ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API

หมายเหตุ: คู่มือการปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายสําหรับนักพัฒนาแอป YouTube ใหม่จะให้คําแนะนําและตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณสอดคล้องกับข้อกําหนดและนโยบายบริการ API ของ YouTube (TOS ของ API) คําแนะนํานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกําหนดในการให้บริการ API บางด้าน แต่ไม่แทนที่เอกสารใดๆ ที่มีอยู่

ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API ต่อไปนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube โปรดอ่านเป็นประจําและทําความเข้าใจ คุณติดตามฟีด RSS เพื่อดูประวัติการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการให้บริการ YouTube API ของบริการได้ เมื่ออ่านข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API ด้านล่าง รวมถึงการเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube โปรดคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

การเคารพและส่งเสริมการเติบโตของชุมชนครีเอเตอร์ YouTube, ผู้ชม, ผู้ถือสิทธิ์เนื้อหา และผู้ลงโฆษณาเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเรา เราให้บริการ API ของ YouTube เพื่อให้นักพัฒนาแอปสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศของ YouTube และผู้ใช้ได้ หากการใช้งานของคุณละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API หรือส่งผลเสียต่อชุมชน YouTube เราอาจกําหนดข้อจํากัดและข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการ YouTube API

ขอขอบคุณ
ทีมบริการ YouTube API

ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API

ขอขอบคุณที่สนใจบริการ YouTube API บริการ YouTube API (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ให้บริการโดย YouTube LLC ที่ 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 (เรียกว่า "YouTube", "we", "us" หรือ "ของเรา") ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube นี้ ("ข้อกําหนดในการให้บริการ") คือเอกสารทางกฎหมายที่คุณต้องปฏิบัติตามเสมอเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube "บริการ YouTube API" หมายถึง (1) บริการ API ของ YouTube (เช่น บริการ YouTube Data API และบริการ YouTube Reporting API) ที่ YouTube เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงบริการ API ของ YouTube ที่แสดงบนเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) (2) เอกสารประกอบ ข้อมูล เนื้อหา โค้ดตัวอย่าง และซอฟต์แวร์ (รวมถึงวิธีการเขียนโปรแกรมที่มนุษย์อ่านได้) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API ซึ่งจัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube หรือโดย YouTube, (3) ข้อมูล, เนื้อหา (รวมถึงเนื้อหาภาพและเสียง) และข้อมูลที่ API สําหรับไคลเอ็นต์ ("บริการ") API (สําหรับ API ที่ลูกค้า) การเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของบริการ API ของ YouTube ที่ YouTube มอบให้คุณ จะถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

 1. คําจํากัดความ คําที่มีคําจํากัดความเหล่านี้จะมีความหมายดังนี้

  1. บริษัทในเครือหมายถึงบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ในการควบคุมระดับเดียวกับ YouTube โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึง Google Inc.
  2. ไคลเอ็นต์ API หมายถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ (รวมถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่คุณพัฒนาหรือเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API
  3. นโยบายสําหรับนักพัฒนาแอปหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API ซึ่งอยู่ที่ https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies ซึ่งคุณและไคลเอ็นต์ API ต้องปฏิบัติตาม นอกเหนือจากข้อกําหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API
  4. สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube หมายถึงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์เฉพาะอื่นๆ ของ YouTube
  5. หลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube หมายถึงหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของบริการ YouTube API ซึ่งระบุไว้ที่ https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  6. ข้อมูลลับของ YouTube หมายถึงข้อมูลใดๆ ของ YouTube หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการ YouTube API แต่ไม่รวมข้อมูลที่คุณพัฒนาขึ้นเองโดยอิสระ ข้อมูลที่คุณมีสิทธิได้รับโดยชอบธรรมจากบุคคลที่สามโดยไม่มีภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะโดยที่ไม่ใช่ความผิดของคุณ
  7. เว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube หมายถึงเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube รวมถึงหน้าเว็บปัจจุบันที่ https://developers.google.com/youtube
  8. หลักเกณฑ์ของ YouTube หมายถึงหลักเกณฑ์และเอกสารอื่นๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube
  9. ข้อกําหนดของ YouTube หมายถึงข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube ซึ่งระบุไว้ที่ https://www.youtube.com/t/terms
 2. ข้อตกลง

