Tworzenie przykładowej aplikacji

Na tej stronie opisano czynności, które należy wykonać, aby utworzyć aplikację korzystającą z kilku różnych interfejsów API do przedstawiania statystyk wyświetlania filmów w YouTube użytkownika. Aplikacja wykonuje te zadania:

 • YouTube używa interfejsu YouTube Data API do pobrania listy filmów obecnie uwierzytelnionych użytkowników, a następnie wyświetla listę tytułów filmów.
 • Gdy użytkownik kliknie określony film, aplikacja wywołuje interfejs YouTube Analytics API, aby pobrać dane statystyczne filmu.
 • Aplikacja korzysta z interfejsu GoogleWizualizacj API, aby tworzyć wykresy danych analitycznych.

Poniżej opisano proces tworzenia aplikacji. W kroku 1 utworzysz pliki HTML i CSS aplikacji. Kroki 2–5 opisują różne części JavaScriptu, których używa aplikacja. Pełny przykładowy kod znajduje się też na końcu dokumentu.

 1. Krok 1. Utwórz stronę HTML i plik CSS
 2. Krok 2. Włącz uwierzytelnianie OAuth 2.0
 3. Krok 3. Pobierz dane aktualnie zalogowanego użytkownika
 4. Krok 4. Poproś o dane Analytics o filmie
 5. Krok 5. Wyświetl dane z Analytics na wykresie

Ważne: aby uzyskać identyfikator klienta OAuth 2.0 dla swojej aplikacji, musisz zarejestrować ją w Google.

Krok 1. Utwórz stronę HTML i plik CSS

W tym kroku utworzysz stronę HTML, która wczytuje biblioteki JavaScript używane przez aplikację. Kod HTML poniżej zawiera kod strony:


<!doctype html>
<html>
<head>
 <title>Google I/O YouTube Codelab</title>
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="index.css">
 <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="//www.google.com/jsapi"></script>
 <script type="text/javascript" src="index.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/client.js?onload=onJSClientLoad"></script>
</head>
<body>
 <div id="login-container" class="pre-auth">This application requires access to your YouTube account.
  Please <a href="#" id="login-link">authorize</a> to continue.
 </div>
 <div class="post-auth">
  <div id="message"></div>
  <div id="chart"></div>
  <div>Choose a Video:</div>
  <ul id="video-list"></ul>
 </div>
</body>
</html>

Jak widać w tagu <head> przykładowej strony, aplikacja korzysta z tych bibliotek:

 • jQuery udostępnia metody pomocnicze, które upraszczają przeglądanie dokumentów HTML, obsługę zdarzeń, animacje i interakcje Ajax.
 • Moduł wczytywania Google API (www.google.com/jsapi) pozwala łatwo zaimportować jeden lub więcej interfejsów Google API. Ta przykładowa aplikacja korzysta z narzędzia wczytującego interfejs API, które służy do wczytywania interfejsu Googletzn. API do wizualizacji pobranych danych Analytics.
 • Biblioteka index.js zawiera funkcje typowe dla przykładowej aplikacji. W tym samouczku pokażemy Ci, jak utworzyć te funkcje.
 • Biblioteka klienta Google API dla JavaScriptu pomaga wdrożyć uwierzytelnianie OAuth 2.0 i wywoływać interfejs YouTube Analytics API.

Przykładowa aplikacja zawiera też plik index.css. Poniżej znajdziesz przykładowy plik CSS, który możesz zapisać w tym samym katalogu co strona HTML:


body {
 font-family: Helvetica, sans-serif;
}

.pre-auth {
 display: none;
}

.post-auth {
 display: none;
}

#chart {
 width: 500px;
 height: 300px;
 margin-bottom: 1em;
}

#video-list {
 padding-left: 1em;
 list-style-type: none;
}
#video-list > li {
 cursor: pointer;
}
#video-list > li:hover {
 color: blue;
}

Krok 2. Włącz uwierzytelnianie OAuth 2.0

W tym kroku zaczniesz tworzyć plik index.js, który jest wywoływany przez Twoją stronę HTML. Dlatego utwórz plik o nazwie index.js w tym samym katalogu co strona HTML i wpisz w nim ten kod. Zastąp ciąg YOUR_CLIENT_ID identyfikatorem klienta zarejestrowanej aplikacji.

