Thêm tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng iOS hoặc macOS của bạn

Quy trình tích hợp cơ bản chỉ mất vài bước. Trước tiên, hãy thiết lập một dự án trong bảng điều khiển API của Google.

Sau đó, hãy thêm GIDSignInButton vào bố cục của bạn.

Cuối cùng, hãy kết nối nút này (bằng IBAction hoặc một tùy chọn tương tự) với một phương thức gọi signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:.

Swift

 GIDSignIn.sharedInstance.signIn(
  with: signInConfig,
  presenting: self
) { user, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let user = user else { return }

  // Your user is signed in!
} 

Objective-C

 [GIDSignIn.sharedInstance
  signInWithConfiguration:signInConfig
  presentingViewController:self
          callback:^(GIDGoogleUser * _Nullable user,
               NSError * _Nullable error) {
   if (error) { return; }
   if (user == nil) { return; }

  // Your user is signed in!
}]; 

Sau khi tích hợp cơ bản, bạn có thể thêm các tính năng như xác thực phụ trợ và ủy quyền OAuth 2.0 để truy cập vào các API của Google.

Tìm hiểu cách bắt đầu với hướng dẫn của chúng tôi dành cho nhà phát triển. Hoặc truy cập vào kho lưu trữ GitHub của chúng tôi để xem một số mã mẫu, gửi báo cáo lỗi/yêu cầu về tính năng hoặc đóng góp yêu cầu lấy dữ liệu.