ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

บทความนี้จะแสดงตัวอย่างฟีเจอร์ API การรายงานของ Google Analytics v4

มิติข้อมูลและเมตริก

ด้านล่างนี้เป็นคำของ่ายๆ ที่มีมิติข้อมูลและเมตริกเพียงไม่กี่รายการ โปรดดูเครื่องมือสำรวจมิติข้อมูลและเมตริก เพื่อดูชุดมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดที่ใช้ได้ มิติข้อมูลและเมตริกคือออบเจ็กต์ที่ซ้ำกันที่กำหนดค่าได้ซึ่งส่งผ่านในเนื้อหาโพสต์

Java

// Create the DateRange object.
DateRange dateRange = new DateRange();
dateRange.setStartDate("2015-06-15");
dateRange.setEndDate("2015-06-30");

// Create the Metrics object.
Metric sessions = new Metric()
  .setExpression("ga:sessions")
  .setAlias("sessions");

//Create the Dimensions object.
Dimension browser = new Dimension()
  .setName("ga:browser");

// Create the ReportRequest object.
ReportRequest request = new ReportRequest()
  .setViewId("XXXX")
  .setDateRanges(Arrays.asList(dateRange))
  .setDimensions(Arrays.asList(browser))
  .setMetrics(Arrays.asList(sessions));

ArrayList<ReportRequest> requests = new ArrayList<ReportRequest>();
requests.add(request);

// Create the GetReportsRequest object.
GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest()
  .setReportRequests(requests);

// Call the batchGet method.
GetReportsResponse response = analyticsreporting.reports().batchGet(getReport).execute();

Python

response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(
 body={
  "reportRequests":[
  {
   "viewId":"XXXX",
   "dateRanges":[
    {
     "startDate":"2015-06-15",
     "endDate":"2015-06-30"
    }],
   "metrics":[
    {
     "expression":"ga:sessions"
    }],
   "dimensions": [
    {
     "name":"ga:browser"
    }]
   }]
 }
).execute()

PHP

// Create the DateRange object.
$dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
$dateRange->setStartDate("2015-06-15");
$dateRange->setEndDate("2015-06-30");

// Create the Metrics object.
$sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
$sessions->setExpression("ga:sessions");
$sessions->setAlias("sessions");

//Create the Dimensions object.
$browser = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
$browser->setName("ga:browser");

// Create the ReportRequest object.
$request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
$request->setViewId("XXXX");
$request->setDateRanges($dateRange);
$request->setDimensions(array($browser));
$request->setMetrics(array($sessions));

$body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
$body->setReportRequests( array( $request) );
return $analyticsreporting->reports->batchGet( $body );

JavaScript

api.client.analyticsreporting.reports.batchGet( {
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
   {
    "startDate":"2015-06-15",
    "endDate":"2015-06-30"
   }],
  "metrics":[
   {
    "expression":"ga:sessions"
   }],
  "dimensions": [
   {
    "name":"ga:browser"
   }]
 }]
} ).execute(handleReportingResults)

C#

// Create the DateRange object.
DateRange dateRange = new DateRange() { StartDate = "2015-06-15", EndDate = "2015-06-30" };

// Create the Metrics object.
Metric sessions = new Metric { Expression = "ga:sessions", Alias = "Sessions" };

//Create the Dimensions object.
Dimension browser = new Dimension { Name = "ga:browser" };

// Create the ReportRequest object.
// Create the ReportRequest object.
ReportRequest reportRequest = new ReportRequest
{
  ViewId = "XXXX",
  DateRanges = new List<DateRange>() { dateRange },
  Dimensions = new List<Dimension>() { browser },
  Metrics = new List<Metric>() { sessions }
};

List<ReportRequest> requests = new List<ReportRequest>();
requests.Add(reportRequest);

// Create the GetReportsRequest object.
GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest() { ReportRequests = requests };

// Call the batchGet method.
GetReportsResponse response = analyticsreporting.Reports.BatchGet(getReport).Execute();

JSON

{
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
   {
    "startDate":"2015-06-15",
    "endDate":"2015-06-30"
   }],
  "metrics":[
   {
    "expression":"ga:sessions"
   }],
  "dimensions": [
   {
    "name":"ga:browser"
   }]
  }]
}