(function() {

 // Retrieve your client ID from the Google API Console at
 // https://console.cloud.google.com/.
 var OAUTH2_CLIENT_ID = 'YOUR_CLIENT_ID';
 var OAUTH2_SCOPES = [
  'https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly',
  'https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly'
 ];

 // Upon loading, the Google APIs JS client automatically invokes this callback.
 // See https://developers.google.com/api-client-library/javascript/features/authentication 
 window.onJSClientLoad = function() {
  gapi.auth.init(function() {
   window.setTimeout(checkAuth, 1);
  });
 };

 // Attempt the immediate OAuth 2.0 client flow as soon as the page loads.
 // If the currently logged-in Google Account has previously authorized
 // the client specified as the OAUTH2_CLIENT_ID, then the authorization
 // succeeds with no user intervention. Otherwise, it fails and the
 // user interface that prompts for authorization needs to display.
 function checkAuth() {
  gapi.auth.authorize({
   client_id: OAUTH2_CLIENT_ID,
   scope: OAUTH2_SCOPES,
   immediate: true
  }, handleAuthResult);
 }

 // Handle the result of a gapi.auth.authorize() call.
 function handleAuthResult(authResult) {
  if (authResult) {
   // Authorization was successful. Hide authorization prompts and show
   // content that should be visible after authorization succeeds.
   $('.pre-auth').hide();
   $('.post-auth').show();

   loadAPIClientInterfaces();
  } else {
   // Authorization was unsuccessful. Show content related to prompting for
   // authorization and hide content that should be visible if authorization
   // succeeds.
   $('.post-auth').hide();
   $('.pre-auth').show();

   // Make the #login-link clickable. Attempt a non-immediate OAuth 2.0
   // client flow. The current function is called when that flow completes.
   $('#login-link').click(function() {
    gapi.auth.authorize({
     client_id: OAUTH2_CLIENT_ID,
     scope: OAUTH2_SCOPES,
     immediate: false
    }, handleAuthResult);
   });
  }
 }

 // This helper method displays a message on the page.
 function displayMessage(message) {
  $('#message').text(message).show();
 }

 // This helper method hides a previously displayed message on the page.
 function hideMessage() {
  $('#message').hide();
 }
 /* In later steps, add additional functions above this line. */
})();

Krok 3. Pobierz dane aktualnie zalogowanego użytkownika

W tym kroku dodasz do pliku index.js funkcję, która pobiera kanał filmów obecnie zalogowanego użytkownika za pomocą interfejsu YouTube Data API (v2.0). Ten plik danych zawiera identyfikator kanału użytkownika YouTube, który będzie Ci potrzebny podczas wywoływania interfejsu YouTube Analytics API. Dodatkowo w przykładowej aplikacji wyświetlane są przesłane przez użytkownika filmy, dzięki czemu użytkownik może pobrać dane Analytics dotyczące poszczególnych filmów.

Wprowadź zmiany w pliku index.js:

 1. Dodaj funkcję, która wczytuje interfejs klienta do YouTube Analytics i interfejsów Data API. Jest to wymagane do korzystania z klienta JavaScript interfejsów API Google.

  Po załadowaniu obu interfejsów klienta interfejsu API funkcja ta wywołuje funkcję getUserChannel.

  
   // Load the client interfaces for the YouTube Analytics and Data APIs, which
   // are required to use the Google APIs JS client. More info is available at
   // https://developers.google.com/api-client-library/javascript/dev/dev_jscript#loading-the-client-library-and-the-api
   function loadAPIClientInterfaces() {
    gapi.client.load('youtube', 'v3', function() {
     gapi.client.load('youtubeAnalytics', 'v1', function() {
      // After both client interfaces load, use the Data API to request
      // information about the authenticated user's channel.
      getUserChannel();
     });
    });
   }
  
 2. Dodaj zmienną channelId oraz funkcję getUserChannel. Funkcja wywołuje interfejs YouTube Data API (v3) i zawiera parametr mine, który wskazuje, że żądanie dotyczy informacji o kanale obecnie uwierzytelnionego użytkownika. channelId wyśle do interfejsu API Analytics identyfikator kanału, dla którego pobierasz dane Analytics.

