Method: index.inspect

Xem trạng thái đã lập chỉ mục hoặc có thể lập chỉ mục của URL đã cung cấp. Hiện tại, chỉ có trạng thái của phiên bản trong Chỉ mục của Google là có sẵn; bạn không thể kiểm tra khả năng lập chỉ mục của một URL đang hoạt động.

Yêu cầu HTTP

POST https://searchconsole.googleapis.com/v1/urlInspection/index:inspect

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "inspectionUrl": string,
  "siteUrl": string,
  "languageCode": string
}
Các trường
inspectionUrl

string

Bắt buộc. URL đủ điều kiện cần kiểm tra. Phải nằm trong thuộc tính được chỉ định trong "siteUrl".

siteUrl

string

Bắt buộc. URL của tài sản như được xác định trong Search Console. Xin lưu ý rằng tài sản có tiền tố URL phải có dấu / đứng sau. Ví dụ: https://www.example.com/ đối với tài sản có tiền tố URL hoặc sc-domain:example.com đối với Tài sản miền.

languageCode

string

Không bắt buộc. Mã ngôn ngữ IETF BCP-47 đại diện cho ngôn ngữ được yêu cầu cho các thông báo vấn đề được dịch, ví dụ: "en-US", "hoặc "de-CH". Giá trị mặc định là "en-US".

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Phản hồi kiểm tra trạng thái chỉ mục.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "inspectionResult": {
    object (UrlInspectionResult)
  }
}
Các trường
inspectionResult

object (UrlInspectionResult)

Kết quả kiểm tra URL.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/webmasters
  • https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.