Fragmenty kodu

Wybierz jedną z poniższych kategorii kart, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.


Ta sekcja zawiera fragmenty kodu kart podarunkowych. Obejmuje następujące klasy i obiekty:

JSON GiftCardClass

Gdy określisz GiftCardClass, możesz ją wstawiać, wysyłając żądanie POST do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass

Dodaj parametr strict=true do identyfikatora URI REST, aby włączyć ścisłą analizę błędów i wykrywać dodatkowe błędy, takie jak powtarzające się pola identyfikatorów:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass?strict=true

Poniższy przykład przedstawia zasób JSON reprezentujący GiftCardClass. Należy go wysłać w treści żądania POST. Poniżej znajdziesz przykładowy kod pokazujący, jak określić i wstawić GiftCardClass.

Zasób

{
 "kind" : "walletobjects#giftCardClass",
 "id" : "1234567890.ExampleGCClass",
 "issuerName" : "Baconrista",
 "merchantName" : "Baconrista",
 "programLogo" : {
  "kind" : "walletobjects#image",
  "sourceUri" : {
   "kind" : "walletobjects#uri",
   "uri" : "https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg"
  }
 },
 "textModulesData" : [
  {
   "header" : "Where to Redeem",
   "body" : "All US gift cards are redeemable in any US and Puerto Rico" +
        " Baconrista retail locations, or online at Baconrista.com where" +
        " available, for merchandise or services."
  }
 ],
 "linksModuleData" : {
  "uris" : [
   {
    "kind" : "walletobjects#uri",
    "uri" : "https://www.baconrista.com/",
    "description" : "Baconrista"
   }
  ]
 },
 "locations" : [{
  "kind" : "walletobjects#latLongPoint",
  "latitude" : 37.422601,
  "longitude" : -122.085286
 }],
 "reviewStatus" : "underReview",
 "hexBackgroundColor": "#ffffff",
 "heroImage": {
  "kind": "walletobjects#image",
  "sourceUri": {
   "kind": "walletObjects#uri",
   "uri": "https://farm8.staticflickr.com/7302/11177240353_115daa5729_o.jpg"
  }
 }
}

Java

// Define Text Module Data
List<TextModuleData> textModulesData = new ArrayList<TextModuleData>();

TextModuleData textModuleData = new TextModuleData().setHeader("Where to Redeem")
  .setBody("All US gift cards are redeemable in any US and Puerto Rico " +
      "Baconrista retail locations, or online at Baconrista.com where" +
      "available, for merchandise or services.");
textModulesData.add(textModuleData);

// Define Links Module Data
List<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("Baconrista").setUri("http://www.baconrista.com/");
uris.add(uri1);
LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define Geofence locations
List<LatLongPoint> locations = new ArrayList<LatLongPoint>();
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.422601).setLongitude(
  -122.085286));

// Create class
GiftCardClass wobClass = new GiftCardClass()
  .setId("1234567890.ExampleGCClass")
  .setIssuerName("Baconrista")
  .setMerchantName("Baconrista")
  .setProgramLogo(
    new Image().setSourceUri(new ImageUri()
      .setUri("http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg")))
  .setTextModulesData(textModulesData)
  .setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setReviewStatus("underReview").setMultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus('multipleHolders')
  .setLocations(locations);

response = client.giftcardclass().insert(wobClass).execute();

PHP

// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Where to Redeem',
    'body' => 'All US gift cards are redeemable in any US and Puerto Rico ' .
      'Baconrista retail locations, or online at Baconrista.com where ' .
      'available, for merchandise or services.'
  )
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://www.baconrista.com',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Baconrista'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);

// A list of locations at which the Gift card Class can be used.
$locations = array(
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.422601,
    'longitude' => -122.085286
  )
);
// Source uri of program logo.
$uriInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$imageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$uriInstance->setUri(
  'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
);
$imageInstance->setSourceUri($uriInstance);

// Create wallet class.
$giftCardClass = new Google_Service_Walletobjects_GiftCardClass();
$giftCardClass->setId('1234567890.ExampleGCClass');
$giftCardClass->setIssuerName('Baconrista');
$giftCardClass->setMerchantName('Baconrista');
$giftCardClass->setProgramLogo($imageInstance);
$giftCardClass->setLinksModuleData($linksModuleData);
$giftCardClass->setTextModulesData($textModulesData);
$giftCardClass->setReviewStatus('underReview');
$giftCardClass->setMultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus('multipleHolders');
$giftCardClass->setLocations($locations);

