Fragmenty kodu

Wybierz jedną z poniższych kategorii kart, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.


Ta sekcja zawiera fragmenty kodu biletów na wydarzenia. Obejmuje następujące klasy i obiekty:

JSON EventTicketClass

Gdy określisz EventTicketClass, możesz ją wstawiać, wysyłając żądanie POST do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketClass

Dodaj parametr strict=true do identyfikatora URI REST, aby włączyć ścisłą analizę błędów i wykrywać dodatkowe błędy, takie jak powtarzające się pola identyfikatorów:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketClass?strict=true

Poniższy przykład przedstawia zasób JSON reprezentujący EventTicketClass. Należy go wysłać w treści żądania POST. Poniżej znajdziesz przykładowy kod pokazujący, jak określić i wstawić EventTicketClass.

Zasób

{
  "kind": "walletobjects#eventTicketClass",
   "id": string,
  "reviewStatus": string,
  "issuerName": string,
   "eventName": {
    "kind": "walletobjects#localizedString",
     "translatedValues": [  {
      "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": string,
        "value": string
    } ],
     "defaultValue": {
      "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": string,
        "value": string
    }
  },
  "venue": {
    "kind": "walletobjects#eventVenue",
     "name": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
        "translatedValues": [  {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
           "language": string,
           "value": string
      }  ],
        "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
          "language": string,
          "value": string
      }
    },
     "address": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
        "translatedValues": [  {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
           "language": string,
           "value": string
      }  ],
        "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
          "language": string,
          "value": string
      }
    }
  },
   "dateTime": {
    "kind": "walletobjects#eventDateTime",
     "doorsOpenLabel": string,
     "customDoorsOpenLabel": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
        "translatedValues": [  {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
           "language": string,
           "value": string
      }  ],
        "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
          "language": string,
          "value": string
      }
    },
     "doorsOpen": string,
     "start": string,
     "end": string
  },
}

Java

// Define the Image Module Data
List<ImageModuleData> imageModuleData = new ArrayList<ImageModuleData>();

ImageModuleData image = new ImageModuleData().setMainImage(
  new Image().setSourceUri(
    new ImageUri().setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg")));

imageModuleData.add(image);

// Define Links Module Data
List<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("Nearby Locations").setUri("http://maps.google.com/?q=google");
Uri uri2 = new Uri().setDescription("Call Customer Service").setUri("tel:6505555555");

uris.add(uri1);
uris.add(uri2);

LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define Text Areas
List<TextModuleData> textModulesData = new ArrayList<TextModuleData>();

TextModuleData details = new TextModuleData().setHeader("Custom EventTicket Details").setBody(
  "Baconrista events have pushed the limits since its founding.");

textModulesData.add(details);

// Define Geofence locations
List<LatLongPoint> locations = new ArrayList<LatLongPoint>();
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.422601).setLongitude(
  -122.085286));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.424354).setLongitude(
  -122.09508869999999));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(40.7406578).setLongitude(
  -74.00208940000002));

// Define event name
LocalizedStringDefaultValue eventnameDefault = new LocalizedStringDefaultValue().setlanguage("en-us").setValue("Baconrista Event-o-rama");
LocalizedString eventName = new LocalizedString().setDefaultValue(eventnameDefault);

// Define Event logo
ImageModuleData logoImage = new ImageModuleData().setMainImage(
  new Image().setSourceUri(
    new ImageUri().setUri("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png")));

// Define Event ticket venue details
LocalizedStringDefaultValue venueNameDefault = new LocalizedStringDefaultValue().setlanguage("en-us").setValue("Baconrista Stadium");
LocalizedString venueName = new LocalizedString().setDefaultValue(venueNameDefault);
LocalizedStringDefaultValue venueAddressDefault = new LocalizedStringDefaultValue().setlanguage("en-us").setValue("101 Baconrista Dr.");
LocalizedString venueAddress = new LocalizedString().setDefaultValue(venueAddressDefault);

Venue venue = new Venue().setName(venueName).setAddress(venueAddress);

