Przykładowe fragmenty kodu Apps Script

W YouTube Data API są dostępne poniższe przykładowe fragmenty kodu Apps Script. Możesz pobrać te fragmenty kodu z folderu apps-script w repozytorium kodu interfejsu API YouTube na GitHubie.

Pobierz przesłane przeze mnie treści

Ta funkcja pobiera filmy przesłane przez bieżącego użytkownika skryptu. Do wykonania wymaga on zakresu OAuth do odczytu i zapisu w YouTube, a także autoryzacji użytkownika. W środowisku wykonawczym Apps Script po pierwszym uruchomieniu skryptu pojawi się prośba o uprawnienia dostępu do usług wywoływanych przez ten skrypt. Po przyznaniu uprawnień przez określony czas są one przechowywane w pamięci podręcznej. Gdy użytkownik uruchomi skrypt ponownie, po zmianie wymaganej uprawnień lub unieważnieniu skryptu ScriptApp.invalidateAuth() pojawi się prośba o pozwolenie.

Ten skrypt wykonuje te czynności, aby pobrać filmy przesłane przez aktywnego użytkownika: 1. Pobiera kanały użytkownika 2. Pobiera playlistę „przesłane filmy” użytkownika 3. Przegląda tę playlistę i rejestruje identyfikatory filmów oraz tytuły 4. Pobiera token następnej strony (jeśli istnieje). Jeśli tak, pobiera następną stronę. ROZPOCZNIJ Krok 3
/**
 * This function retrieves the current script user's uploaded videos. To execute,
 * it requires the OAuth read/write scope for YouTube as well as user authorization.
 * In Apps Script's runtime environment, the first time a user runs a script, Apps
 * Script will prompt the user for permission to access the services called by the
 * script. After permissions are granted, they are cached for some periodF of time.
 * The user running the script will be prompted for permission again once the
 * permissions required change, or when they are invalidated by the
 * ScriptApp.invalidateAuth() function.
 *
 * This script takes the following steps to retrieve the active user's uploaded videos:
 *  1. Fetches the user's channels
 *  2. Fetches the user's 'uploads' playlist
 *  3. Iterates through this playlist and logs the video IDs and titles
 *  4. Fetches a next page token (if any). If there is one, fetches the next page. GOTO Step 3
 */
function retrieveMyUploads() {
 var results = YouTube.Channels.list('contentDetails', {mine: true});
 for(var i in results.items) {
  var item = results.items[i];
  // Get the playlist ID, which is nested in contentDetails, as described in the
  // Channel resource: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels
  var playlistId = item.contentDetails.relatedPlaylists.uploads;

  var nextPageToken = '';

  // This loop retrieves a set of playlist items and checks the nextPageToken in the
  // response to determine whether the list contains additional items. It repeats that process
  // until it has retrieved all of the items in the list.
  while (nextPageToken != null) {
   var playlistResponse = YouTube.PlaylistItems.list('snippet', {
    playlistId: playlistId,
    maxResults: 25,
    pageToken: nextPageToken
   });

   for (var j = 0; j < playlistResponse.items.length; j++) {
    var playlistItem = playlistResponse.items[j];
    Logger.log('[%s] Title: %s',
          playlistItem.snippet.resourceId.videoId,
          playlistItem.snippet.title);

   }
   nextPageToken = playlistResponse.nextPageToken;
  }
 }
}

Szukaj według słowa kluczowego

Ta funkcja wyszukuje filmy związane ze słowem kluczowym „psy”. Identyfikatory filmów i tytuły wyników wyszukiwania są rejestrowane w dzienniku Apps Script.

Pamiętaj, że ta próbka ogranicza liczbę wyników do 25. Aby zwrócić więcej wyników, przekaż dodatkowe parametry zgodnie z opisem tutaj: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list
/**
 * This function searches for videos related to the keyword 'dogs'. The video IDs and titles
 * of the search results are logged to Apps Script's log.
 *
 * Note that this sample limits the results to 25. To return more results, pass
 * additional parameters as documented here:
 *  https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list
 */
function searchByKeyword() {
 var results = YouTube.Search.list('id,snippet', {q: 'dogs', maxResults: 25});
 for(var i in results.items) {
  var item = results.items[i];
  Logger.log('[%s] Title: %s', item.id.videoId, item.snippet.title);
 }
}

Wyszukiwanie według tematu

Ta funkcja wyszukuje filmy powiązane z określonym tematem Freebase, rejestrując identyfikatory filmów i tytuły w dzienniku Apps Script. W tym przykładzie użyto identyfikatora tematu dla Google Apps Script.

Pamiętaj, że ta próbka ogranicza liczbę wyników do 25. Aby zwrócić więcej wyników, przekaż dodatkowe parametry zgodnie z opisem tutaj: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list
/**
 * This function searches for videos that are associated with a particular Freebase
 * topic, logging their video IDs and titles to the Apps Script log. This example uses
 * the topic ID for Google Apps Script.
 *
 * Note that this sample limits the results to 25. To return more results, pass
 * additional parameters as documented here:
 *  https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list
 */
function searchByTopic() {
 var mid = '/m/0gjf126';
 var results = YouTube.Search.list('id,snippet', {topicId: mid, maxResults: 25});
 for(var i in results.items) {
  var item = results.items[i];
  Logger.log('[%s] Title: %s', item.id.videoId, item.snippet.title);
 }
}

Zasubskrybuj kanał

W tej przykładowej subskrypcji aktywny użytkownik został zasubskrybowany przez kanał GoogleDevelopers w YouTube, zgodnie z identyfikatorem kanału.
/**
 * This sample subscribes the active user to the Google Developers
 * YouTube channel, specified by the channelId.
 */
function addSubscription() {
 // Replace this channel ID with the channel ID you want to subscribe to
 var channelId = 'UC_x5XG1OV2P6uZZ5FSM9Ttw';
 var resource = {
  snippet: {
   resourceId: {
    kind: 'youtube#channel',
    channelId: channelId
   }
  }
 };

 try {
  var response = YouTube.Subscriptions.insert(resource, 'snippet');
  Logger.log(response);
 } catch (e) {
  if(e.message.match('subscriptionDuplicate')) {
   Logger.log('Cannot subscribe; already subscribed to channel: ' + channelId);
  } else {
   Logger.log('Error adding subscription: ' + e.message);
  }
 }
}

Aktualizuj film

Ta próbka pozwala znaleźć przesłane materiały aktywnego użytkownika, a następnie aktualizuje opis najnowszego filmu, dołączając ciąg znaków.
/**
 * This sample finds the active user's uploads, then updates the most recent
 * upload's description by appending a string.
 */
function updateVideo() {
 // 1. Fetch all the channels owned by active user
 var myChannels = YouTube.Channels.list('contentDetails', {mine: true});
 // 2. Iterate through the channels and get the uploads playlist ID
 for (var i = 0; i < myChannels.items.length; i++) {
  var item = myChannels.items[i];
  var uploadsPlaylistId = item.contentDetails.relatedPlaylists.uploads;

  var playlistResponse = YouTube.PlaylistItems.list('snippet', {
   playlistId: uploadsPlaylistId,
   maxResults: 1
  });

  // Get the videoID of the first video in the list
  var video = playlistResponse.items[0];
  var originalDescription = video.snippet.description;
  var updatedDescription = originalDescription + ' Description updated via Google Apps Script';

  video.snippet.description = updatedDescription;

  var resource = {
   snippet: {
    title: video.snippet.title,
    description: updatedDescription,
    categoryId: '22'
   },
   id: video.snippet.resourceId.videoId
  };
  YouTube.Videos.update(resource, 'id,snippet');
 }
}