Fragmenty kodu

Wybierz jedną z poniższych kategorii kart, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.


Ta sekcja zawiera fragmenty kodu kart pokładowych. Obejmuje następujące klasy i obiekty:

JSON FlightClass

Gdy określisz FlightClass, możesz ją wstawiać, wysyłając żądanie POST do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightClass

Dodaj parametr strict=true do identyfikatora URI REST, aby włączyć ścisłą analizę błędów i wykrywać dodatkowe błędy, takie jak powtarzające się pola identyfikatorów:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightClass?strict=true

Poniższy przykład przedstawia zasób JSON reprezentujący FlightClass. Należy go wysłać w treści żądania POST. Poniżej znajdziesz przykładowy kod pokazujący, jak określić i wstawić FlightClass.

Zasób

{
  "kind": "walletobjects#flightClass",
  "id": string,
  "issuerName": string,
  "reviewStatus": string,
  "localScheduledDepartureDateTime": string,
  "flightHeader": {
    "kind": "walletobjects#flightHeader",
    "carrier": {
      "kind": "walletobjects#flightCarrier",
      "carrierIataCode": string,
      "airlineName": {
        "kind": "walletobjects#localizedString",
        "translatedValues": [{
          "kind": "walletobjects#translatedString",
          "language": string,
          "value": string
        }],
        "defaultValue": {
          "kind": "walletobjects#translatedString",
          "language": string,
          "value": string
        }
      },
      "airlineLogo": {
        "kind": "walletobjects#image",
        "sourceUri": {
          "kind": "walletobjects#uri",
          "uri": string,
          "description": string,
          "localizedDescription": {
            "kind": "walletobjects#localizedString",
            "translatedValues": [{
              "kind": "walletobjects#translatedString",
              "language": string,
              "value": string
            }],
            "defaultValue": {
              "kind": "walletobjects#translatedString",
              "language": string,
              "value": string
            }
          }
        }
      },
      "airlineAllianceLogo": {
        "kind": "walletobjects#image",
        "sourceUri": {
          "kind": "walletobjects#uri",
          "uri": string,
          "description": string,
          "localizedDescription": {
            "kind": "walletobjects#localizedString",
            "translatedValues": [{
              "kind": "walletobjects#translatedString",
              "language": string,
              "value": string
            }],
            "defaultValue": {
              "kind": "walletobjects#translatedString",
              "language": string,
              "value": string
            }
          }
        }
      }
    },
    "flightNumber": string
  },
  "origin": {
    "kind": "walletobjects#airportInfo",
    "airportIataCode": string,
    "terminal": string,
    "gate": string
  },
  "destination": {
    "kind": "walletobjects#airportInfo",
    "airportIataCode": string,
    "terminal": string,
    "gate": string
  }
}

Java

// Define the Image Module Data
List imageModuleData = new ArrayList();

ImageModuleData image = new ImageModuleData().setMainImage(
  new Image().setSourceUri(
    new ImageUri().setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg")));

imageModuleData.add(image);

// Define Links Module Data
List uris = new ArrayList();
Uri uri1 = new Uri().setDescription("Nearby Locations").setUri("http://maps.google.com/?q=google");
Uri uri2 = new Uri().setDescription("Call Customer Service").setUri("tel:6505555555");

uris.add(uri1);
uris.add(uri2);

LinksModuleData linksModuleData = new LinksModuleData().setUris(uris);

// Define Text Areas
List textModulesData = new ArrayList();

TextModuleData details = new TextModuleData().setHeader("Custom Flight Details").setBody(
  "Baconrista flights has served snacks in-flight since its founding.");

textModulesData.add(details);

// Define Geofence locations
List locations = new ArrayList();
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.422601).setLongitude(
  -122.085286));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(37.424354).setLongitude(
  -122.09508869999999));
locations.add(new LatLongPoint().setLatitude(40.7406578).setLongitude(
  -74.00208940000002));

// Define Flight details
CarrierData carrier = new CarrierData().setCarrierIataCode("LX");
FlightHeaderData flightHeaderData = new FlightHeaderData().setCarrier(carrier).setFlightNumber("123")
OriginData origin = new OriginData().setAirportIataCode("LAX").setGate("B2").setTerminal("1");
DestinationData destination = new DestinationData().setAirportIataCode("SFO").setGate("C3").setTerminal("2");

