API Reference

این مرجع API بر اساس نوع منبع سازماندهی شده است. هر نوع منبع دارای یک یا چند نمایش داده و یک یا چند روش است.

Accounts.customApps

برای جزئیات منابع Accounts.customApps، صفحه نمایش منبع را ببینید.

روش درخواست HTTP شرح
URI های مربوط به https://www.googleapis.com/playcustomapp/v1/accounts، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد
ايجاد كردن POST
https://www.googleapis.com/upload/playcustomapp/v1/accounts/ account /customApps

و
POST / account /customApps
یک برنامه سفارشی جدید ایجاد و منتشر کنید.