شروع به استفاده از AdMob API کنید.

اصول اولیه را بیاموزید. یک آموزش را دنبال کنید تا سریع راه بیفتید.
کتابخانه های مشتری یکپارچه سازی زبان بهتر، امنیت بهبود یافته و پشتیبانی برای برقراری تماس هایی که نیاز به مجوز کاربر دارند را ارائه می دهند.
اسناد مرجع را مرور کنید.