FlightClass wobClass = new FlightClass()
  .setId('2945482443380251551.ExampleFlightClass1')
  .setIssuerName("Baconrista Flights")
  .setReviewStatus("underReview")
  .setLinksModuleData(linksModuleData)
  .setImageModulesData(imageModuleData)
  .setTextModulesData(textModulesData)
   .setLocalScheduledDepartureDateTime("2027-03-05T06:30:00")
  .setFlightHeader(flightHeaderData)
  .setOrigin(origin)
  .setDestination(destination);

FlightClass response = client.flightclass().insert(wobClass).execute();

PHP

// A list of locations at which the Wallet Class can be used.
$locations = array(
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.424354,
    'longitude' => -122.09508869999999
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 37.7901435,
    'longitude' => -122.39026709999997
  ),
  array(
    'kind' => 'walletobjects#latLongPoint',
    'latitude' => 40.7406578,
    'longitude' => -74.00208940000002
  )
);
// Source uri of title image.
$uriTitleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$imageTitleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$uriTitleImageInstance->setUri(
  'http://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
);
$imageTitleImageInstance->setSourceUri($uriTitleImageInstance);
// Define text module data.
$textModulesData = array(
  array(
    'header' => 'Custom Flight Details',
    'body' => 'Baconrista flights has served snacks in-flight since its founding.'
  )
);
// Define links module data.
$linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
$uris = array (
  array(
    'uri' => 'http://maps.google.com/map?q=google',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Nearby Locations'
  ),
  array(
    'uri' => 'tel:6505555555',
    'kind' => 'walletobjecs#uri',
    'description' => 'Call Customer Service'
  )
);
$linksModuleData->setUris($uris);

$uriModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
$uriModuleImageInstance->setUri(
  'http://farm8.staticflickr.com/7401/11177116434_d8e600bba6_o.jpg'
);
$uriModuleImageInstance->setDescription('Flights perks);
$imageModuleImageInstance = new Google_Service_Walletobjects_Image();
$imageModuleImageInstance->setSourceUri($uriModuleImageInstance);
$imagesModuleData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
$imagesModuleData->setMainImage($imageModuleImageInstance);
$imagesModuleDataArr = array ($imagesModuleData);

// Define Flight details
$carrier = array( 'carrierIataCode' => 'LX' );
$flightHeaderData = array(
  'carrier' => $carrier,
  'flightNumber' => '123'
);
$origin = array(
  'airportIataCode' => 'LAX',
  'gate' => 'B2',
  'terminal' => '1'
);
$destination = array(
  'airportIataCode' => 'SFO',
  'gate' => 'C1',
  'terminal' => '2'
);

// Create wallet class.
$wobClass = new Google_Service_Walletobjects_FlightClass();
$flightClass->setId('2945482443380251551.FlightClass');
$wobClass->setIssuerName('Baconrista Flights');
$wobClass->setLinksModuleData($linksModuleData);
$wobClass->setTextModulesData($textModulesData);
$wobClass->setImageModulesData($imagesModuleDataArr);
$wobClass->setReviewStatus('underReview');
$wobClass->setLocations($locations);
$wobClass->setLocalScheduledDepartureDateTime("2027-03-05T06:30:00")
$wobClass->setFlightHeader($flightHeaderData)
$wobClass->setOrigin($origin)
$wobClass->setDestination($destination);

$service->flightclass->insert($wobClass);

Python

api_object = generate_flight_class(
   '1234567', 'ExampleFlightClass')
api_request = service.flightclass().insert(body=api_object)
api_response = api_request.execute()

