Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn dành cho chủ sở hữu tài sản

Sử dụng câu lệnh để bật tính năng Liên kết ứng dụng, khai báo trình xử lý ứng dụng mặc định, chia sẻ thông tin xác thực trang web, v.v.