Bản demo trình phát YouTube

Trang này minh hoạ các chức năng của API Trình phát YouTube. Trình phát được nhúng phải có khung nhìn ít nhất là 200px x 200px. Nếu trình phát hiển thị các nút điều khiển, thì trình điều khiển đó phải đủ lớn để hiển thị đầy đủ các nút điều khiển mà không thu nhỏ khung nhìn dưới kích thước tối thiểu. Trình phát 16:9 nên có chiều rộng tối thiểu là 480 pixel và chiều cao là 270 pixel.