ช่วงวันที่หลายช่วง

ด้านล่างเป็นตัวอย่างที่มีหลายช่วงวันที่

Java

// Create DateRange objects.
DateRange march = new DateRange()
  .setStartDate("2015-03-01")
  .setEndDate("2015-03-31");

DateRange january = new DateRange()
  .setStartDate("2015-01-01")
  .setEndDate("2015-01-31");

// Create the Metrics object.
Metric sessions = new Metric()
  .setExpression("ga:sessions")
  .setAlias("sessions");

// Create the Dimensions object.
Dimension browser = new Dimension()
  .setName("ga:browser");

// Create the ReportRequest object.
ReportRequest request = new ReportRequest()
  .setViewId("XXXX")
  .setDateRanges(Arrays.asList(march, january))
  .setDimensions(Arrays.asList(browser))
  .setMetrics(Arrays.asList(sessions));

Python

response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(
 body={
  "reportRequests":[
  {
   "viewId":"XXXX",
   "dateRanges":[
   {
    "startDate":"2015-01-01",
    "endDate":"2015-01-31"
   },
   {
    "startDate":"2015-03-01",
    "endDate":"2015-03-31"
   }],
   "dimensions":[
   {
    "name":"ga:browser"
   }],
   "metrics":[
   {
    "expression":"ga:sessions"
   }]
  }]
 }
).execute()

PHP

// Create DateRange objects.
$march = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
$march->setStartDate("2015-03-01");
$march->setEndDate("2015-03-31");

$january = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
$january->setStartDate("2015-01-01");
$january->setEndDate("2015-01-31");

...

// Create the ReportRequest object.
$request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
$request->setViewId("XXXX");
$request->setDateRanges(array($march, $january));
$request->setDimensions(array($browser));
$request->setMetrics(array($sessions));

JavaScript

api.client.analyticsreporting.reports.batchGet( {
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-01-01",
   "endDate":"2015-01-31"
  },
  {
   "startDate":"2015-03-01",
   "endDate":"2015-03-31"
  }],
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions"
  }]
 }]
} ).execute(handleReportingResults)

C#

// Create the DateRange object.
DateRange march = new DateRange() { StartDate = "2015-03-01", EndDate = "2015-03-31" };

DateRange january = new DateRange() { StartDate = "2015-01-01", EndDate = "2015-01-31" };

// Create the Metrics object.
Metric sessions = new Metric { Expression = "ga:sessions", Alias = "Sessions" };

//Create the Dimensions object.
Dimension browser = new Dimension { Name = "ga:browser" };

// Create the ReportRequest object.
// Create the ReportRequest object.
ReportRequest reportRequest = new ReportRequest
{
  ViewId = "XXXX",
  DateRanges = new List<DateRange>() { march, january },
  Dimensions = new List<Dimension>() { browser },
  Metrics = new List<Metric>() { sessions }
};

List<ReportRequest> requests = new List<ReportRequest>();
requests.Add(reportRequest);

// Create the GetReportsRequest object.
GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest() { ReportRequests = requests };

// Call the batchGet method.
GetReportsResponse response = analyticsreporting.Reports.BatchGet(getReport).Execute();

JSON

{
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-01-01",
   "endDate":"2015-01-31"
  },
  {
   "startDate":"2015-03-01",
   "endDate":"2015-03-31"
  }],
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions"
  }]
 }]
}

เมื่อแยกวิเคราะห์ คำตอบ ของคำขอที่มีช่วงวันที่หลายช่วง ระบบจะแสดงผลเป็นอาร์เรย์ของ dateRangeValues

Java

private static void printResults(List<Report> reports) {
 for (Report report : reports) {
  ColumnHeader header = report.getColumnHeader();
  List<String> dimensionHeaders = header.getDimensions();
  List<MetricHeaderEntry> metricHeaders = header.getMetricHeader().getMetricHeaderEntries();
  List<ReportRow> rows = report.getData().getRows();

  for (ReportRow row : rows) {
   List<String> dimensions = row.getDimensions();
   List<DateRangeValues> metrics = row.getMetrics();
   for (int i = 0; i < dimensionHeaders.size() && i < dimensions.size(); i++) {
    System.out.println(dimensionHeaders.get(i) + ": " + dimensions.get(i));
   }

   for (int j = 0; j < metrics.size(); j++) {
    System.out.print("Date Range (" + j + "): ");
    DateRangeValues values = metrics.get(j);
    for (int k = 0; k < values.getValues().size() && k < metricHeaders.size(); k++) {
     System.out.println(metricHeaders.get(k).getName() + ": " + values.getValues().get(k));
    }
   }
  }
 }
}

