การสาธิตโปรแกรมเล่น YouTube

หน้านี้จะแสดงฟังก์ชันของ YouTube Player API โปรแกรมเล่นแบบฝังต้องมีวิวพอร์ตที่มีขนาดอย่างน้อย 200 x 200 พิกเซล หากโปรแกรมเล่นแสดงตัวควบคุม ตัวควบคุมต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะแสดงตัวควบคุมได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องย่อวิวพอร์ตลงต่ํากว่าขนาดขั้นต่ํา เราขอแนะนําให้ใช้โปรแกรมเล่น 16:9 ที่กว้างอย่างน้อย 480 พิกเซลและสูง 270 พิกเซล