  2.1 องค์ประกอบของข้อตกลง ข้อตกลงประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  1. ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้
  2. นโยบายสําหรับนักพัฒนาแอป
  3. หลักเกณฑ์ของ YouTube
  4. ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณได้รับและไคลเอ็นต์ API จาก YouTube หรือ Google
  5. ขณะนี้แนวนโยบายด้านซอฟต์แวร์ของ Google มีอยู่ที่ http://www.google.com/company/Software_principles.html และ
  6. ข้อกําหนดของ YouTube

  2.2 เงื่อนไขการใช้งาน ก่อนเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube โปรดอ่านเอกสารที่ประกอบด้วยข้อตกลงอย่างละเอียดและทําความเข้าใจ หากไม่เห็นด้วยกับด้านใดๆ ของข้อตกลง ถือว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการดังกล่าว และต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube

  2.3 การแก้ไขข้อตกลง YouTube อาจแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการหรือเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อตกลงได้ตลอดเวลา YouTube จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการให้บริการโดยโพสต์การเปลี่ยนแปลงที่ https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงใดๆ) ด้วยการส่งอีเมลไปยังอีเมลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณได้รับหรือไคลเอ็นต์ API จาก YouTube หรือ Google หรือแจ้งให้คุณทราบ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลา 30 วันตามปฏิทิน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเฉพาะสําหรับฟังก์ชันใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลทางกฎหมายอาจมีผลทันทีที่แจ้งให้ทราบ คุณหรือไคลเอ็นต์ API จะเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับบริการ API ของ YouTube และการโต้ตอบกับไคลเอ็นต์ API กับบริการ API ของ YouTube หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงมีผลแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง คุณต้องสิ้นสุดข้อตกลง

  2.4 ลําดับความสําคัญ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้และเอกสารอื่นๆ ที่ประกอบด้วยข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่า

 3. การเข้าถึงและการใช้บริการ YouTube API ที่ได้รับอนุญาต

  3.1 การปฏิบัติตามข้อตกลง คุณและไคลเอ็นต์ API ของคุณจะ (1) ปฏิบัติตามข้อตกลงตลอดเวลาเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube (2) เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) บริการ API ของ YouTube เพื่อพัฒนาและดําเนินการไคลเอ็นต์ API ตามวิธีการที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น รวมถึงตามเอกสารสําหรับบริการ API ของ YouTube ที่คุณเข้าถึง และ (3) หากไคลเอ็นต์ API ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ คุณและไคลเอ็นต์ API จะปฏิบัติตาม YouTube อาจระงับหรือบอกเลิกสิทธิเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API (รวมถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบใดๆ ที่มอบหมายให้คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณ) กําหนดข้อกําหนดและข้อจํากัดเพิ่มเติม หรือสิ้นสุดข้อตกลงระหว่างคุณกับ YouTube สําหรับการละเมิดใดๆ ที่คุณ ลูกค้า API ของคุณ หรือผู้ดําเนินการในนามของคุณ

  3.2 บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงหรือเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube หาก (1) คุณยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่จะทําสัญญาผูกพันกับเรา หรือ (2) คุณเป็นบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้หรือรับบริการ API ของ YouTube ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา ประเทศที่คุณพํานัก หรือประเทศที่คุณหรือลูกค้า API เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube

  3.3 การยอมรับในนามของบุคคลอื่น หากคุณใช้บริการ API ของ YouTube ในนามของบุคคลอื่น (เช่น นายจ้าง) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอํานาจผูกพันบุคคลหรือหน่วยงานนั้นกับข้อตกลง และโดยการยอมรับข้อตกลง คุณจะต้องดําเนินการในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น (และการอ้างอิงทั้งหมดถึง "คุณ" ในข้อตกลงหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น)

 4. การจดทะเบียน หากต้องการเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube คุณอาจต้องให้ข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ) ในขั้นตอนการลงทะเบียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงหรือการใช้บริการ YouTube API อย่างต่อเนื่อง เราอาจเก็บข้อมูลนี้ไว้จนกว่าเราไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสัญญาและความสมบูรณ์ ขณะนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ อธิบายวิธีที่เราปฏิบัติกับข้อมูลส่วนตัวและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้บริการ API ของ YouTube