Python

def printResults(response):
 for report in response.get("reports", []):
  columnHeader = report.get("columnHeader", {})
  dimensionHeaders = columnHeader.get("dimensions", [])
  metricHeaders = columnHeader.get("metricHeader", {}).get("metricHeaderEntries", [])
  rows = report.get("data", {}).get("rows", [])

  for row in rows:
   dimensions = row.get("dimensions", [])
   dateRangeValues = row.get("metrics", [])

   for header, dimension in zip(dimensionHeaders, dimensions):
    print header + ": " + dimension

   for i, values in enumerate(dateRangeValues):
    print "  Date range index: " + str(i)
    for metric, value in zip(metricHeaders, values.get("values")):
     print "  " + metric.get("name") + ": " + value

PHP

function printResults(&$reports) {
 for ( $reportIndex = 0; $reportIndex < count( $reports ); $reportIndex++ ) {
  $report = $reports[ $reportIndex ];
  $header = $report->getColumnHeader();
  $dimensionHeaders = $header->getDimensions();
  $metricHeaders = $header->getMetricHeader()->getMetricHeaderEntries();
  $rows = $report->getData()->getRows();

  for ( $rowIndex = 0; $rowIndex < count($rows); $rowIndex++) {
   $row = $rows[ $rowIndex ];
   $dimensions = $row->getDimensions();
   $metrics = $row->getMetrics();
   for ($i = 0; $i < count($dimensionHeaders) && $i < count($dimensions); $i++) {
    print($dimensionHeaders[$i] . ": " . $dimensions[$i] . "\n");
   }

   for ($j = 0; $j < count($metrics); $j++) {
    $values = $metrics[$j]->getValues();
    for ($k = 0; $k < count($values); $k++) {
     $entry = $metricHeaders[$k];
     print($entry->getName() . ": " . $values[$k] . "\n");
    }
   }
  }
 }
}

JavaScript

function handleReportingResults(response) {
 if (!response.code) {
  outputToPage('Query Success');
  for( var i = 0, report; report = response.reports[ i ]; ++i )
  {
   output.push('<h3>All Rows Of Data</h3>');
   if (report.data.rows && report.data.rows.length) {
    var table = ['<table>'];

    // Put headers in table.
    table.push('<tr><th>', report.columnHeader.dimensions.join('</th><th>'), '</th>');
    table.push('<th>Date range #</th>');

    for (var i=0, header; header = report.columnHeader.metricHeader.metricHeaderEntries[i]; ++i) {
     table.push('<th>', header.name, '</th>');
    }

    table.push('</tr>');

    // Put cells in table.
    for (var rowIndex=0, row; row = report.data.rows[rowIndex]; ++rowIndex) {
     for(var dateRangeIndex=0, dateRange; dateRange = row.metrics[dateRangeIndex]; ++dateRangeIndex) {
      // Put dimension values
      table.push('<tr><td>', row.dimensions.join('</td><td>'), '</td>');
      // Put metric values for the current date range
      table.push('<td>', dateRangeIndex, '</td><td>', dateRange.values.join('</td><td>'), '</td></tr>');
     }
    }
    table.push('</table>');

    output.push(table.join(''));
   } else {
    output.push('<p>No rows found.</p>');
   }
  }
  outputToPage(output.join(''));

 } else {
  outputToPage('There was an error: ' + response.message);
 }
}

C#

public static void printResults(List<Report> reports)
{
  foreach (Report report in reports)
  {
    ColumnHeader header = report.ColumnHeader;
    List<string> dimensionHeaders = (List<string>)header.Dimensions;

