การอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เอกสารนี้แสดงรายการและอธิบายมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดที่มีผ่าน API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล

มิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดสามารถรวมกันได้

ขนาด

เมตริก

เส้นทาง Conversion

การโต้ตอบ

เวลา