คุกกี้และการระบุผู้ใช้ด้วย gtag.js

gtag.js ใช้คุกกี้เพื่อระบุผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำในเซสชันการท่องเว็บ หน้านี้จะอธิบายวิธีปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าในช่องคุกกี้เริ่มต้นที่ gtag.js ใช้

ชื่อช่อง ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น
cookie_domain string auto
cookie_expires integer 63072000 (2 ปีในหน่วยวินาที)
cookie_prefix string _ga
cookie_update boolean true
cookie_flags string

หากต้องการเปลี่ยนค่าเหล่านี้ ให้อัปเดต config สำหรับพร็อพเพอร์ตี้เพื่อระบุค่าในรายการพารามิเตอร์ เช่น

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_prefix': 'MyCookie',
  'cookie_domain': 'blog.example.com',
  'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60  // 28 days, in seconds
});

โดยค่าเริ่มต้น gtag.js จะเปิดใช้การกําหนดค่าโดเมนของคุกกี้อัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้ gtag.js จะตั้งค่าคุกกี้ในโดเมนระดับสูงสุดที่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่เว็บไซต์คือ blog.example.com gtag.js จะตั้งค่าคุกกี้ในโดเมน example.com หาก gtag.js ตรวจพบว่าคุณกําลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ในเครื่อง (เช่น localhost) ระบบจะตั้งค่า cookie_domain เป็น 'none' โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ gtag.js ตั้งค่าคุกกี้โดยใช้โดเมนแบบเต็มจากตำแหน่งเอกสาร

หากต้องการปิดการกำหนดค่าโดเมนของคุกกี้อัตโนมัติ ให้อัปเดต config ของพร็อพเพอร์ตี้เพื่อระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์ cookie_domain ดังนี้

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_domain': 'blog.example.com'
});

คุณอาจต้องเปลี่ยนคํานําหน้าคุกกี้ ซึ่งจะเพิ่มหน้าคุกกี้ที่กําหนดโดย gtag.js เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับคุกกี้อื่นๆ เช่น ชื่อเริ่มต้นของคุกกี้รหัสที่ Google Analytics ใช้คือ _ga โค้ดนี้จะทำให้ คุกกี้มีชื่อว่า example_ga แทน

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_prefix': 'example'
});

เมื่อโหลดหน้าเว็บแต่ละครั้ง ระบบจะอัปเดตเวลาหมดอายุของคุกกี้เป็นเวลาปัจจุบันบวกกับค่าของช่อง cookie_expires ซึ่งหมายความว่าหากตั้งค่า cookie_expires เป็น 1 สัปดาห์และผู้ใช้เข้าชมโดยใช้เบราว์เซอร์เดียวกันภายใน 5 วัน คุกกี้จะใช้ได้อีก 1 สัปดาห์และจะปรากฏเป็นผู้เข้าชมรายเดียวกันใน Google Analytics หากผู้ใช้รายเดียวกันนั้นเข้าชมหลังจากคุกกี้เดิมหมดอายุแล้ว ระบบจะสร้างคุกกี้ใหม่ และการเข้าชมครั้งแรกและครั้งที่ 2 จะแสดงว่ามาจากผู้เข้าชมที่แตกต่างกันใน Google Analytics

หากคุณตั้งค่า cookie_expires เป็น 0 (ศูนย์) วินาที คุกกี้จะเปลี่ยนเป็นคุกกี้ตามเซสชัน และจะหมดอายุเมื่อเซสชันของเบราว์เซอร์ปัจจุบันสิ้นสุดลง

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_expires': 0
});

เมื่อตั้งค่า cookie_update เป็น true (ค่าเริ่มต้น) gtag.js จะอัปเดตคุกกี้ในการโหลดหน้าเว็บแต่ละครั้ง โดยจะอัปเดตการหมดอายุของคุกกี้เป็นการตั้งค่าที่สัมพันธ์กับการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าการหมดอายุของคุกกี้ไว้ที่ 1 สัปดาห์และผู้ใช้เข้าชมโดยใช้เบราว์เซอร์เดียวกันทุก 5 วัน การหมดอายุของคุกกี้จะอัปเดตเมื่อมีการเข้าชมแต่ละครั้ง ซึ่งก็จะช่วยให้ไม่มีการหมดอายุ

เมื่อตั้งค่าเป็น false คุกกี้จะไม่อัปเดตเมื่อหน้าเว็บโหลดแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการหมดอายุของคุกกี้สัมพันธ์กับครั้งแรกที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_update': false
});

ใส่ Flag เพิ่มเติมต่อท้ายคุกกี้เมื่อตั้งค่า โดยต้องคั่น Flag แต่ละรายการด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน

gtag('set', {
  'cookie_flags': 'SameSite=None;Secure'
});

ตั้งค่า User ID

User ID คือสตริงรหัสแบบถาวรที่ไม่ซ้ำกันและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งแสดงถึงผู้ใช้ ช่วยให้วิเคราะห์กลุ่มเซสชันในอุปกรณ์ต่างๆ ได้ หากต้องการทราบว่าเหตุใดคุณจึงควรใช้ User ID โปรดดูประโยชน์ของการใช้ฟีเจอร์ User ID

หากต้องการติดตั้งใช้งาน User-ID ด้วย gtag.js ให้อัปเดต config สําหรับพร็อพเพอร์ตี้เพื่อตั้งค่า User-ID ดังนี้

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'user_id': 'USER_ID'
});

คุณสามารถกำหนดค่า gtag.js ไม่ให้อ่านหรือเขียนคุกกี้จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแท็กตามความยินยอม