    List<MetricHeaderEntry> metricHeaders = (List<MetricHeaderEntry>)header.MetricHeader.MetricHeaderEntries;
    List<ReportRow> rows = (List<ReportRow>)report.Data.Rows;

    foreach (ReportRow row in rows)
    {
      List<string> dimensions = (List<string>)row.Dimensions;
      List<DateRangeValues> metrics = (List<DateRangeValues>)row.Metrics;

      for (int i = 0; i < dimensionHeaders.Count() && i < dimensions.Count(); i++)
      {
        Console.WriteLine(dimensionHeaders[i] + ": " + dimensions[i]);
      }

      for (int j = 0; j < metrics.Count(); j++)
      {
        Console.WriteLine("Date Range (" + j + "): ");
        DateRangeValues values = metrics[j];
        for (int k = 0; k < values.Values.Count() && k < metricHeaders.Count(); k++)
        {
          Console.WriteLine(metricHeaders[k].Name + ": " + values.Values[k]);
        }
      }
    }
  }
}

JSON เอาต์พุต

{
 "reports": [
  {
   "columnHeader": {
    "dimensions": [
     "ga:browser"
    ],
    "metricHeader": {
     "metricHeaderEntries": [
      {
       "name": "ga:sessions",
       "type": "INTEGER"
      }
     ]
    }
   },
   "data": {
    "rows": [
     {
      "dimensions": [
       "Firefox"
      ],
      "metrics": [
       {
        "values": [
         "2161"
        ]
       },
       {
        "values": [
         "2171"
        ]
       }
      ]
     },
     {
      "dimensions": [
       "Internet Explorer"
      ],
      "metrics": [
       {
        "values": [
         "1705"
        ]
       },
       {
        "values": [
         "2019"
        ]
       }
      ]
     },
    ],
    ...
   }
  }
 ]
}

นิพจน์เมตริก

พารามิเตอร์เมตริกที่ซ้ำสามารถใช้metricsที่มีอยู่ แต่คุณสร้างเมตริกที่คํานวณแล้วที่กําหนดเองได้โดยการรวมเมตริกที่มีอยู่ไว้ในนิพจน์เมตริกใหม่ โปรดทราบว่าเนื่องจากตัวอย่างด้านล่างเป็นการดำเนินการหาร ฉันจึงต้องตั้งค่า formattingType เป็น FLOAT ด้วย และฉันใช้พารามิเตอร์ alias ด้วย

Java

// Create the Metrics object.
Metric metricExpression = new Metric()
  .setExpression("ga:goal1Completions/ga:goal1Starts")
  .setFormattingType("FLOAT")
  .setAlias("Metric Expression");

Python

# Create the Metrics object.
metric_expression = {
 'expression': 'ga:goal1Completions/ga:goal1Starts',
 'formattingType': 'FLOAT',
 'alias': 'Metric Expression'
}

PHP

// Create the Metrics object.
$metric_expression = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
$metric_expression->setExpression("ga:goal1Completions/ga:goal1Starts");
$metric_expression->setFormattingType("FLOAT");
$metric_expression->setAlias("Metric Expression");

JavaScript

gapi.client.analyticsreporting.reports.batchGet( {
 "reportRequests":[
  {

   ...

   "metrics":[
    {
     "expression":"ga:goal1Completions/ga:goal1Starts",
     "formattingType":"FLOAT",
     "alias":"Metric Expression"
    }]
  }
 ]
} ).execute(handleReportingResults)

C#

// Create the Metrics object.
Metric metricExpression = new Metric
{
  Expression = "ga:goal1Completions/ga:goal1Starts",
  FormattingType = "FLOAT",
  Alias = "Metric Expression"
};

JSON

"metrics":[
{
 "expression":"ga:goal1Completions/ga:goal1Starts",
 "formattingType":"FLOAT",
 "alias":"Metric Expression"
}]

ที่เก็บข้อมูลฮิสโตแกรม

นอกจากนี้ API v4 ยังช่วยให้คุณกำหนดชุดที่เก็บข้อมูลฮิสโตแกรมที่กำหนดเองได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องประมวลผลข้อมูลราคาแพงในฝั่งไคลเอ็นต์ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างมิติข้อมูลที่ฝากไว้ โปรดทราบว่ายังมีพารามิเตอร์ orderBy ที่จะจัดเรียงมิติข้อมูลที่ฝากไว้ตามลำดับที่ถูกต้องด้วย ดังนี้