def generate_flight_class(issuer_id, class_id):
 flight_class = {
   'kind': 'walletobjects#flightClass',
   'id': '%s.%s' % (issuer_id, class_id),
   'issuerName': 'Baconrista Flights',
   'locations': [{
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 37.424015499999996,
     'longitude': -122.09259560000001
     },{
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 37.424354,
     'longitude': -122.09508869999999
     },{
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 37.7901435,
     'longitude': -122.39026709999997
     },{
     'kind': 'walletobjects#latLongPoint',
     'latitude': 40.7406578,
     'longitude': -74.00208940000002
   }],
   'reviewStatus': 'underReview',
   'review': {
     'comments': 'Real auto approval by system'
   },
   'textModulesData': [
    {
     'header': 'Custom Flight Details',
     'body': 'Baconrista flights has served snacks in-flight since its founding.'
     }
    ],
   'linksModuleData': {
    'uris': [
     {
      'kind': 'walletobjects#uri',
      'uri': 'http://maps.google.com/map?q=google',
      'description': 'Nearby Locations'
     },{
      'kind': 'walletobjects#uri',
      'uri': 'tel:6505555555',
      'description': 'Call Customer Service'
     }]
   },
   'imageModulesData': [
    {
     'mainImage': {
      'kind': 'walletobjects#image',
      'sourceUri': {
       'kind': 'walletobjects#uri',
       'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg',
       'description': 'Flight perks'
      }
     }
    }
   ],
   'localScheduledDepartureDateTime' : '2027-03-05T06:30:00',
   'flightHeader' : {
    'carrier' : {
     'carrierIataCode' : 'LX'
    },
    'flightNumber' : '123'
   },
   'origin' : {
    'airportIataCode' : 'LAX',
    'gate' : 'A1',
    'terminal' : '1'
   },
   'destination' : {
    'airportIataCode' : 'SFO',
    'gate' : 'C3',
    'terminal' : '2'
   },
  }
 return flight_class

JSON FlightObject

Poniższe przykłady definiują FlightObject:

Zasób

{
  "kind": "walletobjects#flightObject",
  "id": string,
  "classId": string,
  "state": string,
  "passengerName": string,
  "boardingAndSeatingInfo": {
    "kind": "walletobjects#boardingAndSeatingInfo",
    "boardingGroup": string,
    "seatNumber": string,
    "boardingPosition": string,
    "sequenceNumber": string,
    "seatClass": string,
    "boardingPrivilegeImage": {
      "kind": "walletobjects#image",
      "sourceUri": {
        "kind": "walletobjects#uri",
        "uri": string,
        "description": string,
        "localizedDescription": {
          "kind": "walletobjects#localizedString",
          "translatedValues": [{
            "kind": "walletobjects#translatedString",
            "language": string,
            "value": string
          }],
          "defaultValue": {
            "kind": "walletobjects#translatedString",
            "language": string,
            "value": string
          }
        }
      }
    },
    "boardingDoor": string
  },
  "reservationInfo": {
    "kind": "walletobjects#reservationInfo",
    "confirmationCode": string,
    "eticketNumber": string,
    "frequentFlyerInfo": {
      "kind": "walletobjects#frequentFlyerInfo",
      "frequentFlyerProgramName": {
        "kind": "walletobjects#localizedString",
        "translatedValues": [{
          "kind": "walletobjects#translatedString",
          "language": string,
          "value": string
        }],
        "defaultValue": {
          "kind": "walletobjects#translatedString",
          "language": string,
          "value": string
        }
      },
      "frequentFlyerNumber": string
    }
  }
}

Java

// Define Boarding and Seating Info
BoardingAndSeatingInfo boardingAndSeatingInfo = new BoardingAndSeatingInfo().setSeatNumber("42").setBoardingGroup('B');

// Define Reservation Info
ReservationInfo reservationInfo = new ReservationInfo().setConfirmationCode("42aQw");

// Define Wallet Object
FlightObject object = new FlightObject()
	.setClassId('2945482443380251551.ExampleFlightClass1')
  .setId('2945482443380251551.ExampleFlightObject1')
  .setState("active")
  .setPassengerName("Sir Bacon the IV")
  .setBoardingAndSeatingInfo(boardingAndSeatingInfo)
  .setReservationInfo(reservationInfo);

PHP

// Define Boarding and Seating Info
$boardingAndSeatingInfo = new BoardingAndSeatingInfo();
$boardingAndSeatingInfo->setSeatNumber("42");
$boardingAndSeatingInfo->setBoardingGroup('B');

// Define Reservation Info
$reservationInfo = new ReservationInfo()
$reservationInfo->setConfirmationCode("42aQw");

// Create wallet object.
$flightObject = new Google_Service_Walletobjects_FlightObject();
$flightObject->setClassId('2945482443380251551.FlightClass');
$flightObject->setId('2945482443380251551.FlightObject');
$flightObject->setState('active');
$flightObject->setPassengerName("Sir Bacon the IV");
$flightObject->setBoardingAndSeatingInfo($boardingAndSeatingInfo);
$flightObject->setReservationInfo($reservationInfo);

Python

flight_object = {
   'kind': 'walletobjects#flightObject',
   'classId': '1234567.ExampleFlightClass',
   'id': '1234567.ExampleFlightObject',
   'state': 'active',
   'passengerName' : 'Sir Bacon the IV',
   'boardingAndSeatingInfo' : {
    'seatNumber' : '42',
    'boardingGroup' : 'B'
   },
   'reservationInfo' : {
    'confirmationCode' : '42aQw'
   }
 }

FlightObject można wstawić na 2 sposoby.