$service->giftcardclass->insert($giftCardClass);

Python

giftcard_class = {
 'kind': 'walletobjects#giftCardClass',
 'id': '1234567890.ExampleGCClass',
 'issuerName': 'Baconrista',
 'merchantName': 'Baconrista',
 'issuerData': {
   'kind': 'walletobjects#typedValue'
 },
 'programLogo': {
   'kind': 'walletobjects#image',
   'sourceUri': {
     'kind': 'walletobjects#uri',
     'uri': 'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
   }
 },
 'textModulesData': [{
  'header': 'Where to Redeem',
  'body': 'All US gift cards are redeemable in any US and Puerto Rico' +
      ' Baconrista retail locations, or online at Baconrista.com where'
      ' available, for merchandise or services.'
 }],
 'linksModuleData': {
  'uris': [
   {
    'kind': 'walletobjects#uri',
    'uri': 'http://www.baconrista.com',
    'description': 'Baconrista'
   }]
 },
 'locations': [{
   'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
   'latitude': 37.422601,
   'longitude': -122.085286
 }],
 'multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus': 'multipleHolders',
 'reviewStatus': 'underReview'
}
api_request = service.giftcardclass().insert(body=giftcard_class)
api_response = api_request.execute()

JSON GiftCardObject

Poniższe przykłady określają GiftCardObject:

Zasób

{
 "kind" : "walletobjects#giftCardObject",
 "classId" : "1234567890.ExampleGCClass",
 "id" : "1234567890.ExampleGCObject",
 "cardNumber" : "123jkl4889",
 "pin" : "1111",
 "eventNumber" : "123456",
 "balance" : {
  "kind" : "walletobjects#money",
  "micros" : 20000000,
  "currencyCode" : "USD"
 },
 "balanceUpdateTime" : {
  "date" : '2014-01-12T23:20:50.52Z'
 },
 "barcode" : {
  "alternateText" : "12345",
  "type" : "qrCode",
  "value" : "28343E3"
 },
 "textModulesData" : [{
  "header" : "Earn double points",
  "body" : "Jane, don't forget to use your Baconrista Rewards when " +
       "paying with this gift card to earn additional points"
 }],
 "linksModuleData" : {
  "uris" : [
   {
    "kind" : "walletobjects#uri",
    "uri" : "https://www.baconrista.com/mybalance?id=1234567890",
    "description" : "My Baconrista Gift Card Purchases"
   }]
 },
 "state" : "active"
}

Java

Barcode barcode = new Barcode().setType("qrCode")
  .setValue("28343E3")
  .setAlternateText("12345")

Money balance = new Money();
balance.setCurrencyCode("USD");
balance.setMicros(20000000L);

DateTime balanceUpdateTime = new DateTime();
balanceUpdateTime.setDate(new com.google.api.client.util.DateTime(new Date()));

// Define Text Module Data
List<TextModuleData> textModulesData = new ArrayList<TextModuleData>();
TextModuleData textModuleData = new TextModuleData()
  .setHeader("Earn double points")
  .setBody("Jane, don't forget to use your Baconrista Rewards when " +
        "paying with this gift card to earn additional points");
textModulesData.add(textModuleData);

// Define Links Module Data
List<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("My Baconrista Gift Card Purchases")
  .setUri("http://www.baconrista.com/mybalance?id=1234567890");
uris.add(uri1);
LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define Wallet Instance
GiftCardObject object = new GiftCardObject()
  .setClassId("1234567890.ExampleGCClass").setId("1234567890.ExampleGCObject")
  .setState("active").setBarcode(barcode)
  .setTextModulesData(textModulesData)
  .setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setBalance(balance)
  .setBalanceUpdateTime(balanceUpdateTime)
  .setEventNumber("123456").setCardNumber("123jkl4889").setPin("1111");

PHP

// Define barcode type and value.
$barcode = new Google_Service_Walletobjects_Barcode();
$barcode->setAlternateText('12345');
$barcode->setType('qrCode');
$barcode->setValue('28343E3');
// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Earn double points',
    'body' => 'Jane, don\'t forget to use your Baconrista Rewards when '.
         'paying with this gift card to earn additional points'
  )
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://www.baconrista.com/mybalance?id=1234567890',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'My Baconrista Gift Card Purchases'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);