 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณและไคลเอ็นต์ API จะกําหนดว่าคุณจําเป็นต้องดําเนินการในนามของผู้ใช้ เพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ (2) ไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย กฎ และข้อบังคับ หรือในลักษณะที่หลอกลวง ผิดศีลธรรม เป็นเท็จ หรือทําให้เข้าใจผิด โดยไม่จํากัดเฉพาะที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะไม่แจกจ่ายหรือให้สิทธิ์เข้าถึงไคลเอ็นต์ API ของคุณ ซึ่งแทรกแซงการควบคุมการส่งออกหรือกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

 6. ไคลเอ็นต์ API และการตรวจสอบ YouTube อาจตรวจสอบ ตรวจสอบ และตรวจสอบไคลเอ็นต์ API ของคุณ รวมถึงตรวจสอบและตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการ YouTube API ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อรับประกันคุณภาพ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

 7. ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และไคลเอ็นต์ API คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัว ("ข้อมูลส่วนตัว") โดยไม่จํากัดเพียงส่วนที่ 5 (การปฏิบัติตามกฎหมาย) ไคลเอ็นต์ API แต่ละโปรแกรมจะให้บริการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่ ซึ่งอธิบายให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนและชัดเจนว่าคุณและไคลเอ็นต์ API ของคุณมีสิทธิ์เข้าถึง รวบรวมและจัดเก็บอย่างไร วิธีที่คุณและไคลเอ็นต์ API ใช้งาน ประมวลผล และแชร์ข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงการโฆษณา) กับเราและบุคคลที่สามอื่นๆ อย่างไร

 8. ความปลอดภัย ในขอบเขตที่คุณและไคลเอ็นต์ API ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูล คุณและไคลเอ็นต์ API จะ (และ API ดังกล่าว) กําหนดว่าผู้ที่จะดําเนินการดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาการควบคุมด้านการดูแลระบบ องค์กร เทคนิค และกายภาพอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ YouTube (รวมถึงข้อมูล API) ข้อมูลลับของ YouTube และข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดยไคลเอ็นต์ API ของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนตัว) เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกทําลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

 9. การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

  9.1 ประกาศที่จําเป็น

  1. หากไคลเอ็นต์ API ของคุณใช้บริการ API ของ YouTube เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ YouTube หน้าจอหรือหน้าต่างที่ผู้ใช้ปลายทางคลิกปุ่ม "อัปโหลด" จะต้องแสดงคําเตือนต่อไปนี้ในภาษาที่มีให้บริการบนไคลเอ็นต์ API ของคุณ

   "การคลิก "อัปโหลด" เป็นการยืนยันว่าเนื้อหาที่คุณอัปโหลดเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube (รวมถึงหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube) ที่ [เลือกและแทรก URL ที่เหมาะสมจากย่อหน้าต่อไปนี้] โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น"

   หากการอัปโหลดบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ URL ที่เหมาะสมคือ https://www.youtube.com/t/terms หากดําเนินการอัปโหลดในอุปกรณ์เคลื่อนที่ URL ที่เหมาะสมคือ http://m.youtube.com/terms

  2. ตามมาตราที่ 9.1(iii) และ (4) ด้านล่าง ไคลเอ็นต์ API ที่ช่วยให้ผู้ใช้อัปโหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ YouTube ได้จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้แต่ละรายอัปโหลดวิดีโอไปยังช่อง YouTube ของผู้ใช้เอง หากไคลเอ็นต์ API ของคุณอนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดวิดีโอไปยังช่อง YouTube ด้วย วิดีโอดังกล่าวต้อง (1) แจ้งข้อกําหนดของใบอนุญาตอย่างชัดเจนให้กับวิดีโอเหล่านั้น รวมถึงการแจ้งที่ชัดเจนให้ผู้ใช้ทราบว่าปัจจุบันคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในวิดีโอดังกล่าว และ (2) ตรวจสอบว่ามีตัวเลือกให้อัปโหลดไปที่ช่อง YouTube ของผู้ใช้อย่างเด่นชัดที่สุดเป็นตัวเลือกในการอัปโหลดวิดีโอไปยังช่อง YouTube