Pierwszym z nich jest wysłanie żądania POST (z obiektem określonym w treści) do tego identyfikatora URI REST:

https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightObject

Drugim sposobem jest utworzenie tokena sieciowego JSON (JWT) na podstawie definicji FlightObject i umieszczenie go w przycisku Zapisz w Google Pay. Więcej informacji znajdziesz na stronie Dostęp do interfejsu API REST.

Dodawanie FlightObject za pomocą Android API

Obecnie nie można dodawać FlightObjects za pomocą Android API.

Możesz użyć interfejsu API REST z aplikacji, wywołując link JWT w intencji ACTION_VIEW zgodnie z opisem w sekcji Użycie linku JWT i metody intencji.

Przycisk do zapisywania wielu pasażerów

Za pomocą jednego linku internetowego lub przycisku Zapisz w Google Pay możesz zapisać wielu pasażerów tego samego etapu lotu lub wielu pasażerów wielu etapów lotów.

W tablicy tokena sieciowego JSON (JWT), który chcesz podpisać, dodaj wiele kart. Poniższe przykłady przedstawiają dwie metody zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie przycisku do zapisywania wielu kart:

 1. W tym przykładzie zapisywane są obiekty tej samej karty z jednym tokenem JWT. Użyto tu wcześniej wstawionych klas i obiektów lotów. Wysyłane są tylko identyfikatory obiektów. Właściwość classId jest opcjonalna. Przedstawiliśmy to poniżej w celach pokazowych.

  {
    "aud": "google",
    "origins": [],
    "iss": "your_iam_account@appspot.gserviceaccount.com",
    "iat": 1534891254,
    "typ": "savetowallet",
    "payload": {
      "flightObjects": [
        {
          "classId": "<my_issuer_id>.FlightClass_A",
          "id": "<my_issuer_id>.FlightObject_A_01"
        },
        {
          "classId": "<my_issuer_id>.FlightClass_A",
          "id": "<my_issuer_id>.FlightObject_A_02"
        }
      ]
    }
  }
 2. Ten przykład definiuje klasę i obiekty, które się do niej odwołują. Gdy użytkownik zapisze karty, zostaną wstawione obiekty i klasa.

  {
    "aud": "google",
    "origins": [
      "http://localhost:8080"
    ],
    "iss": "s2googlepay-api@sunlit-pixel-197421.google.com.iam.gserviceaccount.com",
    "iat": 1536886148,
    "typ": "savetoandroidpay",
    "payload": {
      "flightObjects": [
        {
          "classId": "<my_issuer_id>.FlightClass_A",
          "state": "active",
          "passengerName": "test name adHoc",
          "id": "<my_issuer_id>.FlightObject_A",
          "reservationInfo": {
            "confirmationCode": "testcode"
          }
        },
        {
          "classId": "<my_issuer_id>.FlightClass_A",
          "state": "active",
          "passengerName": "test name",
          "id": "<my_issuer_id>.flight_multi_0913-obj01-copy",
          "reservationInfo": {
            "confirmationCode": "testcode"
          }
        }
      ],
      "flightClasses": [
        {
          "origin": {
            "terminal": "2",
            "gate": "A1",
            "kind": "walletobjects#airportInfo",
            "airportIataCode": "SFO"
          },
          "kind": "walletobjects#flightClass",
          "reviewStatus": "underReview",
          "destination": {
            "terminal": "1",
            "gate": "B3",
            "kind": "walletobjects#airportInfo",
            "airportIataCode": "TPE"
          },
          "id": "<my_issuer_id>.FlightClass_A",
          "flightHeader": {
            "carrier": {
              "carrierIataCode": "BR"
            },
            "flightNumber": "123"
          },
          "localScheduledDepartureDateTime": "2027-03-05T06:30:00",
          "issuerName": "Baconrista Airlines"
        }
      ]
    }
  }