Java

// Create the Dimensions object.
Dimension buckets = new Dimension()
  .setName("ga:sessionCount")
  .setHistogramBuckets(Arrays.asList(1L,10L,100L,200L,300L,400L));

// Create the Ordering.
OrderBy ordering = new OrderBy()
  .setOrderType("HISTOGRAM_BUCKET")
  .setFieldName("ga:sessionCount");

Python

response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(
 body={
  "reportRequests":[
  {
  "dateRanges": [
    {
      "endDate": "2015-11-30",
      "startDate": "2015-11-01"
    }
  ],
  "metrics": [
    {
      "expression": "ga:users"
    }
  ],
  "viewId": "XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:sessionCount",
   "histogramBuckets":["1","10","100","200","400"]
  }],
  "orderBys":[
  {
   "fieldName":"ga:sessionCount",
   "orderType":"HISTOGRAM_BUCKET"
  }],
 }]
 }
).execute()

PHP

// Create the Dimensions object.
$buckets = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
$buckets->setName("ga:sessionCount");
$buckets->setHistogramBuckets(array(1,10,100,200,300,400));

// Create the Ordering.
$ordering = new Google_Service_AnalyticsReporting_OrderBy();
$ordering->setOrderType("HISTOGRAM_BUCKET");
$ordering->setFieldName("ga:sessionCount");

JavaScript

 gapi.client.analyticsreporting.reports.batchGet( {
  "reportRequests":[
   {
    "dateRanges": [
     {
      "endDate": "2015-11-30",
      "startDate": "2015-11-01"
     }
    ],
    "metrics": [
     {
      "expression": "ga:users"
     }
    ],
   "viewId": "XXXX",
   "dimensions":[
   {
    "name":"ga:sessionCount",
    "histogramBuckets":["1","10","100","200","400"]
   }],
   "orderBys":[
   {
    "fieldName":"ga:sessionCount",
    "orderType":"HISTOGRAM_BUCKET"
   }],
   }]
 } ).execute(handleReportingResults)

C#

// Create the Dimensions object.
Dimension buckets = new Dimension
{
  Name = "ga:sessionCount",
  HistogramBuckets = (IList<long?>)new List<long> { 1L, 10L, 100L, 200L, 300L, 400L }
};

// Create the Ordering.
OrderBy ordering = new OrderBy()
{
  OrderType = "HISTOGRAM_BUCKET",
  FieldName = "ga:sessionCount"
};

JSON

{
 "reportRequests":[
 {
  "dateRanges": [
    {
      "endDate": "2014-11-30",
      "startDate": "2014-11-01"
    }
  ],
  "metrics": [
    {
      "expression": "ga:users"
    }
  ],
  "viewId": "XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:sessionCount",
   "histogramBuckets":["1","10","100","200","400"]
  }],
  "orderBys":[
  {
   "fieldName":"ga:sessionCount",
   "orderType":"HISTOGRAM_BUCKET"
  }],
 }]
}

การตอบสนอง JSON

{
  "reports": [
    {
      "columnHeader": {
        "dimensions": [
          "ga:sessionCount"
        ],
        "metricHeader": {
          "metricHeaderEntries": [
            {
              "name": "ga:users",
              "type": "INTEGER"
            }
          ]
        }
      },
      "data": {
        "isDataGolden": true,
        "maximums": [
          {
            "values": [
              "94"
            ]
          }
        ],
        "minimums": [
          {
            "values": [
              "2"
            ]
          }
        ],
        "rowCount": 5,
        "rows": [
          {
            "dimensions": [
              "1-9"
            ],
            "metrics": [
              {
                "values": [
                  "94"
                ]
              }
            ]
          },
          {
            "dimensions": [
              "10-99"
            ],
            "metrics": [
              {
                "values": [
                  "21"
                ]
              }
            ]
          },
          {
            "dimensions": [
              "100-199"
            ],
            "metrics": [
              {
                "values": [
                  "57"
                ]
              }
            ]
          },
          {
            "dimensions": [
              "200-399"
            ],
            "metrics": [
              {
                "values": [
                  "20"
                ]
              }
            ]
          },
          {
            "dimensions": [
              "400+"
            ],
            "metrics": [
              {
                "values": [
                  "2"
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "totals": [
          {
            "values": [
              "194"
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