// Define event start, end, and door opent datetimes. DateTime should be String value in ISO 8601 extended format date/time, with or without an offset
VenueDateTime dateTime = new VenueDateTime()
  .setDoorsOpen("2020-04-12T10:20:50.52Z")
  .setStart("2020-04-12T11:20:50.52Z")
  .setEnd("2020-04-12T16:20:50.52Z");

EventTicketClass wobClass = new EventTicketClass()
  .setId('2945482443380251551.ExampleEventTicketClass1')
  .setIssuerName("Baconrista Stadium")
  .setReviewStatus("underReview")
  .setLocations(locations)
  .setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setImageModulesData(imageModuleData)
  .setTextModulesData(textModulesData)
  .setEventName(eventName)
  .setLogo(logoImage)
  .setVenue(venue)
  .setDateTime(dateTime);

EventTicketClass response = client.EventTicketClass().insert(wobClass).execute();

PHP

// A list of locations at which the Wallet Class can be used.
$locations = array(
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424354,
    'longitude' => -122.09508869999999
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.7901435,
    'longitude' => -122.39026709999997
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 40.7406578,
    'longitude' => -74.00208940000002
  )
);
// Source uri of title image.
$uriTitleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$imageTitleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$uriTitleImageInstance->setUri(
  'http://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
);
$imageTitleImageInstance->setSourceUri($uriTitleImageInstance);
// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Custom Details',
    'body' => 'Baconrista events have pushed the limits since its founding.'
  ),
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://maps.google.com/map?q=google',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Nearby Locations'
  ),
  array(
    'uri' => 'tel:6505555555',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Call Customer Service'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);

$uriModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$uriModuleImageInstance->setUri(
  'http://farm8.staticflickr.com/7401/11177116434_d8e600bba6_o.jpg'
);
$uriModuleImageInstance->setDescription('Coffee beans');
$imageModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$imageModuleImageInstance->setSourceUri($uriModuleImageInstance);
$imagesModuleData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
$imagesModuleData->setMainImage($imageModuleImageInstance);
$imagesModuleDataArr = array ($imagesModuleData);

// Define event name
$eventnameDefault = new LocalizedStringDefaultValue()->setlanguage("en-us")->setValue("Baconrista Event-o-rama");
$eventName = new LocalizedString()->setDefaultValue($eventnameDefault);

// Define Event logo
$uriLogoImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$imageLogoImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$uriLogoImageInstance->setUri(
  'https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png'
);
$imageLogoImageInstance->setSourceUri($uriLogoImageInstance);
$logoImage = new Logo()->setMainImage($imageLogoImageInstance);

// Define Event ticket venue details
$venueNameDefault = new LocalizedStringDefaultValue()->setlanguage("en-us")->setValue("Baconrista Stadium");
$venueName = new LocalizedString()->setDefaultValue(venueNameDefault);
$venueAddressDefault = new LocalizedStringDefaultValue()->setlanguage("en-us")->setValue("101 Baconrista dr.");
$venueAddress = new LocalizedString()->setDefaultValue(venueAddressDefault);

$venue = new Venue().setName($venueName).setAddress($venueAddress);

// Define event start, end, and door opent datetimes. DateTime should be String value in ISO 8601 extended format date/time, with or without an offset
$dateTime = new VenueDateTime();
$dateTime->setDoorsOpen("2020-04-12T10:20:50.52Z")
$dateTime->setStart("2020-04-12T11:20:50.52Z")
$dateTime->setEnd("2020-04-12T16:20:50.52Z");

// Create wallet class.
$wobClass = new Google_Service_Walletobjects_EventTicketClass();
$EventTicketClass->setId('2945482443380251551.EventTicketClass');
$wobClass->setIssuerName('Baconrista Stadium');
$wobClass->setReviewStatus('underReview');
$wobClass->setLocations($locations);
$wobClass->setEventName($eventName);
$wobClass->setLogo($logoImage);
$wobClass->setVenue($venue);
$wobClass->setDateTime($dateTime);

$service->EventTicketClass->insert($wobClass);