  
   // Keep track of the currently authenticated user's YouTube channel ID.
   var channelId;
  
   // Call the Data API to retrieve information about the currently
   // authenticated user's YouTube channel.
   function getUserChannel() {
    // Also see: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels/list
    var request = gapi.client.youtube.channels.list({
     // Setting the "mine" request parameter's value to "true" indicates that
     // you want to retrieve the currently authenticated user's channel.
     mine: true,
     part: 'id,contentDetails'
    });
  
    request.execute(function(response) {
     if ('error' in response) {
      displayMessage(response.error.message);
     } else {
      // We need the channel's channel ID to make calls to the Analytics API.
      // The channel ID value has the form "UCdLFeWKpkLhkguiMZUp8lWA".
      channelId = response.items[0].id;
      // Retrieve the playlist ID that uniquely identifies the playlist of
      // videos uploaded to the authenticated user's channel. This value has
      // the form "UUdLFeWKpkLhkguiMZUp8lWA".
      var uploadsListId = response.items[0].contentDetails.relatedPlaylists.uploads;
      // Use the playlist ID to retrieve the list of uploaded videos.
      getPlaylistItems(uploadsListId);
     }
    });
   }
  
 3. Dodaj funkcję getPlaylistItems, która pobiera elementy z określonej playlisty. W takim przypadku playlista zawiera listę filmów przesłanych na kanał użytkownika. (Poniższa przykładowa funkcja pobiera tylko pierwsze 50 elementów z tego pliku danych. Aby pobrać dodatkowe elementy, musisz zaimplementować podział na strony).

  Po pobraniu listy elementów playlisty funkcja wywołuje funkcję getVideoMetadata(). Następnie funkcja ta pobiera metadane każdego filmu na liście i dodaje do niego każdy film.

  
   // Call the Data API to retrieve the items in a particular playlist. In this
   // example, we are retrieving a playlist of the currently authenticated user's
   // uploaded videos. By default, the list returns the most recent videos first.
   function getPlaylistItems(listId) {
    // See https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlistitems/list
    var request = gapi.client.youtube.playlistItems.list({
     playlistId: listId,
     part: 'snippet'
    });
  
    request.execute(function(response) {
     if ('error' in response) {
      displayMessage(response.error.message);
     } else {
      if ('items' in response) {
       // The jQuery.map() function iterates through all of the items in
       // the response and creates a new array that only contains the
       // specific property we're looking for: videoId.
       var videoIds = $.map(response.items, function(item) {
        return item.snippet.resourceId.videoId;
       });
  
       // Now that we know the IDs of all the videos in the uploads list,
       // we can retrieve information about each video.
       getVideoMetadata(videoIds);
      } else {
       displayMessage('There are no videos in your channel.');
      }
     }
    });
   }
  
   // Given an array of video IDs, this function obtains metadata about each
   // video and then uses that metadata to display a list of videos.
   function getVideoMetadata(videoIds) {
    // https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videos/list
    var request = gapi.client.youtube.videos.list({
     // The 'id' property's value is a comma-separated string of video IDs.
     id: videoIds.join(','),
     part: 'id,snippet,statistics'
    });
  
    request.execute(function(response) {
     if ('error' in response) {
      displayMessage(response.error.message);
     } else {
      // Get the jQuery wrapper for the #video-list element before starting
      // the loop.
      var videoList = $('#video-list');
      $.each(response.items, function() {
       // Exclude videos that do not have any views, since those videos
       // will not have any interesting viewcount Analytics data.
       if (this.statistics.viewCount == 0) {
        return;
       }
  
       var title = this.snippet.title;
       var videoId = this.id;
  
