Wymagania wstępne dotyczące interfejsu Indexing API

Zanim zaczniesz korzystać z interfejsu Indexing API, musisz wykonać kilka czynności:

Tworzenie projektu dla klienta

Aby móc wysyłać żądania do interfejsu Indexing API, musisz poinformować Google o swoim kliencie i aktywować dostęp do interfejsu API. W tym celu musisz użyć konsoli interfejsów API Google, by utworzyć projekt, czyli nazwany zbiór ustawień i informacji dostępowych interfejsu API, oraz zarejestrować swoją aplikację.

Aby rozpocząć korzystanie z interfejsu Indexing API, musisz najpierw użyć narzędzia do konfiguracji, które przeprowadzi Cię przez proces tworzenia projektu w Konsoli interfejsów API Google, włączania interfejsu API i tworzenia danych logowania.

Tworzenie konta usługi

 1. Otwórz stronę Konta usługi. Jeśli pojawi się monit, wybierz projekt.
 2. Kliknij Utwórz konto usługi, a potem wpisz jego nazwę i opis. Możesz użyć domyślnego identyfikatora konta usługi lub wybrać inny, unikalny identyfikator. Gdy już to zrobisz, kliknij Utwórz.
 3. Określenie opcji w kolejnej sekcji Uprawnienia konta usługi (opcjonalnie) nie jest wymagane. Kliknij Dalej.
 4. Na ekranie Przyznaj użytkownikom dostęp do tego konta usługi przewiń w dół do sekcji Utwórz klucz. Kliknij Utwórz klucz.
 5. W wyświetlonym panelu bocznym wybierz format klucza – zalecamy JSON.
 6. Kliknij Utwórz. Nowa para kluczy publicznych/prywatnych zostanie wygenerowana i pobrana na Twoje urządzenie. To jedyny egzemplarz tego klucza. Informacje o tym, jak bezpiecznie go przechowywać, znajdziesz w opisie zarządzania kluczami konta usługi.
 7. W oknie Na komputerze zapisano klucz prywatny kliknij Zamknij, a potem kliknij Gotowe, by powrócić do tabeli z kontami usług.

Wykonanie kolejnych czynności jest konieczne, jeśli chcesz przyznać G Suite uprawnienia w obrębie całej domeny do konta usługi.

 1. Znajdź nowo utworzone konto usługi w tabeli. W obszarze Działania kliknij , a następnie Edytuj.
 2. W sekcji szczegółów konta usługi kliknij Pokaż przekazywanie dostępu w całej domenie, a potem upewnij się, że jest zaznaczone pole Włącz przekazywanie dostępu w całej domenie w G Suite.
 3. Zanim włączysz przekazywanie dostępu w całej domenie, musisz mieć skonfigurowany ekran zgody OAuth aplikacji. Jeśli nie masz jeszcze tego za sobą, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, które pomogą Ci skonfigurować ekran zgody OAuth, a potem powtórz powyższe czynności i ponownie zaznacz pole.
 4. Kliknij Zapisz, by zaktualizować konto usługi, i powróć do tabeli z kontami usług. Pojawi się nowa kolumna Przekazywanie dostępu w całej domenie. Kliknij Wyświetl identyfikator klienta, by uzyskać identyfikator klienta i go zapisać.

Potwierdzanie własności witryny w Search Console

Na tym etapie udowodnisz, że kontrolujesz swoją usługę internetową.

Aby potwierdzić własność witryny:

 1. Pokaż, że jesteś właścicielem usługi.
 2. Po potwierdzeniu własności usługi jako wyznaczony właściciel dodaj adres e-mail konta usługi. Adres e-mail konta usługi znajdziesz w 2 miejscach:
  • w polu client_email klucza prywatnego JSON pobranego podczas tworzenia projektu,
  • w kolumnie Identyfikator konta usługi w widoku Konta usługi w Developers Console.

  Adres e-mail ma format podobny do tego:

  my-service-account@project-name.google.com.iam.gserviceaccount.com

  Na przykład „my-service-account@test-project-42.google.com.iam.gserviceaccount.com”.

Uzyskiwanie tokena dostępu

Aby można było wywołać interfejs Indexing API, wywołanie musi być autoryzowane za pomocą tokena OAuth, który dostajesz w zamian za klucz prywatny. Google udostępnia biblioteki klienta interfejsu API, które umożliwiają uzyskanie tokenów w wielu językach.