  3. หากไคลเอ็นต์ API ของคุณ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) กําหนดเป้าหมายหรือชี้นําตัวเองไปยังเด็ก (ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA) ของสหรัฐอเมริกาและ E.U. กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) (ซึ่งเรียกในที่นี้ว่า "ไคลเอ็นต์ API โดยตรง") (ก) คุณหรือเจ้าของ API เหล่านี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 3.J (ไคลเอ็นต์ API ที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย) ในนโยบายสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  4. หากไคลเอ็นต์ API ของคุณไม่ใช่ไคลเอ็นต์ API ที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย คุณต้องติดตั้งใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ก) ให้ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ API ที่ไม่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายกําหนดเนื้อหาของตนเป็น "สร้างมาเพื่อเด็ก" ผ่านไคลเอ็นต์ API ก่อนที่บุตรหลานจะอัปโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ YouTube หรือ (ข) แจ้งผู้ใช้ให้ Content ID ที่สร้างเนื้อหาที่บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดเนื้อหาเป็นสร้างมาเพื่อเด็กได้ที่นี่

  9.2 ประกาศเกี่ยวกับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป สําหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป คุณและไคลเอ็นต์ API ต้องเป็นไปตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ที่ http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html อยู่ในปัจจุบัน

 10. สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์และการระบุแหล่งที่มา

  10.1 การให้สิทธิ์ใบอนุญาต YouTube ให้ใบอนุญาตส่วนบุคคล ไม่สามารถโอน โอนสิทธิ์ ย้ายข้อมูลไม่ได้ เพิกถอนไม่ได้ จํากัดไม่ได้ และไม่จํากัดเฉพาะตัวเพื่อแสดงสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube ที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube ในหรือผ่านทางไคลเอ็นต์ API ของคุณเท่านั้นตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube และข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้

  10.2 ข้อจํากัด การใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube ทั้งหมด (รวมถึงค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง) จะมีผลกับสิทธิประโยชน์ของ YouTube คุณมอบหมายและให้สิทธิ์ ชื่อ และความสนใจใดๆ ที่คุณได้รับในสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube แก่ YouTube โดยไม่เพิกถอนได้ คุณจะไม่คัดค้านหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการพิสูจน์ความถูกต้องของสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube หรือการจดทะเบียน (ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายมอบไว้ไม่ได้) และคุณจะไม่ต้องพยายามจดทะเบียนชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ หรือชื่อโดเมนที่ทําให้เกิดความสับสนซึ่งคล้ายกับสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube

  10.3 การระบุแหล่งที่มา ลูกค้า API ทั้งหมดต้องระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube และข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ (หากมี) เมื่อใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าการระบุแหล่งที่มาและสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube และข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือไม่ YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดใบอนุญาตเพื่อแสดงสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube ได้ทุกเมื่อ

 11. ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ คุณจะต้องไม่ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube หรือ Google หรือลิงก์ไปยังหรือประกาศเกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านั้น ตลอดจนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือปลอมแปลงหรือลบการระบุแหล่งที่มาของผู้เขียน ประกาศทางกฎหมาย หรือป้ายกํากับอื่นๆ ของแหล่งที่มาหรือแหล่งที่มาของเนื้อหา หากการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่ปรากฏในหรือไม่ได้ให้บริการผ่านบริการ API ของ YouTube คุณตกลงที่จะแสดงประกาศดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube ตามที่เกี่ยวข้อง

 12. สิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณและไคลเอ็นต์ API จะไม่กําหนดว่าคุณจะต้องดําเนินการกับการดําเนินการในนามของคุณ และผู้ใช้ต้องไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในกรรมสิทธิ์ การรักษาความเป็นส่วนตัว สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิการเผยแพร่