       // Create a new <li> element that contains an <a> element.
       // Set the <a> element's text content to the video's title, and
       // add a click handler that will display Analytics data when invoked.
       var liElement = $('<li>');
       var aElement = $('<a>');
       // Setting the href value to '#' ensures that the browser renders the
       // <a> element as a clickable link.
       aElement.attr('href', '#');
       aElement.text(title);
       aElement.click(function() {
        displayVideoAnalytics(videoId);
       });
  
       // Call the jQuery.append() method to add the new <a> element to
       // the <li> element, and the <li> element to the parent
       // list, which is identified by the 'videoList' variable.
       liElement.append(aElement);
       videoList.append(liElement);
      });
  
      if (videoList.children().length == 0) {
       // Display a message if the channel does not have any viewed videos.
       displayMessage('Your channel does not have any videos that have been viewed.');
      }
     }
    });
   }
  

Krok 4. Poproś o dane Analytics o filmie

W tym kroku zmodyfikujesz przykładową aplikację, która po kliknięciu tytułu filmu wywoła interfejs API YouTube Analytics, by pobrać dane Analytics dla tego filmu. Aby to zrobić, wprowadź w przykładowej aplikacji te zmiany:

 1. Dodaj zmienną, która określa domyślny zakres dat dla pobieranych danych raportu Analytics.

  
   var ONE_MONTH_IN_MILLISECONDS = 1000 * 60 * 60 * 24 * 30;
  
 2. Dodaj kod tworzący ciąg znaków YYYY-MM-DD dla obiektu daty, który zawiera liczby z dat i miesięcy w datach do 2 cyfr:

  
   // This boilerplate code takes a Date object and returns a YYYY-MM-DD string.
   function formatDateString(date) {
    var yyyy = date.getFullYear().toString();
    var mm = padToTwoCharacters(date.getMonth() + 1);
    var dd = padToTwoCharacters(date.getDate());
  
    return yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
   }
  
   // If number is a single digit, prepend a '0'. Otherwise, return the number
   // as a string.
   function padToTwoCharacters(number) {
    if (number < 10) {
     return '0' + number;
    } else {
     return number.toString();
    }
   }
  
 3. Określ funkcję displayVideoAnalytics, która pobiera dane Statystyk YouTube o filmie. Ta funkcja jest wykonywana, gdy użytkownik kliknie film na liście. Funkcja getVideoMetadata, która wyświetla listę filmów i została zdefiniowana w kroku 3, określa moduł obsługi zdarzeń kliknięcia.

  
   // This function requests YouTube Analytics data for a video and displays
   // the results in a chart.
   function displayVideoAnalytics(videoId) {
    if (channelId) {
     // To use a different date range, modify the ONE_MONTH_IN_MILLISECONDS
     // variable to a different millisecond delta as desired.
     var today = new Date();
     var lastMonth = new Date(today.getTime() - ONE_MONTH_IN_MILLISECONDS);
  
     var request = gapi.client.youtubeAnalytics.reports.query({
      // The start-date and end-date parameters must be YYYY-MM-DD strings.
      'start-date': formatDateString(lastMonth),
      'end-date': formatDateString(today),
      // At this time, you need to explicitly specify channel==channelId.
      // See https://developers.google.com/youtube/analytics/v1/#ids
      ids: 'channel==' + channelId,
      dimensions: 'day',
      sort: 'day',
      // See https://developers.google.com/youtube/analytics/v1/available_reports
      // for details about the different filters and metrics you can request
      // if the "dimensions" parameter value is "day".
      metrics: 'views',
      filters: 'video==' + videoId
     });
  
     request.execute(function(response) {
      // This function is called regardless of whether the request succeeds.
      // The response contains YouTube Analytics data or an error message.
      if ('error' in response) {
       displayMessage(response.error.message);
      } else {
       displayChart(videoId, response);
      }
     });
    } else {
     // The currently authenticated user's channel ID is not available.
     displayMessage('The YouTube channel ID for the current user is not available.');
    }
   }
  

  Na stronie dostępne raportydokumentacji interfejsu API znajdziesz więcej informacji o danych, które można pobrać, oraz o prawidłowych kombinacjach wartości parametrów metrics, dimensions i filters.

Krok 5. Wyświetl dane z Analytics na wykresie

W tym kroku dodasz funkcję displayChart, która wysyła dane z YouTube Analytics do interfejsu Google wizualizacji API. Następnie tworzy on informacje na wykresie.