Wymagania

Gdy przesyłasz żądanie do interfejsu Indexing API, musi ono:

 1. Używać zakresu https://www.googleapis.com/auth/indexing.
 2. Używać jednego z punktów końcowych opisanych w artykule Korzystanie z interfejsu API.
 3. Obejmować token dostępu konta usługi.
 4. Określać treść żądania zgodnie z opisem w artykule Korzystanie z interfejsu API.

Przykłady

Te przykłady pokazują, jak uzyskać token dostępu OAuth:

Python

Uzyskuje token dostępu OAuth, używając biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Python:

from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials
import httplib2

SCOPES = [ "https://www.googleapis.com/auth/indexing" ]
ENDPOINT = "https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish"

# service_account_file.json is the private key that you created for your service account.
JSON_KEY_FILE = "service_account_file.json"

credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name(JSON_KEY_FILE, scopes=SCOPES)

http = credentials.authorize(httplib2.Http())

# Define contents here as a JSON string.
# This example shows a simple update request.
# Other types of requests are described in the next step.

content = """{
 \"url\": \"http://example.com/jobs/42\",
 \"type\": \"URL_UPDATED\"
}"""

response, content = http.request(ENDPOINT, method="POST", body=content)

Java

Uzyskuje token dostępu OAuth, używając biblioteki klienta interfejsu API dla języka Java:

String scopes = "https://www.googleapis.com/auth/indexing";
String endPoint = "https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish";

JsonFactory jsonFactory = new JacksonFactory();

// service_account_file.json is the private key that you created for your service account.
InputStream in = IOUtils.toInputStream("service_account_file.json");

GoogleCredential credentials =
 GoogleCredential.fromStream(in, this.httpTransport, jsonFactory).createScoped(Collections.singleton(scopes));

GenericUrl genericUrl = new GenericUrl(endPoint);
HttpRequestFactory requestFactory = this.httpTransport.createRequestFactory();

// Define content here. The structure of the content is described in the next step.
String content = "{"
 + "\"url\": \"http://example.com/jobs/42\","
 + "\"type\": \"URL_UPDATED\","
 + "}";

HttpRequest request =
 requestFactory.buildPostRequest(genericUrl, ByteArrayContent.fromString("application/json", content));

credentials.initialize(request);
HttpResponse response = request.execute();
int statusCode = response.getStatusCode();

PHP

Uzyskuje token dostępu OAuth, używając biblioteki klienta interfejsu API dla języka PHP:

require_once 'google-api-php-client/vendor/autoload.php';

$client = new Google_Client();

// service_account_file.json is the private key that you created for your service account.
$client->setAuthConfig('service_account_file.json');
$client->addScope('https://www.googleapis.com/auth/indexing');

// Get a Guzzle HTTP Client
$httpClient = $client->authorize();
$endpoint = 'https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish';

// Define contents here. The structure of the content is described in the next step.
$content = '{
 "url": "http://example.com/jobs/42",
 "type": "URL_UPDATED"
}';

$response = $httpClient->post($endpoint, [ 'body' => $content ]);
$status_code = $response->getStatusCode();

Node.js

Uzyskuje token dostępu OAuth, używając biblioteki klienta Node.js:

var request = require("request");
var { google } = require("googleapis");
var key = require("./service_account.json");

const jwtClient = new google.auth.JWT(
 key.client_email,
 null,
 key.private_key,
 ["https://www.googleapis.com/auth/indexing"],
 null
);

jwtClient.authorize(function(err, tokens) {
 if (err) {
  console.log(err);
  return;
 }
 let options = {
  url: "https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish",
  method: "POST",
  // Your options, which must include the Content-Type and auth headers
  headers: {
   "Content-Type": "application/json"
  },
  auth: { "bearer": tokens.access_token },
  // Define contents here. The structure of the content is described in the next step.
  json: {
   "url": "http://example.com/jobs/42",
   "type": "URL_UPDATED"
  }
 };
 request(options, function (error, response, body) {
  // Handle the response
  console.log(body);
 });
});

Poza sposobem uzyskania tokena przykłady te pokazują też miejsce, w którym można dodać treść komunikatu żądania. Informacje o typach możliwych wywołań i strukturze treści komunikatów tych wywołań znajdziesz w artykule Korzystanie z interfejsu API.