Python

api_object = generate_eventticket_class(
   '1234567', 'ExampleeventticketClass')
api_request = service.eventticketclass().insert(body=api_object)
api_response = api_request.execute()

def generate_eventticket_class(issuer_id, class_id):
 eventticket_class = {
   'kind': 'walletobjects#eventTicketClass',
   'id': '%s.%s' % (issuer_id, class_id),
   'issuerName': 'Baconrista Stadium',
   'eventName': {
      'defaultValue': {
       'language': 'en-US',
       'value': 'Bacon Coffee Fun Event'
      }
   },
   'locations': [{
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 37.424015499999996,
     'longitude': -122.09259560000001
   }, {
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 37.424354,
     'longitude': -122.09508869999999
   }, {
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 37.7901435,
     'longitude': -122.39026709999997
   }, {
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 40.7406578,
     'longitude': -74.00208940000002
   }],
   'reviewStatus': 'underReview',
   'review': {
     'comments': 'Real auto approval by system'
   },
   'textModulesData': [{
     'header': 'Custom Details',
     'body': 'Baconrista events have pushed the limits since its founding.'
   }],
   'linksModuleData': {
     'uris': [{
       'kind': 'walletobjects#uri',
       'uri': 'http://maps.google.com/map?q=google',
       'description': 'Nearby Locations'
     }, {
       'kind': 'walletobjects#uri',
       'uri': 'tel:6505555555',
       'description': 'Call Customer Service'
     }]
   },
   'imageModulesData': [{
     'mainImage': {
       'kind': 'walletobjects#image',
       'sourceUri': {
         'kind': 'walletobjects#uri',
         'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg',
         'description': 'Coffee beans'
       }
     }
   }],
   "logo": {
     "kind": "walletobjects#image",
      "sourceUri": {
       "kind": "walletobjects#uri",
         "uri": 'https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png',
         "description": 'Baconrista stadium logo'
     }
   },
   "venue": {
     "kind": "walletobjects#eventVenue",
      "name": {
       "kind": "walletobjects#localizedString",
          "defaultValue": {
         "kind": "walletobjects#translatedString",
           "language": 'en-us',
           "value": 'Baconrista Stadium'
       }
     },
      "address": {
       "kind": "walletobjects#localizedString",
          "defaultValue": {
         "kind": "walletobjects#translatedString",
           "language": 'en-us',
           "value": '101 Baconrista Dr.'
       }
     }
   },
    "dateTime": {
     "kind": "walletobjects#eventDateTime",
      "doorsOpen": '2020-04-12T10:20:50.52Z',
      "start": '2020-04-12T11:20:50.52Z',
      "end": '2020-04-12T16:20:50.52Z'
   }
 }
 return eventticket_class

JSON EventTicketObject

Poniższy przykład określa EventTicketObject:

Zasób

{
 "kind": "walletobjects#eventTicketObject",
 "id": string,
 "classId": string,
 "state": string,
 "barcode": {
  "kind": "walletobjects#barcode",
  "type": string,
  "value": string,
  "alternateText": string
 },
 "messages": [
  {
   "kind": "walletobjects#walletObjectMessage",
   "header": string,
   "localizedHeader": {
    "kind": "walletobjects#localizedString",
    "translatedValues": [
     {
      "kind": "walletobjects#translatedString",
      "language": string,
      "value": string
     }
    ],
    "defaultValue": {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   },
   "body": string,
   "localizedBody": {
    "kind": "walletobjects#localizedString",
    "translatedValues": [
     {
      "kind": "walletobjects#translatedString",
      "language": string,
      "value": string
     }
    ],
    "defaultValue": {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   },
   "displayInterval": {
    "kind": "walletobjects#timeInterval",
    "start": {
     "date": datetime
    },
    "end": {
     "date": datetime
    }
   },
   "id": string,
   "messageType": string
  }
 ],
 "validTimeInterval": {
  "kind": "walletobjects#timeInterval",
  "start": {
   "date": datetime
  },
  "end": {
   "date": datetime
  }
 },
 "locations": [
  {
   "kind": "walletobjects#latLongPoint",
   "latitude": double,
   "longitude": double
  }
 ],
 "hasUsers": boolean,
 "smartTapRedemptionValue": string,
 "hasLinkedDevice": boolean,
 "disableExpirationNotification": boolean,
 "infoModuleData": {
  "labelValueRows": [
   {
    "columns": [
     {
      "label": string,
      "localizedLabel": {
       "kind": "walletobjects#localizedString",
       "translatedValues": [
        {
         "kind": "walletobjects#translatedString",
         "language": string,
         "value": string
        }
       ],
       "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": string,
        "value": string
       }
      },
      "value": string,
      "localizedValue": {
       "kind": "walletobjects#localizedString",
       "translatedValues": [
        {
         "kind": "walletobjects#translatedString",
         "language": string,
         "value": string
        }
       ],
       "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": string,
        "value": string
       }
      }
     }
    ]
   }
  ],
  "showLastUpdateTime": boolean
 },
 "imageModulesData": [
  {
   "mainImage": {
    "kind": "walletobjects#image",
    "sourceUri": {
     "kind": "walletobjects#uri",
     "uri": string,
     "description": string,
     "localizedDescription": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
      "translatedValues": [
       {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": string,
        "value": string
       }
      ],
      "defaultValue": {
       "kind": "walletobjects#translatedString",
       "language": string,
       "value": string
      }
     }
    }
   }
  }
 ],
 "textModulesData": [
  {
   "header": string,
   "body": string,
   "localizedHeader": {
    "kind": "walletobjects#localizedString",
    "translatedValues": [
     {
      "kind": "walletobjects#translatedString",
      "language": string,
      "value": string
     }
    ],
    "defaultValue": {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   },
   "localizedBody": {
    "kind": "walletobjects#localizedString",
    "translatedValues": [
     {
      "kind": "walletobjects#translatedString",
      "language": string,
      "value": string
     }
    ],
    "defaultValue": {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   }
  }
 ],
 "linksModuleData": {
  "uris": [
   {
    "kind": "walletobjects#uri",
    "uri": string,
    "description": string,
    "localizedDescription": {
     "kind": "walletobjects#localizedString",
     "translatedValues": [
      {
       "kind": "walletobjects#translatedString",
       "language": string,
       "value": string
      }
     ],
     "defaultValue": {
      "kind": "walletobjects#translatedString",
      "language": string,
      "value": string
     }
    }
   }
  ]
 },
 "classReference": eventticketclass Resource,
 "seatInfo": {
  "kind": "walletobjects#eventSeat",
  "seat": {
   "kind": "walletobjects#localizedString",
   "translatedValues": [
    {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   ],
   "defaultValue": {
    "kind": "walletobjects#translatedString",
    "language": string,
    "value": string
   }
  },
  "row": {
   "kind": "walletobjects#localizedString",
   "translatedValues": [
    {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   ],
   "defaultValue": {
    "kind": "walletobjects#translatedString",
    "language": string,
    "value": string
   }
  },
  "section": {
   "kind": "walletobjects#localizedString",
   "translatedValues": [
    {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   ],
   "defaultValue": {
    "kind": "walletobjects#translatedString",
    "language": string,
    "value": string
   }
  },
  "gate": {
   "kind": "walletobjects#localizedString",
   "translatedValues": [
    {
     "kind": "walletobjects#translatedString",
     "language": string,
     "value": string
    }
   ],
   "defaultValue": {
    "kind": "walletobjects#translatedString",
    "language": string,
    "value": string
   }
  }
 },
 "reservationInfo": {
  "kind": "walletobjects#eventReservationInfo",
  "confirmationCode": string
 },
 "ticketHolderName": string,
 "ticketNumber": string,
 "ticketType": {
  "kind": "walletobjects#localizedString",
  "translatedValues": [
   {
    "kind": "walletobjects#translatedString",
    "language": string,
    "value": string
   }
  ],
  "defaultValue": {
   "kind": "walletobjects#translatedString",
   "language": string,
   "value": string
  }
 },
 "faceValue": {
  "kind": "walletobjects#money",
  "micros": long,
  "currencyCode": string
 }
}