$balance = new Google_Service_Walletobjects_Money();
$balance->setKind('walletobjects#money');
$balance->setMicros(20000000);
$balance->setCurrencyCode('USD');

$balanceUpdateTime = new Google_Service_Walletobjects_DateTime();
date_default_timezone_set('UTC');
$balanceUpdateTime->setDate(date("Y-m-d\TH:i:s.u\Z"));

// Create wallet object.
$giftCardObject = new Google_Service_Walletobjects_GiftCardObject();
$giftCardObject->setClassId("1234567890.ExampleGCClass");
$giftCardObject->setId("1234567890.ExampleGCObject");
$giftCardObject->setState('active');
$giftCardObject->setBarcode($barcode);
$giftCardObject->setLinksModuleData($linksModuleData);
$giftCardObject->setTextModulesData($textModulesData);
$giftCardObject->setBalance($balance);
$giftCardObject->setBalanceUpdateTime($balanceUpdateTime);
$giftCardObject->setCardNumber('123jkl4889');
$giftCardObject->setEventNumber('123456');
$giftCardObject->setPin('1111');

Python

giftcard_object = {
  'kind' : 'walletobjects#giftCardObject',
  'classId' : '1234567890.ExampleGCClass',
  'id' : '1234567890.ExampleGCObject',
  'cardNumber' : '123jkl4889',
  'pin' : '1111',
  'eventNumber' : '123456',
  'balance' : {
   'kind' : 'walletobjects#money',
   'micros' : 20000000,
   'currencyCode' : 'USD'
  },
  'balanceUpdateTime' : {
   'date' : datetime.datetime.utcnow().isoformat("T") + "Z"
  },
  'barcode' : {
    'alternateText' : '12345',
    'type' : 'qrCode',
    'value' : '28343E3'
  },
  'textModulesData': [{
   'header': 'Earn double points',
   'body': 'Jane, don\'t forget to use your Baconrista Rewards when ' +
       'paying with this gift card to earn additional points. '
  }],
  'linksModuleData': {
   'uris': [
    {
     'kind': 'walletobjects#uri',
     'uri': 'http://www.baconrista.com/mybalance?id=1234567890',
     'description': 'My Baconrista Gift Card Purchases'
    }]
  },
  'state': 'active'
}

GiftCardObject można wstawić na 2 sposoby.

Pierwszym z nich jest wysłanie żądania POST (z obiektem określonym w treści) do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardObject

Drugim sposobem jest utworzenie tokena JWT na podstawie definicji GiftCardObject i umieszczenie go w przycisku Zapisz w Google Pay. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dodawania przycisku na stronie.

Dodawanie GiftCardObject za pomocą Android API

Poniższy przykładowy GiftCardObject możesz wstawić za pomocą pakietu SDK portfela w Android API:

//Define Messages Data
List messages = new ArrayList();
WalletObjectMessage message = WalletObjectMessage.newBuilder()
    .setHeader("Hi Jane!")
    .setBody("Thanks for saving your gift card.")
    .build();
messages.add(message);

// Define Links Module Data
List linkModulesData = new ArrayList();
UriData uri1 = new UriData("http://www.baconrista.com/mybalance?id=1234567890", "My Baconrista Gift Card Purchases");
linkModulesData.add(uri1);

// Define Text Module Data
List textModulesData = new ArrayList();
TextModuleData textModuleData = new TextModuleData("Jane's Baconrista Gift Card", "Use your gift card when you purchase your next bacon fat latte!");
textModulesData.add(textModuleData);

// Build and Return New Gift Card Object
return GiftCardWalletObject.newBuilder()
    .setId("2967745143867465930.GiftCardObjectBarcodeTextTest4")
    .setClassId("2967745143867465930.GiftCardClass1501161237")
    .setState(WalletObjectsConstants.State.ACTIVE)
    .setCardNumber("1234567890")
    .setPin("1234")
    .setTitle("This is my GiftCard")
    .setBalanceMicros(1000000)
    .setBalanceCurrencyCode("USD")
    .setBalanceUpdateTime(1425943338)
    .setEventNumber("1")
    .setIssuerName("Baconrista")
    .setBarcodeType("qrCode")
    .setBarcodeValue("28343E3")
    .setBarcodeAlternateText("12345")
    .addMessages(messages)
    .addLinksModuleDataUris(linkModulesData)
    .addTextModulesData(textModulesData)
    .build();

Więcej informacji znajdziesz w opisie funkcji Zapisywanie kart w Google Pay.