 1. Wczytaj interfejs GoogleWizualizacj API, który wyświetla dane na wykresie. Więcej informacji o opcjach tworzenia wykresów znajdziesz w dokumentacji interfejsu Visualization API.

  google.load('visualization', '1.0', {'packages': ['corechart']});
  
 2. Zdefiniuj nową funkcję o nazwie displayChart, która korzysta z interfejsu Google wizualizacji API, aby dynamicznie generować wykres przedstawiający dane Analytics.

  
   // Call the Google Chart Tools API to generate a chart of Analytics data.
   function displayChart(videoId, response) {
    if ('rows' in response) {
     hideMessage();
  
     // The columnHeaders property contains an array of objects representing
     // each column's title -- e.g.: [{name:"day"},{name:"views"}]
     // We need these column titles as a simple array, so we call jQuery.map()
     // to get each element's "name" property and create a new array that only
     // contains those values.
     var columns = $.map(response.columnHeaders, function(item) {
      return item.name;
     });
     // The google.visualization.arrayToDataTable() function wants an array
     // of arrays. The first element is an array of column titles, calculated
     // above as "columns". The remaining elements are arrays that each
     // represent a row of data. Fortunately, response.rows is already in
     // this format, so it can just be concatenated.
     // See https://developers.google.com/chart/interactive/docs/datatables_dataviews#arraytodatatable
     var chartDataArray = [columns].concat(response.rows);
     var chartDataTable = google.visualization.arrayToDataTable(chartDataArray);
  
     var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart'));
     chart.draw(chartDataTable, {
      // Additional options can be set if desired as described at:
      // https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#visdraw
      title: 'Views per Day of Video ' + videoId
     });
    } else {
     displayMessage('No data available for video ' + videoId);
    }
   }
  

Zobacz pełny plik index.js

Plik index.js poniżej uwzględnia wszystkie zmiany z powyższych kroków. Pamiętaj, że ciąg YOUR_CLIENT_ID musisz zastąpić identyfikatorem klienta zarejestrowanej aplikacji.


(function() {
 // Retrieve your client ID from the Google API Console at
 // https://console.cloud.google.com/.
 var OAUTH2_CLIENT_ID = 'YOUR_CLIENT_ID';
 var OAUTH2_SCOPES = [
  'https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly',
  'https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly'
 ];

 var ONE_MONTH_IN_MILLISECONDS = 1000 * 60 * 60 * 24 * 30;

 // Keep track of the currently authenticated user's YouTube channel ID.
 var channelId;

 // For information about the Google Chart Tools API, see:
 // https://developers.google.com/chart/interactive/docs/quick_start
 google.load('visualization', '1.0', {'packages': ['corechart']});

 // Upon loading, the Google APIs JS client automatically invokes this callback.
 // See https://developers.google.com/api-client-library/javascript/features/authentication 
 window.onJSClientLoad = function() {
  gapi.auth.init(function() {
   window.setTimeout(checkAuth, 1);
  });
 };

 // Attempt the immediate OAuth 2.0 client flow as soon as the page loads.
 // If the currently logged-in Google Account has previously authorized
 // the client specified as the OAUTH2_CLIENT_ID, then the authorization
 // succeeds with no user intervention. Otherwise, it fails and the
 // user interface that prompts for authorization needs to display.
 function checkAuth() {
  gapi.auth.authorize({
   client_id: OAUTH2_CLIENT_ID,
   scope: OAUTH2_SCOPES,
   immediate: true
  }, handleAuthResult);
 }

 // Handle the result of a gapi.auth.authorize() call.
 function handleAuthResult(authResult) {
  if (authResult) {
   // Authorization was successful. Hide authorization prompts and show
   // content that should be visible after authorization succeeds.
   $('.pre-auth').hide();
   $('.post-auth').show();

   loadAPIClientInterfaces();
  } else {
   // Authorization was unsuccessful. Show content related to prompting for
   // authorization and hide content that should be visible if authorization
   // succeeds.
   $('.post-auth').hide();
   $('.pre-auth').show();