Java

// Define Barcode
Barcode barcode = new Barcode().setType("upcA").setValue("123456789012")
  .setAlternateText("12345");

// Define Seat Info
LocalizedStringDefaultValue gateDefault = new LocalizedStringDefaultValue().setlanguage("en-us").setValue("A");
LocalizedString gate = new LocalizedString().setDefaultValue(gateDefault);

LocalizedStringDefaultValue sectionDefault = new LocalizedStringDefaultValue().setlanguage("en-us").setValue("5");
LocalizedString section = new LocalizedString().setDefaultValue(sectionDefault);

LocalizedStringDefaultValue rowDefault = new LocalizedStringDefaultValue().setlanguage("en-us").setValue("G3");
LocalizedString row = new LocalizedString().setDefaultValue(rowDefault);

LocalizedStringDefaultValue seatDefault = new LocalizedStringDefaultValue().setlanguage("en-us").setValue("42");
LocalizedString seat = new LocalizedString().setDefaultValue(seatDefault);

SeatInfo seatInfo = new SeatInfo()
 .setGate(gate)
 .setSection(section)
 .setRow(row)
 .setSeat(seat);

// Define Wallet Object
eventTicketObject object = new eventTicketObject()
 .setClassId('2945482443380251551.ExampleeventTicketClass1')
  .setId('2945482443380251551.ExampleeventTicketObject1')
  .setBarcode(barcode)
  .setState("active")
  .setSeatInfo(seatInfo)
  .setTicketHolderName("Sir Bacon IV")
  .setTicketNumber("123abc");

PHP

$barcode = new Google_Service_Walletobjects_Barcode();
$barcode->setType('upcA');
$barcode->setValue('123456789012');
$barcode->setAlternateText('12345');

// Define Seat Info
$gateDefault = new LocalizedStringDefaultValue()
$gateDefault->setlanguage("en-us")
$gateDefault->setValue("A");
$gate = new LocalizedString();
$gate->setDefaultValue($gateDefault);

$sectionDefault = new LocalizedStringDefaultValue()
$sectionDefault->setlanguage("en-us")
$sectionDefault->setValue("5");
$section = new LocalizedString();
$section->setDefaultValue($sectionDefault);

$rowDefault = new LocalizedStringDefaultValue()
$rowDefault->setlanguage("en-us")
$rowDefault->setValue("G3");
$row = new LocalizedString();
$row->setDefaultValue($rowDefault);

$seatDefault = new LocalizedStringDefaultValue()
$seatDefault->setlanguage("en-us")
$seatDefault->setValue("42");
$seat = new LocalizedString();
$seat->setDefaultValue($seatDefault);

$seatInfo = new SeatInfo();
$seatInfo->setGate(gate);
$seatInfo->setSection(section);
$seatInfo->setRow(row);
$seatInfo->setSeat(seat);

// Create wallet object.
$eventTicketObject = new Google_Service_Walletobjects_eventTicketObject();
$eventTicketObject->setClassId('2945482443380251551.eventTicketClass');
$eventTicketObject->setId('2945482443380251551.eventTicketObject');
$eventTicketObject->setState('active');
$eventTicketObject->setBarcode($barcode);
$eventTicketObject->setSeatInfo($seatInfo);
$eventTicketObject->setTicketHolderName("Sir Bacon IV");
$eventTicketObject->setTicketNumber("123abc");

Python

eventTicket_object = {
  'kind': 'walletobjects#eventTicketObject',
  'classId': '1234567.ExampleEventTicketClass',
  'id': '1234567.ExampleEventTicketObject',
  'state': 'active',
  'barcode': {
    'kind': 'walletobjects#barcode',
    'type': 'upcA',
    'value': '123456789012',
    'alternateText': '12345'
  },
  "seatInfo": {
    "kind": "walletobjects#eventSeat",
    "seat": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
      "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": 'en-us',
        "value": '42'
      }
    },
    "row": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
      "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": 'en-us',
        "value": 'G3'
      }
    },
    "section": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
      "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": 'en-us',
        "value": '5'
      }
    },
    "gate": {
      "kind": "walletobjects#localizedString",
      "defaultValue": {
        "kind": "walletobjects#translatedString",
        "language": 'en-us',
        "value": 'A'
      }
    }
  },
  "ticketHolderName": 'Sir Bacon IV',
  "ticketNumber": '123abc',