 13. การประชาสัมพันธ์ YouTube อาจใช้ชื่อบริษัทหรือองค์กรของคุณ (หรือชื่อบุคคล) ชื่อผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ในงานนําเสนอ สื่อทางการตลาด รายชื่อลูกค้า รายงานทางการเงิน ข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้า กรณีศึกษาของการวิจัยและการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด รวมถึงการผลิตและเผยแพร่ภาพประกอบโดยไม่ตั้งใจ เช่น ภาพหน้าจอ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ จากลูกค้า API คุณให้ใบอนุญาตแก่ YouTube และบริษัทในเครือ ไม่จํากัดเฉพาะตัว เพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าสิทธิที่ใช้ได้ทั่วโลก ในการแสดงชื่อบริษัทหรือองค์กร (หรือชื่อส่วนตัว หากเป็นบุคคลธรรมดา) ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือโลโก้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น คุณต้องไม่ออกคําแถลงต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการ API ของ YouTube ที่ชี้นําถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือการสนับสนุนหรือการรับรองโดย YouTube โดยไม่มีการตรวจสอบจาก YouTube เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

 14. การแก้ไขบริการ YouTube API

  14.1 สิทธิ์ในการแก้ไข YouTube ไม่ได้สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ YouTube อาจเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการบริการ API ของ YouTube (รวมถึงข้อกําหนดเฉพาะ โปรโตคอล หรือวิธีการเข้าถึงบริการ API ของ YouTube) ในด้านใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ API ของ YouTube หรือหมวดหมู่ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API หรือผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือประกาศ YouTube จะพยายามประกาศแจ้งล่วงหน้าให้คุณทราบอย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อประกาศล่วงหน้า

  14.2 การเปลี่ยนแปลงย้อนหลังที่เข้ากันไม่ได้ เมื่อ YouTube ต้องการทําการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนหลังต่อบริการ YouTube API YouTube จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube และจะพยายามรักษาโค้ดซอฟต์แวร์สําหรับบริการเวอร์ชัน API ของ YouTube ที่ได้รับผลกระทบต่อไปเป็นเวลา 6 (6) เดือนนับจากวันที่ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งเข้ากันได้แบบสมเหตุสมผล

  14.3 ข้อกําหนดพิเศษ ข้อกําหนดพิเศษมีผลบังคับใช้กับบริการ YouTube API เวอร์ชันที่เจาะจงซึ่งระบุว่า "บริการ Subject API" ที่ https://developers.google.com/youtube/terms/Subject-api-services YouTube จะดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรักษาโค้ดซอฟต์แวร์สําหรับบริการ Subject API ต่อไปเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

  1. เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ คําสั่งศาล หรือความสัมพันธ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือความสัมพันธ์) ให้ทําการเปลี่ยนแปลงก่อน
  2. หากไม่ทําเช่นนั้น อาจสร้างความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือความเสี่ยงอื่นๆ หรือภาระทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจที่สําคัญ หรือ
  3. ยกเว้นฟีเจอร์ใดๆ ที่รวมอยู่ในบริการ Subject API ที่ไม่มีหรือไม่พร้อมใช้งาน หรือผ่าน ผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ YouTube (เช่น www.youtube.com, แอปพลิเคชัน YouTube บนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ยกเว้นบริการ YouTube API

  หลังจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 YouTube อาจเปลี่ยนหรือปิดบริการ Subject API ตามมาตราที่ 14.1 และ 14.2 ข้างต้น

 15. การใช้งานและโควต้า YouTube อาจกําหนดโควต้าการใช้บริการ YouTube API เมื่อใดก็ได้ตามที่ใช้กับผู้ใช้บริการ YouTube API หรือไคลเอ็นต์ API หมวดหมู่ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API หรือผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ทั้งหมด คุณและไคลเอ็นต์ API จะไม่ดําเนินการและจะไม่พยายามทําให้เกินขีดจํากัดหรือการจํากัดการใช้งานหรือโควต้าของคุณ YouTube อาจระบุข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานหรือโควต้าซึ่งรวมถึงในนโยบายสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 16. ไม่มีสิทธิ์โดยนัย

  16.1 การเป็นเจ้าของ ระหว่างคุณกับ YouTube, YouTube, บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตและซัพพลายเออร์ของ YouTube จะยังคงมีสิทธิ์ทั้งหมดใน ชื่อ ผลประโยชน์ และการเป็นเจ้าของ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงข้อมูล API ทั้งหมด), สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube, แอป, ข้อมูลทั้งหมดของทุกแอป ระหว่างคุณกับ YouTube โดยคุณจะมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ในการเป็นเจ้าของและการเป็นเจ้าของไคลเอ็นต์ API ต่อไป ยกเว้นพร็อพเพอร์ตี้ YouTube

