Sütunlar: liste

Bir rapor türüne ilişkin tüm sütunları listeler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/metadata/reportType/columns

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Gerekli parametreler
reportType string Rapor türü. İzin Verilen Değerler: ga. Burada ga, Temel Raporlama API'sına karşılık gelir.

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#columns",
 "etag": etag,
 "totalResults": integer,
 "attributeNames": [
  string
 ],
 "items": [
  metadata.columns Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
etag etag Koleksiyonun etag'i. Bu etiket, yanıtın değişip değişmediğini kontrol etmek için son yanıt e-etiketi ile karşılaştırılabilir.
totalResults integer Yanıtta döndürülen sütunların toplam sayısı.
attributeNames[] list Sütunlar tarafından döndürülen özellik adlarının listesi.
items[] list Rapor türüne ilişkin sütun listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

try {
 Columns results = getMetadata(analytics);
 // Success

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 // Catch API specific errors.
 handleApiError(e);
} catch (IOException e) {
 // Catch general parsing network errors.
e.printStackTrace(); } /** * 2. Print out the Columns data * The components of the result can be printed out as follows: */ private static Columns getMetadata(Analytics analytics) throws IOException { String reportType = "ga"; return analytics.metadata() .columns() .list(reportType) .execute(); } private static void printMetadataReport(Columns results) { System.out.println("Metadata Response Report"); printReportInfo(results); printAttributes(results.getAttributeNames()); printColumns(results.getItems()); } private static void printReportInfo(Columns results) { System.out.println("## Metadata Report Info ##"); System.out.println("Kind: " + results.getKind()); System.out.println("Etag: " + results.getEtag()); System.out.println("Total Results: " + results.getTotalResults()); System.out.println(); } private static void printAttributes(List<String> attributeNames) { System.out.println("## Attribute Names ##"); for (String attribute : attributeNames) { System.out.println(attribute); } } private static void printColumns(List<Column> columns) { System.out.println("## Columns ##"); for (Column column : columns) { System.out.println(); System.out.println("Column ID: " + column.getId()); System.out.println("Kind: " + column.getKind()); Map<String, String> columnAttributes = column.getAttributes(); for (Map.Entry<String, String> attribute: columnAttributes.entrySet()) { System.out.println(attribute.getKey() + ": " + attribute.getValue()); } } }

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

try {

 $results = $analytics->metadata_columns->listMetadataColumns('ga');
 // Success

} catch (apiServiceException $e) {
 // Handle API service exceptions.
 $error = $e->getMessage();
}


/**
 * 2. Print out the Columns data
 * The components of the result can be printed out as follows:
 */

function printMetadataReport($results) {
 print '<h1>Metadata Report</h1>';
 printReportInfo($results);
 printAttributes($results);
 printColumns($results);
}


function printReportInfo(&$results) {
 $html = '<h2>Report Info</h2>';
 $html .= <<<HTML
<pre>
Kind         = {$results->getKind()}
Etag         = {$results->getEtag()}
Total Results     = {$results->getTotalResults()}
</pre>
HTML;
 print $html;
}


function printAttributes(&$results) {
 $html = '<h2>Attribute Names</h2><ul>';
 $attributes = $results->getAttributeNames();
 foreach ($attributes as $attribute) {
  $html .= '<li>'. $attribute . '</li>';
 }
 $html .= '</ul>';
 print $html;
}


function printColumns(&$results) {
 $columns = $results->getItems();
 if (count($columns) > 0) {
  $html = '<h2>Columns</h2>';
  foreach ($columns as $column) {
   $html .= '<h3>' . $column->getId() . '</h3>';
   $column_attributes = $column->getAttributes();
   foreach ($column_attributes as $name=>$value) {
    $html .= <<<HTML
<pre>
{$name}: {$value}
</pre>
HTML;
   }
  }
 } else {
  $html = '<p>No Results Found.</p>';
 }
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır

# 1. Execute a Metadata Request
# An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
# The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
# For example, the following code requests columns for the ga report type.

try:
 results = service.metadata().columns().list(reportType='ga').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print ('There was an error in constructing your query : %s' % error)

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('Arg, there was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error._get_reason()))

# 2. Print out the Columns data
# The components of the result can be printed out as follows:

def print_metadata_report(results):
 print 'Metadata Response Report'
 print_report_info(results)
 print_attributes(results.get('attributeNames'))
 print_columns(results)


def print_report_info(columns):
 print "Metadata Report Info"
 if columns:
  print 'Kind      = %s' % columns.get('kind')
  print 'Etag      = %s' % columns.get('etag')
  print 'Total Results = %s' % columns.get('totalResults')


def print_attributes(attributes):
 if attributes:
  print 'Attribute Names:'
  for attribute in attributes:
   print attribute

def print_columns(columns_data):
 if columns_data:
  print 'Columns:'

  columns = columns_data.get('items', [])

  for column in columns:
   print
   print '%15s = %35s' % ('Column ID', column.get('id'))
   print '%15s = %35s' % ('Kind', column.get('kind'))

   column_attributes = column.get('attributes', [])

   for name, value in column_attributes.iteritems():
    print '%15s = %35s' % (name, value)

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

function makeMetadataRequest() {
 var request = gapi.client.analytics.metadata.columns.list({
   'reportType': 'ga'
 });
 request.execute(renderMetadataReport);
}


/**
 * 2. Print out the Columns data
 * The components of the result can be printed out as follows:
 */

function renderMetadataReport(results) {
 var reportHtml = [];
 reportHtml.push(
   getReportInfo(results),
   getAttributes(results),
   getColumns(results));

 // Renders the results to a DIV element
 document.getElementById('DIV_ID').innerHTML = reportHtml.join('');
}


function getReportInfo(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  html.push('<h2>Report Info</h2>');
  html.push('<pre>Kind: ', results.kind, '</pre>');
  html.push('<pre>Etag: ', results.etag, '</pre>');
  html.push('<pre>Total Results: ', results.totalResults, '</pre>');
 }
 return html.join('');
}


function getAttributes(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  html.push('<h2>Attribute Names</h2><ul>');
  var attributes = results.attributeNames;

  for (var i = 0, attribute; attribute = attributes[i]; i++) {
   html.push('<li>', attribute, '</li>');
  }
  html.push('</ul>');
 }
 return html.join('');
}

function getColumns(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  var columns = results.items;
  html.push('<h2>Columns</h2>');

  for (var i = 0, column; column = columns[i]; i++) {
   html.push('<h3>', column.id, '</h3>');
   var attributes = column.attributes;
   for (attribute in attributes) {
    html.push('<pre><strong>', attribute, '</strong> : ',
         attributes[attribute], '</pre>');
   }
  }
 }
 return html.join('');
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.