}

EventTicketObject można wstawić na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest wysłanie żądania POST (z obiektem określonym w treści) do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketObject

Drugim sposobem jest utworzenie tokena sieciowego JSON (JWT) na podstawie definicji EventTicketObject i umieszczenie go w przycisku Zapisz w Google Pay. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dodawania przycisku na stronie.

Dodawanie EventTicketObject za pomocą Android API

Obecnie nie można dodawać EventTicketObjects za pomocą Android API.

Możesz użyć interfejsu API REST z aplikacji, wywołując link JWT w intencji ACTION_VIEW zgodnie z opisem w sekcji Użycie linku JWT i metody intencji.

Przycisk do zapisywania wielu uczestników

Za pomocą jednego linku internetowego lub przycisku Zapisz w Google Pay można zapisać wiele kart. Jest to przydatne, gdy jeden użytkownik kupuje wiele biletów na jedno wydarzenie.

Aby zapisać wielu uczestników, dodaj wiele kart do tablicy w tokenie sieciowym JSON (JWT), który ma być podpisany. Poniższe przykłady przedstawiają dwie metody zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie przycisku do zapisywania wielu kart:

 1. W tym przykładzie używane są wstawione wcześniej klasy i obiekty biletu na wydarzenie należące do tej samej grupy. Wysyłane są tylko identyfikatory obiektów. Właściwość classId jest opcjonalna. Przedstawiliśmy to poniżej w celach pokazowych. W tym przykładzie użyto innych identyfikatorów klas.

  {
    "aud": "google",
    "origins": [
      "http://localhost:8080"
    ],
    "iss": "your_iam_account@appspot.gserviceaccount.com",
    "iat": 1536970285,
    "typ": "savetoandroidpay",
    "payload": {
      "eventTicketObjects": [
        {
          "classId": "<my_issuer_id>.EventTicketClass_A",
          "id": "<my_issuer_id>.EventTicketObject_A"
        },
        {
  	   //this is a different class, but has same class.eventId
          "classId": "<my_issuer_id>.EventTicketClass_B",
          "id": "<my_issuer_id>.EventTicketObject_B"
        }
      ]
    }
  }
 2. Ten przykład definiuje klasę i obiekty, które się do niej odwołują. Gdy użytkownik zapisze karty, zostaną wstawione obiekty i klasa.

  {
    "aud": "google",
    "origins": [
      "http://localhost:8080"
    ],
    "iss": "your_iam_account@appspot.gserviceaccount.com",
    "iat": 1536970285,
    "typ": "savetoandroidpay",
    "payload": {
      "eventTicketClasses": [
       {
        "id": "<my_issuer_id>.EventTicketClass",
        "issuerName": "Baconrista Events",
        "reviewStatus": "underReview",
        "eventName": {
        "defaultValue": {
         "language": "en-US",
         "value": "Bacon Coffee Fun Event"
        }
        },
        "venue": {
        "name": {
         "defaultValue": {
         "language": "En-US",
         "value": "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043"
         }
        },
        "address": {
         "defaultValue": {
         "language": "En-US",
         "value": "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043"
         }
        }
        },
        "dateTime": {
        "doorsOpenLabel": "doorsOpen",
        "doorsOpen": "2027-04-12T19:20",
        "start": "2027-04-12T20:00",
        "end": "2027-04-12T21:20"
        }
       }
     ],
     "eventTicketObjects": [ {
      "classId": "<my_issuer_id>.EventTicketClass",
      "id": "<my_issuer_id>.EventTicketObject_1",
      "state": "active",
      },
      {
       "classId": "<my_issuer_id>.EventTicketClass",
       "id": "<my_issuer_id>.EventTicketObject_1",
       "state": "active",
      }
     ]
    }
  }