  16.2 ไม่มีสิทธิ์อื่นๆ YouTube ไม่ได้ให้สิทธิหรือใบอนุญาตอื่นๆ แก่คุณ (ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย เนื่องจากเหตุผลทางกฎหมายหรือการเหนื่อยหน่าย หรืออื่นๆ) แก่พร็อพเพอร์ตี้ YouTube หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ YouTube หรือบริษัทในเครือ

  16.3 ไม่มีใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในสิทธิบัตรหรือเนื้อหา จะไม่มีการให้สิทธิหรือใบอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรหรือควบคุมโดย YouTube หรือบริษัทในเครือ และไม่ได้ให้สิทธิ์หรือทําซ้ําเพื่อทําซ้ําหรือเผยแพร่เนื้อหาภาพและเสียง หรือทําให้เนื้อหาภาพและเสียงพร้อมใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากการใช้บริการ YouTube API โดยเป็นไปตามข้อตกลงนี้ YouTube เป็นผู้สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้อย่างชัดแจ้ง

 17. ไม่จํากัด ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัว คุณรับทราบและยอมรับว่า YouTube และบริษัทในเครืออาจพัฒนาอยู่ และอาจพัฒนาในอนาคต เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่แข่งขันกับบริการ API ของ YouTube, ไคลเอ็นต์ API ของคุณ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใด และ YouTube และบริษัทในเครือไม่มีภาระหน้าที่ในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ เหล่านี้ให้คุณ

 18. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับ YouTube และบริการ YouTube API อาจมีข้อมูลลับของ YouTube หากได้รับข้อมูลลับของ YouTube คุณต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับไว้ ไม่นําไปใช้ เว้นแต่ว่าคุณเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ YouTube API ภายใต้ข้อตกลงหรือไม่ และไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouTube อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลลับของ YouTube เมื่อกฎหมายบังคับ หากได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแก่ YouTube เว้นแต่ว่าศาลของศาลที่มีอํานาจจะสั่งให้ YouTube ไม่ได้รับหนังสือแจ้งล่วงหน้า

 19. การยกเว้นการรับประกัน

  19.1 ไม่มีการรับประกัน ไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกําหนดอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่ YouTube จัดหาให้โดยพาร์ทเนอร์หรือบริษัทในเครือ ผู้ไม่ประสงค์ดี หรือบุคคลอื่น บุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นจํานวนมาก

  19.2 ตามที่มีอยู่ คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube โดยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง และบริการ YouTube API มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่พร้อมใช้งาน"

  19.3 ข้อจํากัดความรับผิดเพิ่มเติม ในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ YouTube, บริษัทในเครือ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับรองหรือรับประกันกับคุณว่า

  1. บริการ YouTube API จะตรงตามความต้องการของคุณ
  2. บริการ YouTube API จะไม่มีการหยุดทํางาน ทันท่วงที ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด
  3. บริการ YouTube API จะมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สมบูรณ์ ดําเนินการต่อ หรือไม่มีอยู่จริง หรือ
  4. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานหรือฟังก์ชันใดๆ ของบริการ API ของ YouTube รวมถึงซอฟต์แวร์ โค้ด เนื้อหา (รวมถึงเนื้อหาเสียง) ข้อมูล การสนับสนุน หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลบังคับใช้กับคุณหรือผู้ใช้ในระบบของคุณ

  19.4 ไม่มีการรับประกันภายนอก คําแนะนําหรือข้อมูลใดๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจาก YouTube บริษัทในเครือ หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนหนึ่งของหรือเกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API จะไม่ให้การรับประกันใดๆ ที่ไม่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้ง

  19.5 เนื้อหาข้อมูล API เนื้อหาที่ระบุโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล API รวมถึงวิดีโอ เสียง รูปภาพ ข้อความ ฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงเนื้อหา เสียง ความคิดเห็น สคริปต์ และการรวบรวมเสียง YouTube เป็นผู้ให้บริการบริการโฮสติ้งสําหรับเนื้อหาและ YouTube ไม่รับผิดชอบสําหรับความถูกต้องแม่นยํา การใช้งาน ความปลอดภัย หรือความถูกต้องทางกฎหมายของเนื้อหานั้น รวมถึงเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิด ปรับเปลี่ยนได้ โดยอ้อมต่อกัน อาจส่งผลเสียต่อผู้อื่น ข้อมูล API ใดๆ ที่คุณได้รับและไคลเอ็นต์ API ของคุณนั้นอยู่ที่ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่คุณจะรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบของผู้ใช้หรือระบบ หรืออุปกรณ์ของคุณ

