu Özellikler
role string Kapsama atanan rol. Olası değerler:
 • "none": Erişim hakkı sağlamaz.
 • "freeBusyReader" - Uygun/meşgul bilgilerine okuma erişimi sağlar.
 • "reader": Takvime okuma erişimi sağlar. Özel etkinlikler, okuyucu erişimi olan kullanıcılara gösterilir ancak etkinlik ayrıntıları gizlenir.
 • "writer": Takvime okuma ve yazma erişimi sağlar. Özel etkinlikler, yazar erişimi olan kullanıcılara görünür ve etkinlik ayrıntıları görünür durumda olur.
 • "owner": Takvimin sahipliğini sağlar. Bu rol, EKL'leri görme ve değiştirmeyle ilgili ek işlevin yanı sıra yazar rolünün tüm izinlerine sahiptir.
yazılabilir
scope object Bu EKL kuralı tarafından takvim erişiminin ne ölçüde verildiği.
scope.type string Kapsamın türü. Olası değerler:
 • "default": Herkese açık kapsam. Bu, varsayılan değerdir.
 • "user": Kapsamı tek bir kullanıcıyla sınırlar.
 • "group": Kapsamı bir grupla sınırlar.
 • "domain": Kapsamı bir alanla sınırlar.
Not: "default" izni verilen veya herkese açık kapsam, kimliği doğrulanmış veya doğrulanmamış tüm kullanıcılar için geçerlidir.
İsteğe Bağlı Özellikler
scope.value string Kapsam türüne bağlı olarak bir kullanıcının veya grubun e-posta adresi ya da bir alanın adı. "default" türü hariç tutuldu. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Acl kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.AclRule;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Create access rule with associated scope
AclRule rule = new AclRule();
Scope scope = new Scope();
scope.setType("scopeType").setValue("scopeValue");
rule.setScope(scope).setRole("role");

// Insert new access rule
AclRule createdRule = service.acl().insert('primary', rule).execute();
System.out.println(createdRule.getId());

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

rule = {
  'scope': {
    'type': 'scopeType',
    'value': 'scopeEmail',
  },
  'role': 'role'
}

created_rule = service.acl().insert(calendarId='primary', body=rule).execute()

print created_rule['id']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

$rule = new Google_Service_Calendar_AclRule();
$scope = new Google_Service_Calendar_AclRuleScope();

$scope->setType("scopeType");
$scope->setValue("scopeValue");
$rule->setScope($scope);
$rule->setRole("role");

$createdRule = $service->acl->insert('primary', $rule);
echo $createdRule->getId();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı kullanır.

rule = Google::Apis::CalendarV3::AclRule.new(
 scope: {
  type: 'scopeType',
  value: 'scopeEmail',
 },
 role: 'role'
)
result = client.insert_acl('primary', rule)
print result.id

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.