Arka uç sunucusuyla kimlik doğrulama

Google ile Oturum Açma özelliğini, arka uç sunucusuyla iletişim kuran bir uygulama veya siteyle kullanıyorsanız sunucuda o anda oturum açmış olan kullanıcıyı belirlemeniz gerekebilir. Bunu güvenli bir şekilde yapmak için, kullanıcı başarıyla oturum açtıktan sonra kullanıcının kimlik jetonunu HTTPS kullanarak sunucunuza gönderin. Ardından, sunucuda kimlik jetonunun bütünlüğünü doğrulayın ve oturum oluşturmak veya yeni bir hesap oluşturmak için jetonda yer alan kullanıcı bilgilerini kullanın.

Kimlik jetonunu sunucunuza gönderin

Öncelikle, kullanıcı oturum açtığında kullanıcının kimlik jetonunu alın:

 1. Google ile Oturum Açma'yı yapılandırdığınızda requestIdToken yöntemini çağırın ve sunucunuzun web istemcisi kimliğini iletin.

  // Request only the user's ID token, which can be used to identify the
  // user securely to your backend. This will contain the user's basic
  // profile (name, profile picture URL, etc) so you should not need to
  // make an additional call to personalize your application.
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestIdToken(getString(R.string.server_client_id))
      .requestEmail()
      .build();
 2. Uygulamanız başladığında kullanıcının silentSignIn numarasını arayarak bu cihazda veya başka bir cihazda Google'ı kullanarak uygulamanızda halihazırda oturum açıp açmadığını kontrol edin:

  GoogleSignIn.silentSignIn()
    .addOnCompleteListener(
      this,
      new OnCompleteListener<GoogleSignInAccount>() {
       @Override
       public void onComplete(@NonNull Task<GoogleSignInAccount> task) {
        handleSignInResult(task);
       }
      });
 3. Kullanıcı sessizce oturum açamıyorsa kullanıcıya oturum açma seçeneği sunarak normal oturum kapalıyken yaşadığınız deneyimi sunun. Kullanıcı oturum açtığında, oturum açma amacının etkinlik sonucundaki kullanıcının GoogleSignInAccount değerini alın:

  // This task is always completed immediately, there is no need to attach an
  // asynchronous listener.
  Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
  handleSignInResult(task);
 4. Kullanıcı sessizce veya açıkça oturum açtıktan sonra GoogleSignInAccount nesnesinden kimlik jetonunu alın:

  private void handleSignInResult(@NonNull Task<GoogleSignInAccount> completedTask) {
    try {
      GoogleSignInAccount account = completedTask.getResult(ApiException.class);
      String idToken = account.getIdToken();
  
      // TODO(developer): send ID Token to server and validate
  
      updateUI(account);
    } catch (ApiException e) {
      Log.w(TAG, "handleSignInResult:error", e);
      updateUI(null);
    }
  }

Ardından, kimlik jetonunu sunucunuza bir HTTPS POST isteğiyle gönderin:

HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httpPost = new HttpPost("https://yourbackend.example.com/tokensignin");

try {
 List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1);
 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("idToken", idToken));
 httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));

 HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
 int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
 final String responseBody = EntityUtils.toString(response.getEntity());
 Log.i(TAG, "Signed in as: " + responseBody);
} catch (ClientProtocolException e) {
 Log.e(TAG, "Error sending ID token to backend.", e);
} catch (IOException e) {
 Log.e(TAG, "Error sending ID token to backend.", e);
}

Kimlik jetonunun bütünlüğünü doğrulama

Kimlik jetonunu HTTPS POST ile aldıktan sonra jetonun bütünlüğünü doğrulamanız gerekir.