  19.6 บริการของบุคคลที่สาม บริการ YouTube API อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม ซึ่ง YouTube ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม YouTube ไม่มีสิทธิ์ควบคุมและความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ดังกล่าวและบริการออนไลน์

 20. ข้อจํากัดความรับผิด

  20.1 ข้อจํากัด

  1. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกําหนด ฝ่าย YouTube บริษัทในเครือ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รายได้ หรือข้อมูล ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยปริยาย การใช้งานโดยลําพัง การโต้ตอบโดยระบบ

  2. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง YouTube และบริษัทในเครือมีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือจาก YouTube บริษัทในเครือ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกร่วมมือกัน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ YouTube ภายใต้ข้อตกลงหรือในกรณีที่ข้อตกลงดังกล่าวจํากัดตามจํานวนเงินที่ YouTube ได้เข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API แม้ว่าจะเป็นคนละ 1 กรณีที่จําเป็น

  20.2 ข้อจํากัดเพิ่มเติม ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับของ YouTube บริษัทในเครือและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจาก

  1. การให้บริการ การนําออก การแก้ไข การระงับ หรือการสิ้นสุดการใช้งานบริการ API ของ YouTube (รวมถึงฟีเจอร์ ฟังก์ชัน การสนับสนุนบริการ API ของ YouTube (หากมี) ข้อมูล API และเนื้อหาใดๆ ใน API ทั้งหมด หรือในหรือระบบใดๆ ในหรือระบบของคุณ

  2. เนื้อหาที่ส่งให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และผลิตภัณฑ์บน YouTube โดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม หรือสําหรับการหมิ่นประมาท ความไม่พอใจ หรือการประพฤติผิด ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

 21. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณจะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง (ไม่ว่าตัวเลือกใดของ YouTube) และถือครองข้อมูลใดๆ ทั้งหมดของผู้ใช้รายใดก็ตาม

  YouTube อาจพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการควบคุมการอ้างสิทธิที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายสําหรับ YouTube และฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้ส่วนที่ 21 นี้ YouTube อาจแต่งตั้งผู้ให้คําปรึกษาของตนได้ทุกเมื่อ (ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง) หรือ YouTube อาจเข้าควบคุมการป้องกันและการระงับการร้องเรียนดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยจะถือว่าคุณอยู่ภายใต้การคุ้มครองหรือการระงับข้อพิพาท คุณจะไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก YouTube คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่อีกฝ่ายหนึ่งเท่าที่จําเป็นเพื่อคุ้มครองการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

 22. การเยียวยาการบาดเจ็บ คุณรับทราบว่าข้อกําหนดและข้อจํากัดในข้อตกลงนี้มีความจําเป็นและสมเหตุสมผลในการปกป้อง YouTube และเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่าความเสียหายทางการเงินอาจไม่ใช่การชดเชยที่เพียงพอสําหรับการละเมิดข้อตกลง ดังนั้น คุณยอมรับว่า YouTube จะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาชั่วคราวหรือคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากการละเมิดหรือการขู่ว่าจะละเมิดข้อจํากัดหรือข้อจํากัดดังกล่าวในศาลที่มีอํานาจใดๆ

 23. ไม่ผ่านการยืนยัน ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ในระหว่างข้อตกลง และเป็นเวลา 3 (3) ปีหลังจากที่ข้อตกลงหรือคุณหรือ YouTube สิ้นสุดหรือสิ้นสุดลง คุณตกลงที่จะไม่ยืนยัน หรือให้สิทธิ์ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้บุคคลที่สามใดๆ ยืนยันการอ้างสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ของ YouTube, บริษัทในเครือ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การอ้างสิทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API ที่คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณเข้าถึงหรือใช้ YouTube หรือ Google Inc. ควรแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรในการฟ้องร้องดําเนินคดีกับคุณเท่านั้น (ยกเว้นการอ้างสิทธิบัตรที่ YouTube หรือ Google Inc. ดําเนินการตามกฎหมายในการฟ้องร้องคดีความ เช่น เป็นการอ้างถึงหรือโต้แย้ง) บทบัญญัติที่ไม่ยืนยันในประโยคแรกของส่วนนี้จะถูกระงับไว้ตลอดระยะเวลาของ YouTube หรือ Google Inc. เท่านั้น

