API Trình phát Android của YouTube

SDK này đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Ứng dụng này không được YouTube hỗ trợ hoặc duy trì nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng API Trình phát iFrame của YouTube.