Quản lý thông tin xác thực

Lưu trữ an toàn và truy xuất thông tin xác thực tên người dùng/mật khẩu.
API Blockstore cho phép các ứng dụng lưu thông tin đăng nhập của người dùng mà không phải lo lắng về tính phức tạp hay bảo mật liên quan đến việc lưu mật khẩu người dùng.
Lưu và truy xuất thông tin xác thực theo phương thức lập trình, tự động đăng nhập người dùng trên nhiều thiết bị và trang web bằng Smart Lock cho Mật khẩu.
Bật biểu mẫu trên ứng dụng để sử dụng các tiện ích tự động điền của thiết bị.
Bật biểu mẫu trên trang web để sử dụng các tiện ích tự động điền của trình duyệt.