Jetonun geçerli olduğunu doğrulamak için aşağıdaki ölçütlerin karşılandığından emin olun:

 • Kimlik jetonu Google tarafından gerektiği gibi imzalanmıştır. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın ortak anahtarlarını (JWK veya PEM biçiminde mevcuttur) kullanın. Bu anahtarlara düzenli olarak rotasyon uygulanır. Bunları tekrar ne zaman almanız gerektiğini belirlemek için yanıttaki Cache-Control üst bilgisini inceleyin.
 • Kimlik jetonundaki aud değeri, uygulamanızın istemci kimliklerinden birine eşit. Bu kontrol, kötü amaçlı bir uygulamaya verilen kimlik jetonlarının, uygulamanızın arka uç sunucusunda aynı kullanıcıyla ilgili verilere erişmek amacıyla kullanılmasını önlemek için gereklidir.
 • Kimlik jetonundaki iss değeri şuna eşit: accounts.google.com veya https://accounts.google.com.
 • Kimlik jetonunun süre sonu (exp) geçmedi.
 • Kimlik jetonunun bir Google Workspace veya Cloud kuruluş hesabını temsil ettiğini doğrulamanız gerekiyorsa kullanıcının barındırılan alanını belirten hd hak talebini kontrol edebilirsiniz. Bu, bir kaynağa erişimi yalnızca belirli alanların üyeleriyle kısıtlarken kullanılmalıdır. Bu iddianın olmaması, hesabın Google tarafından barındırılan bir alana ait olmadığını gösterir.

Bu doğrulama adımlarını gerçekleştirmek için kendi kodunuzu yazmak yerine platformunuz için bir Google API istemci kitaplığı veya genel amaçlı bir JWT kitaplığı kullanmanızı kesinlikle öneririz. Geliştirme ve hata ayıklama için tokeninfo doğrulama uç noktamızı çağırabilirsiniz.

Google API İstemci Kitaplığını Kullanma

Üretim ortamındaki Google kimliği jetonlarını doğrulamak için Google API İstemci Kitaplıklarından birini (ör. Java, Node.js, PHP, Python) kullanmak önerilen yöntemdir.

Java

Java'da kimlik jetonunu doğrulamak için GoogleIdTokenVerifier nesnesini kullanın. Örneğin:

import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken.Payload;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdTokenVerifier;

...

GoogleIdTokenVerifier verifier = new GoogleIdTokenVerifier.Builder(transport, jsonFactory)
  // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
  .setAudience(Collections.singletonList(CLIENT_ID))
  // Or, if multiple clients access the backend:
  //.setAudience(Arrays.asList(CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3))
  .build();

// (Receive idTokenString by HTTPS POST)

GoogleIdToken idToken = verifier.verify(idTokenString);
if (idToken != null) {
 Payload payload = idToken.getPayload();

 // Print user identifier
 String userId = payload.getSubject();
 System.out.println("User ID: " + userId);

 // Get profile information from payload
 String email = payload.getEmail();
 boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
 String name = (String) payload.get("name");
 String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
 String locale = (String) payload.get("locale");
 String familyName = (String) payload.get("family_name");
 String givenName = (String) payload.get("given_name");

 // Use or store profile information
 // ...

} else {
 System.out.println("Invalid ID token.");
}

GoogleIdTokenVerifier.verify() yöntemi JWT imzasını, aud hak talebini, iss hak talebini ve exp hak talebini doğrular.

Kimlik jetonunun bir Google Workspace veya Cloud kuruluş hesabını temsil ettiğini doğrulamanız gerekiyorsa Payload.getHostedDomain() yöntemiyle döndürülen alan adını kontrol ederek hd hak talebini doğrulayabilirsiniz. email talebinin alanı, hesabın bir alan veya kuruluş tarafından yönetildiğinden emin olmak için yeterli değil.