กลุ่ม

กลุ่มจะกำหนดโดยการรวมโอเปอเรเตอร์เชิงตรรกะของออบเจ็กต์ตัวกรองกลุ่ม และคุณสังเกตเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่ม ga:segment ลงในรายการมิติข้อมูลด้วย การกำหนดกลุ่มสามารถสร้างขึ้นแบบไดนามิกภายในข้อความค้นหา หรือคุณสามารถระบุรหัสของกลุ่มที่มีอยู่แล้วในตัว/กลุ่มที่กำหนดเองก็ได้ ตัวอย่างการใช้การกำหนดกลุ่มแบบไดนามิกมีดังนี้

Java

private static void segmentRequest(Analyticsreporting analyticsreporting) throws IOException {

 // Create the DateRange object.
 DateRange dateRange = new DateRange();
 dateRange.setStartDate("2015-06-15");
 dateRange.setEndDate("2015-06-30");

 // Create the Metrics object.
 Metric sessions = new Metric()
   .setExpression("ga:sessions")
   .setAlias("sessions");

 //Create the browser dimension.
 Dimension browser = new Dimension()
   .setName("ga:browser");

 // Create the segment dimension.
 Dimension segmentDimensions = new Dimension()
   .setName("ga:segment");

 // Create Dimension Filter.
 SegmentDimensionFilter dimensionFilter = new SegmentDimensionFilter()
   .setDimensionName("ga:browser")
   .setOperator("EXACT")
   .setExpressions(Arrays.asList("Safari"));

 // Create Segment Filter Clause.
 SegmentFilterClause segmentFilterClause = new SegmentFilterClause()
   .setDimensionFilter(dimensionFilter);

 // Create the Or Filters for Segment.
 OrFiltersForSegment orFiltersForSegment = new OrFiltersForSegment()
   .setSegmentFilterClauses(Arrays.asList(segmentFilterClause));

 // Create the Simple Segment.
 SimpleSegment simpleSegment = new SimpleSegment()
   .setOrFiltersForSegment(Arrays.asList(orFiltersForSegment));

 // Create the Segment Filters.
 SegmentFilter segmentFilter = new SegmentFilter()
   .setSimpleSegment(simpleSegment);

 // Create the Segment Definition.
 SegmentDefinition segmentDefinition = new SegmentDefinition()
   .setSegmentFilters(Arrays.asList(segmentFilter));

 // Create the Dynamic Segment.
 DynamicSegment dynamicSegment = new DynamicSegment()
   .setSessionSegment(segmentDefinition)
   .setName("Sessions with Safari browser");

 // Create the Segments object.
 Segment segment = new Segment()
   .setDynamicSegment(dynamicSegment);

 // Create the ReportRequest object.
 ReportRequest request = new ReportRequest()
   .setViewId("XXXX")
   .setDateRanges(Arrays.asList(dateRange))
   .setDimensions(Arrays.asList(browser, segmentDimensions))
   .setSegments(Arrays.asList(segment))
   .setMetrics(Arrays.asList(sessions));

 // Create the GetReportsRequest object.
 GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest()
   .setReportRequests(Arrays.asList(request));

 // Call the batchGet method.
 GetReportsResponse response = analyticsreporting.reports().batchGet(getReport)
   .execute();

 printResults(response.getReports());
}

Python

 response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(
 body={
  "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name": "ga:segment"
  },
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-06-15",
   "endDate":"2015-06-30"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions",
   "alias":"sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "dynamicSegment":
   {
    "name": "Sessions with Safari browser",
    "userSegment":
    {
     "segmentFilters":[
     {
      "simpleSegment":
      {
       "orFiltersForSegment":
       {
        "segmentFilterClauses": [
        {
         "dimensionFilter":
         {
          "dimensionName":"ga:browser",
          "operator":"EXACT",
          "expressions":["Safari"]
         }
        }]
       }
      }
     }]
    }
   }
  }]
 }]
}).execute()

PHP

function segmentRequest(&$analyticsreporting) {

 // Create the DateRange object.
 $dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
 $dateRange->setStartDate("2015-06-15");
 $dateRange->setEndDate("2015-06-30");