   // Make the #login-link clickable. Attempt a non-immediate OAuth 2.0
   // client flow. The current function is called when that flow completes.
   $('#login-link').click(function() {
    gapi.auth.authorize({
     client_id: OAUTH2_CLIENT_ID,
     scope: OAUTH2_SCOPES,
     immediate: false
    }, handleAuthResult);
   });
  }
 }

 // Load the client interfaces for the YouTube Analytics and Data APIs, which
 // are required to use the Google APIs JS client. More info is available at
 // https://developers.google.com/api-client-library/javascript/dev/dev_jscript#loading-the-client-library-and-the-api
 function loadAPIClientInterfaces() {
  gapi.client.load('youtube', 'v3', function() {
   gapi.client.load('youtubeAnalytics', 'v1', function() {
    // After both client interfaces load, use the Data API to request
    // information about the authenticated user's channel.
    getUserChannel();
   });
  });
 }

 // Call the Data API to retrieve information about the currently
 // authenticated user's YouTube channel.
 function getUserChannel() {
  // Also see: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels/list
  var request = gapi.client.youtube.channels.list({
   // Setting the "mine" request parameter's value to "true" indicates that
   // you want to retrieve the currently authenticated user's channel.
   mine: true,
   part: 'id,contentDetails'
  });

  request.execute(function(response) {
   if ('error' in response) {
    displayMessage(response.error.message);
   } else {
    // We need the channel's channel ID to make calls to the Analytics API.
    // The channel ID value has the form "UCdLFeWKpkLhkguiMZUp8lWA".
    channelId = response.items[0].id;
    // Retrieve the playlist ID that uniquely identifies the playlist of
    // videos uploaded to the authenticated user's channel. This value has
    // the form "UUdLFeWKpkLhkguiMZUp8lWA".
    var uploadsListId = response.items[0].contentDetails.relatedPlaylists.uploads;
    // Use the playlist ID to retrieve the list of uploaded videos.
    getPlaylistItems(uploadsListId);
   }
  });
 }

 // Call the Data API to retrieve the items in a particular playlist. In this
 // example, we are retrieving a playlist of the currently authenticated user's
 // uploaded videos. By default, the list returns the most recent videos first.
 function getPlaylistItems(listId) {
  // See https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlistitems/list
  var request = gapi.client.youtube.playlistItems.list({
   playlistId: listId,
   part: 'snippet'
  });

  request.execute(function(response) {
   if ('error' in response) {
    displayMessage(response.error.message);
   } else {
    if ('items' in response) {
     // The jQuery.map() function iterates through all of the items in
     // the response and creates a new array that only contains the
     // specific property we're looking for: videoId.
     var videoIds = $.map(response.items, function(item) {
      return item.snippet.resourceId.videoId;
     });

     // Now that we know the IDs of all the videos in the uploads list,
     // we can retrieve information about each video.
     getVideoMetadata(videoIds);
    } else {
     displayMessage('There are no videos in your channel.');
    }
   }
  });
 }

 // Given an array of video IDs, this function obtains metadata about each
 // video and then uses that metadata to display a list of videos.
 function getVideoMetadata(videoIds) {
  // https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videos/list
  var request = gapi.client.youtube.videos.list({
   // The 'id' property's value is a comma-separated string of video IDs.
   id: videoIds.join(','),
   part: 'id,snippet,statistics'
  });

  request.execute(function(response) {
   if ('error' in response) {
    displayMessage(response.error.message);
   } else {
    // Get the jQuery wrapper for the #video-list element before starting
    // the loop.
    var videoList = $('#video-list');
    $.each(response.items, function() {
     // Exclude videos that do not have any views, since those videos
     // will not have any interesting viewcount Analytics data.
     if (this.statistics.viewCount == 0) {
      return;
     }

     var title = this.snippet.title;
     var videoId = this.id;

     // Create a new <li> element that contains an <a> element.
     // Set the <a> element's text content to the video's title, and
     // add a click handler that will display Analytics data when invoked.
     var liElement = $('<li>');
     var aElement = $('<a>');
     // Setting the href value to '#' ensures that the browser renders the
     // <a> element as a clickable link.
     aElement.attr('href', '#');
     aElement.text(title);
     aElement.click(function() {
      displayVideoAnalytics(videoId);
     });

