Hỗ trợ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nếu bạn cần trợ giúp, tìm thấy lỗi hoặc muốn yêu cầu tính năng nào đó, trang này sẽ đưa bạn đến đúng nơi.

Nhận trợ giúp

Nếu bạn có thắc mắc, vấn đề hoặc nhận xét mà tài liệu chưa giải quyết, hãy xem thẻ google-api-dotnet-client của Stack Overflow hoặc gửi báo cáo vấn đề trên GitHub.

Hỗ trợ dành cho các API của Google

Mỗi API của Google đều có nhóm hỗ trợ riêng. Vui lòng đăng câu hỏi liên quan đến API lên từng nhóm hỗ trợ được tìm thấy trong tài liệu về API. Nếu bạn không chắc chắn vấn đề của mình có liên quan đến API hay thư viện ứng dụng hay không, hãy tìm kiếm cả hai nhóm để tìm chủ đề. Nếu bạn không thể xác định đúng nhóm, hãy đăng câu hỏi của bạn lên thẻ Stack Overflow hoặc lưu trữ kho lưu trữ GitHub ở trên.

Đóng góp

Thư viện này là một dự án nguồn mở trên GitHub. Nếu bạn muốn tự khắc phục vấn đề hoặc triển khai một tính năng, hãy trở thành cộng tác viên.