Node.js

Node.js'de kimlik jetonunu doğrulamak üzere Node.js için Google Kimlik Doğrulama Kitaplığı'nı kullanın. Kitaplığı yükleyin:

npm install google-auth-library --save
Ardından, verifyIdToken() işlevini çağırın. Örneğin:

const {OAuth2Client} = require('google-auth-library');
const client = new OAuth2Client();
async function verify() {
 const ticket = await client.verifyIdToken({
   idToken: token,
   audience: CLIENT_ID, // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
   // Or, if multiple clients access the backend:
   //[CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]
 });
 const payload = ticket.getPayload();
 const userid = payload['sub'];
 // If the request specified a Google Workspace domain:
 // const domain = payload['hd'];
}
verify().catch(console.error);

verifyIdToken işlevi, JWT imzasını, aud hak talebini, exp hak talebini ve iss hak talebini doğrular.

Kimlik jetonunun bir Google Workspace veya Cloud kuruluş hesabını temsil ettiğini doğrulamanız gerekiyorsa kullanıcının barındırılan alanını belirten hd hak talebini kontrol edebilirsiniz. Bu, bir kaynağa erişimi yalnızca belirli alanların üyeleriyle kısıtlarken kullanılmalıdır. Bu iddianın olmaması, hesabın Google tarafından barındırılan bir alana ait olmadığını gösterir.

PHP

PHP'de kimlik jetonunu doğrulamak üzere PHP için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanın. Kitaplığı yükleyin (örneğin, Composer kullanarak):

composer require google/apiclient
Ardından, verifyIdToken() işlevini çağırın. Örneğin:

require_once 'vendor/autoload.php';

// Get $id_token via HTTPS POST.

$client = new Google_Client(['client_id' => $CLIENT_ID]); // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
$payload = $client->verifyIdToken($id_token);
if ($payload) {
 $userid = $payload['sub'];
 // If the request specified a Google Workspace domain
 //$domain = $payload['hd'];
} else {
 // Invalid ID token
}

verifyIdToken işlevi, JWT imzasını, aud hak talebini, exp hak talebini ve iss hak talebini doğrular.

Kimlik jetonunun bir Google Workspace veya Cloud kuruluş hesabını temsil ettiğini doğrulamanız gerekiyorsa kullanıcının barındırılan alanını belirten hd hak talebini kontrol edebilirsiniz. Bu, bir kaynağa erişimi yalnızca belirli alanların üyeleriyle kısıtlarken kullanılmalıdır. Bu iddianın olmaması, hesabın Google tarafından barındırılan bir alana ait olmadığını gösterir.

Python

Python'da kimlik jetonunu doğrulamak için verify_oauth2_token işlevini kullanın. Örneğin:

from google.oauth2 import id_token
from google.auth.transport import requests

# (Receive token by HTTPS POST)
# ...

try:
  # Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
  idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request(), CLIENT_ID)

  # Or, if multiple clients access the backend server:
  # idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request())
  # if idinfo['aud'] not in [CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]:
  #   raise ValueError('Could not verify audience.')

  # If the request specified a Google Workspace domain
  # if idinfo['hd'] != DOMAIN_NAME:
  #   raise ValueError('Wrong domain name.')

  # ID token is valid. Get the user's Google Account ID from the decoded token.
  userid = idinfo['sub']
except ValueError:
  # Invalid token
  pass

verify_oauth2_token işlevi, JWT imzasını, aud hak talebini ve exp hak talebini doğrular. Ayrıca, verify_oauth2_token tarafından döndürülen nesneyi inceleyerek hd hak talebini (varsa) doğrulamanız gerekir. Arka uç sunucusuna birden fazla istemci erişirse aud talebini manuel olarak da doğrulayın.

