Przykładowe fragmenty kodu Apps Script

W YouTube Analytics API są dostępne poniższe przykładowe fragmenty kodu Apps Script. Możesz pobrać te fragmenty kodu z folderu apps-script w repozytorium kodu interfejsu API YouTube na GitHubie.

Eksportowanie danych Statystyk YouTube do Arkuszy Google

Ta funkcja używa interfejsu API YouTube Analytics do pobierania danych o kanale uwierzytelnionego użytkownika, tworząc na jego koncie nowy Arkusz Google.

Pierwsza część tego przykładu przedstawia proste wywołanie interfejsu API YouTube Analytics. Ta funkcja najpierw pobiera identyfikator kanału aktywnego użytkownika. Wykorzystując ten identyfikator, funkcja wywołuje interfejs API YouTube Analytics, aby pobrać wyświetlenia, polubienia i oceny negatywne oraz udostępnienia w ciągu ostatnich 30 dni. Interfejs API zwraca dane w obiekcie odpowiedzi zawierającym tablicę 2D.

Druga część przykładu tworzy arkusz kalkulacyjny. Ten arkusz kalkulacyjny zostanie umieszczony na Dysku Google uwierzytelnionego użytkownika z nazwą „Raport YouTube” i zakresem dat w tytule. Ta funkcja wypełnia arkusz kalkulacyjny odpowiedzią interfejsu API, a potem blokuje kolumny i wiersze definiujące osie wykresu. Skumulowany wykres kolumnowy zostanie dodany do arkusza kalkulacyjnego.

function spreadsheetAnalytics() {
 // Get the channel ID
 var myChannels = YouTube.Channels.list('id', {mine: true});
 var channel = myChannels.items[0];
 var channelId = channel.id;

 // Set the dates for our report
 var today = new Date();
 var oneMonthAgo = new Date();
 oneMonthAgo.setMonth(today.getMonth() - 1);
 var todayFormatted = Utilities.formatDate(today, 'UTC', 'yyyy-MM-dd')
 var oneMonthAgoFormatted = Utilities.formatDate(oneMonthAgo, 'UTC', 'yyyy-MM-dd');

 // The YouTubeAnalytics.Reports.query() function has four required parameters and one optional
 // parameter. The first parameter identifies the channel or content owner for which you are
 // retrieving data. The second and third parameters specify the start and end dates for the
 // report, respectively. The fourth parameter identifies the metrics that you are retrieving.
 // The fifth parameter is an object that contains any additional optional parameters
 // (dimensions, filters, sort, etc.) that you want to set.
 var analyticsResponse = YouTubeAnalytics.Reports.query(
  'channel==' + channelId,
  oneMonthAgoFormatted,
  todayFormatted,
  'views,likes,dislikes,shares',
  {
   dimensions: 'day',
   sort: '-day'
  });

 // Create a new Spreadsheet with rows and columns corresponding to our dates
 var ssName = 'YouTube channel report ' + oneMonthAgoFormatted + ' - ' + todayFormatted;
 var numRows = analyticsResponse.rows.length;
 var numCols = analyticsResponse.columnHeaders.length;

 // Add an extra row for column headers
 var ssNew = SpreadsheetApp.create(ssName, numRows + 1, numCols);

 // Get the first sheet
 var sheet = ssNew.getSheets()[0];

 // Get the range for the title columns
 // Remember, spreadsheets are 1-indexed, whereas arrays are 0-indexed
 var headersRange = sheet.getRange(1, 1, 1, numCols);
 var headers = [];

 // These column headers will correspond with the metrics requested
 // in the initial call: views, likes, dislikes, shares
 for(var i in analyticsResponse.columnHeaders) {
  var columnHeader = analyticsResponse.columnHeaders[i];
  var columnName = columnHeader.name;
  headers[i] = columnName;
 }
 // This takes a 2 dimensional array
 headersRange.setValues([headers]);

 // Bold and freeze the column names
 headersRange.setFontWeight('bold');
 sheet.setFrozenRows(1);

 // Get the data range and set the values
 var dataRange = sheet.getRange(2, 1, numRows, numCols);
 dataRange.setValues(analyticsResponse.rows);

 // Bold and freeze the dates
 var dateHeaders = sheet.getRange(1, 1, numRows, 1);
 dateHeaders.setFontWeight('bold');
 sheet.setFrozenColumns(1);

 // Include the headers in our range. The headers are used
 // to label the axes
 var range = sheet.getRange(1, 1, numRows, numCols);
 var chart = sheet.newChart()
          .asColumnChart()
          .setStacked()
          .addRange(range)
          .setPosition(4, 2, 10, 10)
          .build();
 sheet.insertChart(chart);

}