 24. การสิ้นสุด

  24.1 การสิ้นสุดโดยคุณ คุณสามารถสิ้นสุดข้อตกลงทางกฎหมายกับ YouTube ได้โดยการสิ้นสุดการเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube (รวมถึงการยกเลิกการเข้าถึงและใช้งานโดยไคลเอ็นต์ API และบริการในนามของคุณ) ได้ทุกเมื่อ คุณไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ YouTube ทราบอย่างชัดเจนเมื่อคุณหยุดใช้และเข้าถึงบริการ YouTube API เว้นแต่ YouTube จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  24.2 การสิ้นสุดโดย YouTube YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) ระงับหรือยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานบริการ API ของ YouTube โดยคุณ ลูกค้า API ของคุณและที่ดําเนินการในนามของคุณ) และ (2) สิ้นสุดข้อตกลง (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ที่บังคับใช้กับผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ที่เฉพาะเจาะจง หรือหมวดหมู่ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ทั้งหมด หรือไคลเอ็นต์ API ใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่คํานึงถึงสิ่งใดก็ตามที่ขัดแย้งกับข้อกําหนดดังกล่าว เช่น เราอาจต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ คําสั่งศาล เมื่อเราเชื่อว่ามีการประพฤติผิดหรือการดําเนินการ ซึ่งอาจสร้างความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อ YouTube หรือบริษัทในเครือ แม้ว่าเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบตามสมควร แต่เราไม่มีภาระหน้าที่ในการแจ้งดังกล่าว

  24.3 ผลของการสิ้นสุด ในการระงับ การแจ้งการสิ้นสุดหรือการสิ้นสุด (ไม่ว่าโดยคุณหรือ YouTube ก็ตาม) คุณจะหยุดและใช้พร็อพเพอร์ตี้ YouTube ทั้งหมดทันที และลบบริการ API ของ YouTube ทั้งหมด (รวมถึงข้อมูล API ทั้งหมด) และข้อมูลลับของ YouTube ในครอบครองหรือควบคุม รวมถึงจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ตามคําขอของ YouTube คุณจะรับรองการลบบริการ YouTube API ทั้งหมด (รวมถึงข้อมูล API ทั้งหมด) และข้อมูลลับของ YouTube ในครอบครองหรือควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอํานาจผูกพันคุณ YouTube อาจสื่อสารกับเจ้าของบัญชีซึ่งมีบัญชีที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเข้าสู่ระบบที่มอบหมายให้คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณโดยอิสระเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการระงับหรือการสิ้นสุดสิทธิ์เข้าถึงหรือการใช้บริการ API ของ YouTube และการแสดงโฆษณาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไคลเอ็นต์ API ของคุณ (หากมี)

  24.4 การสิ้นสุดการสนับสนุนหรือความพยายามในการแก้ไข หาก YouTube เลือกที่จะสนับสนุนหรือมอบ API แก่คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณสําหรับบริการ YouTube API โปรดทราบว่า YouTube อาจระงับหรือยุติการสนับสนุนหรือแก้ไขโปรโตคอลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ API หรือไคลเอ็นต์ API ที่เฉพาะเจาะจง, หมวดหมู่ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API หรือผู้ใช้ทั้งหมดหรือไคลเอ็นต์ API

  24.5 ไม่มีภาระหน้าที่ให้ โดย YouTube ไม่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการ YouTube API คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการทําธุรกิจและดูแลไคลเอ็นต์ API อยู่เสมอโดยไม่สามารถเข้าถึงบริการ API ของ YouTube ในด้านใดๆ ได้

  24.6 การมีผลต่อไป เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลต่อไปแม้ว่าจะมีการสิ้นสุดข้อกําหนดดังกล่าวด้วยก็ตาม