Jetonbilgi uç noktasını çağırma

Hata ayıklama için kimlik jetonu imzasını doğrulamanın kolay bir yolu, tokeninfo uç noktasını kullanmaktır. Bu uç noktanın çağrılması, kendi kodunuzda doğru doğrulamayı ve yük ayıklamayı test ederken doğrulamanın büyük kısmını sizin için yapan ek bir ağ isteği içerir. İstekler kısıtlanabileceği veya başka şekilde aralıklı hatalara maruz kalabileceğinden üretim kodunda kullanıma uygun değildir.

tokeninfo uç noktasını kullanarak kimlik jetonunu doğrulamak için uç noktaya bir HTTPS POST veya GET isteği gönderin ve kimlik jetonunuzu id_token parametresinde iletin. Örneğin, "XYZ123" jetonunu doğrulamak için aşağıdaki GET isteğini yapın:

https://oauth2.googleapis.com/tokeninfo?id_token=XYZ123

Jeton düzgün şekilde imzalandıysa ve iss ile exp hak talepleri beklenen değerleri içeriyorsa bir HTTP 200 yanıtı alırsınız. Burada, gövde JSON biçimli kimlik jetonu taleplerini içerir. Aşağıda örnek bir yanıt verilmiştir:

{
 // These six fields are included in all Google ID Tokens.
 "iss": "https://accounts.google.com",
 "sub": "110169484474386276334",
 "azp": "1008719970978-hb24n2dstb40o45d4feuo2ukqmcc6381.apps.googleusercontent.com",
 "aud": "1008719970978-hb24n2dstb40o45d4feuo2ukqmcc6381.apps.googleusercontent.com",
 "iat": "1433978353",
 "exp": "1433981953",

 // These seven fields are only included when the user has granted the "profile" and
 // "email" OAuth scopes to the application.
 "email": "testuser@gmail.com",
 "email_verified": "true",
 "name" : "Test User",
 "picture": "https://lh4.googleusercontent.com/-kYgzyAWpZzJ/ABCDEFGHI/AAAJKLMNOP/tIXL9Ir44LE/s99-c/photo.jpg",
 "given_name": "Test",
 "family_name": "User",
 "locale": "en"
}

Kimlik jetonunun bir Google Workspace hesabını temsil ettiğini doğrulamanız gerekiyorsa kullanıcının barındırılan alanını belirten hd hak talebini kontrol edebilirsiniz. Bu, bir kaynağa erişimi yalnızca belirli alanların üyeleriyle kısıtlarken kullanılmalıdır. Bu iddianın olmaması hesabın Google Workspace tarafından barındırılan bir alana ait olmadığını gösterir.

Hesap veya oturum oluşturma

Jetonu doğruladıktan sonra, kullanıcının zaten kullanıcı veritabanınızda olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda, kullanıcı için kimliği doğrulanmış bir oturum oluşturun. Kullanıcı henüz kullanıcı veritabanınızda değilse kimlik jetonu yükündeki bilgilerden yeni bir kullanıcı kaydı oluşturun ve kullanıcı için oturum oluşturun. Uygulamanızda yeni oluşturulmuş bir kullanıcı tespit ettiğinizde kullanıcıdan ihtiyaç duyduğunuz ek profil bilgilerini girmesini isteyebilirsiniz.

Hesaplar Arası Koruma ile kullanıcılarınızın hesaplarının güvenliğini sağlama

Bir kullanıcının oturum açması için Google'a bağlı olduğunuzda, Google'ın kullanıcı verilerini korumak için oluşturduğu tüm güvenlik özelliklerinden ve altyapıdan otomatik olarak yararlanırsınız. Ancak, çok düşük olasılıkla da olsa kullanıcının Google Hesabı güvenliği ihlal edilirse veya başka önemli güvenlik olayları söz konusuysa uygulamanız saldırıya açık olabilir. Hesaplarınızı büyük güvenlik olaylarına karşı daha iyi korumak için Google'dan güvenlik uyarıları almak üzere Hesaplar Arası Koruma'yı kullanın. Bu etkinlikleri aldığınızda kullanıcının Google Hesabı'nın güvenliğiyle ilgili önemli değişiklikleri görebilirsiniz. Ardından hesaplarınızın güvenliğini sağlamak için hizmetinizde işlem yapabilirsiniz.