     // Call the jQuery.append() method to add the new <a> element to
     // the <li> element, and the <li> element to the parent
     // list, which is identified by the 'videoList' variable.
     liElement.append(aElement);
     videoList.append(liElement);
    });

    if (videoList.children().length == 0) {
     // Display a message if the channel does not have any viewed videos.
     displayMessage('Your channel does not have any videos that have been viewed.');
    }
   }
  });
 }

 // This function requests YouTube Analytics data for a video and displays
 // the results in a chart.
 function displayVideoAnalytics(videoId) {
  if (channelId) {
   // To use a different date range, modify the ONE_MONTH_IN_MILLISECONDS
   // variable to a different millisecond delta as desired.
   var today = new Date();
   var lastMonth = new Date(today.getTime() - ONE_MONTH_IN_MILLISECONDS);

   var request = gapi.client.youtubeAnalytics.reports.query({
    // The start-date and end-date parameters must be YYYY-MM-DD strings.
    'start-date': formatDateString(lastMonth),
    'end-date': formatDateString(today),
    // At this time, you need to explicitly specify channel==channelId.
    // See https://developers.google.com/youtube/analytics/v1/#ids
    ids: 'channel==' + channelId,
    dimensions: 'day',
    sort: 'day',
    // See https://developers.google.com/youtube/analytics/v1/available_reports
    // for details about the different filters and metrics you can request
    // if the "dimensions" parameter value is "day".
    metrics: 'views',
    filters: 'video==' + videoId
   });

   request.execute(function(response) {
    // This function is called regardless of whether the request succeeds.
    // The response contains YouTube Analytics data or an error message.
    if ('error' in response) {
     displayMessage(response.error.message);
    } else {
     displayChart(videoId, response);
    }
   });
  } else {
   // The currently authenticated user's channel ID is not available.
   displayMessage('The YouTube channel ID for the current user is not available.');
  }
 }

 // This boilerplate code takes a Date object and returns a YYYY-MM-DD string.
 function formatDateString(date) {
  var yyyy = date.getFullYear().toString();
  var mm = padToTwoCharacters(date.getMonth() + 1);
  var dd = padToTwoCharacters(date.getDate());

  return yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
 }

 // If number is a single digit, prepend a '0'. Otherwise, return the number
 // as a string.
 function padToTwoCharacters(number) {
  if (number < 10) {
   return '0' + number;
  } else {
   return number.toString();
  }
 }

 // Call the Google Chart Tools API to generate a chart of Analytics data.
 function displayChart(videoId, response) {
  if ('rows' in response) {
   hideMessage();

   // The columnHeaders property contains an array of objects representing
   // each column's title -- e.g.: [{name:"day"},{name:"views"}]
   // We need these column titles as a simple array, so we call jQuery.map()
   // to get each element's "name" property and create a new array that only
   // contains those values.
   var columns = $.map(response.columnHeaders, function(item) {
    return item.name;
   });
   // The google.visualization.arrayToDataTable() function wants an array
   // of arrays. The first element is an array of column titles, calculated
   // above as "columns". The remaining elements are arrays that each
   // represent a row of data. Fortunately, response.rows is already in
   // this format, so it can just be concatenated.
   // See https://developers.google.com/chart/interactive/docs/datatables_dataviews#arraytodatatable
   var chartDataArray = [columns].concat(response.rows);
   var chartDataTable = google.visualization.arrayToDataTable(chartDataArray);

   var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart'));
   chart.draw(chartDataTable, {
    // Additional options can be set if desired as described at:
    // https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#visdraw
    title: 'Views per Day of Video ' + videoId
   });
  } else {
   displayMessage('No data available for video ' + videoId);
  }
 }

 // This helper method displays a message on the page.
 function displayMessage(message) {
  $('#message').text(message).show();
 }

 // This helper method hides a previously displayed message on the page.
 function hideMessage() {
  $('#message').hide();
 }
})();