 // Create the Metrics object.
 $sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
 $sessions->setExpression("ga:sessions");
 $sessions->setAlias("sessions");

 //Create the browser dimension.
 $browser = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
 $browser->setName("ga:browser");

 // Create the segment dimension.
 $segmentDimensions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
 $segmentDimensions->setName("ga:segment");

 // Create Dimension Filter.
 $dimensionFilter = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentDimensionFilter();
 $dimensionFilter->setDimensionName("ga:browser");
 $dimensionFilter->setOperator("EXACT");
 $dimensionFilter->setExpressions(array("Safari"));

 // Create Segment Filter Clause.
 $segmentFilterClause = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentFilterClause();
 $segmentFilterClause->setDimensionFilter($dimensionFilter);

 // Create the Or Filters for Segment.
 $orFiltersForSegment = new Google_Service_AnalyticsReporting_OrFiltersForSegment();
 $orFiltersForSegment->setSegmentFilterClauses(array($segmentFilterClause));

 // Create the Simple Segment.
 $simpleSegment = new Google_Service_AnalyticsReporting_SimpleSegment();
 $simpleSegment->setOrFiltersForSegment(array($orFiltersForSegment));

 // Create the Segment Filters.
 $segmentFilter = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentFilter();
 $segmentFilter->setSimpleSegment($simpleSegment);

 // Create the Segment Definition.
 $segmentDefinition = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentDefinition();
 $segmentDefinition->setSegmentFilters(array($segmentFilter));

 // Create the Dynamic Segment.
 $dynamicSegment = new Google_Service_AnalyticsReporting_DynamicSegment();
 $dynamicSegment->setSessionSegment($segmentDefinition);
 $dynamicSegment->setName("Sessions with Safari browser");

 // Create the Segments object.
 $segment = new Google_Service_AnalyticsReporting_Segment();
 $segment->setDynamicSegment($dynamicSegment);

 // Create the ReportRequest object.
 $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
 $request->setViewId("XXXX");
 $request->setDateRanges(array($dateRange));
 $request->setDimensions(array($browser, $segmentDimensions));
 $request->setSegments(array($segment));
 $request->setMetrics(array($sessions));

 // Create the GetReportsRequest object.
 $getReport = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $getReport->setReportRequests(array($request));

 // Call the batchGet method.
 $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $body->setReportRequests( array( $request) );
 $response = $analyticsreporting->reports->batchGet( $body );

 printResults($response->getReports());
}

JavaScript

gapi.client.analyticsreporting.reports.batchGet( {
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name": "ga:segment"
  },
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-06-15",
   "endDate":"2015-06-30"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions",
   "alias":"sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "dynamicSegment":
   {
    "name": "Sessions with Safari browser",
    "userSegment":
    {
     "segmentFilters":[
     {
      "simpleSegment":
      {
       "orFiltersForSegment":
       {
        "segmentFilterClauses": [
        {
         "dimensionFilter":
         {
          "dimensionName":"ga:browser",
          "operator":"EXACT",
          "expressions":["Safari"]
         }
        }]
       }
      }
     }]
    }
   }
  }]
 }]
}).execute(handleReportingResults)

C#

// Create the DateRange object.
DateRange dateRange = new DateRange() { StartDate = "2015-06-15", EndDate = "2015-06-30" };

// Create the Metrics object.
Metric sessions = new Metric() { Expression = "ga:sessions", Alias = "sessions" };

//Create the browser dimension.
Dimension browser = new Dimension() { Name = "ga:browser" };

// Create the segment dimension.
Dimension segmentDimensions = new Dimension() { Name = "ga:segment" };

// Create Dimension Filter.
SegmentDimensionFilter dimensionFilter = new SegmentDimensionFilter() { DimensionName = "ga:browser", Operator__ = "EXACT", Expressions = new List<string> { "Safari" } };

// Create Segment Filter Clause.
SegmentFilterClause segmentFilterClause = new SegmentFilterClause() { DimensionFilter = dimensionFilter };

// Create the Or Filters for Segment.
OrFiltersForSegment orFiltersForSegment = new OrFiltersForSegment() { SegmentFilterClauses = new List<SegmentFilterClause> { segmentFilterClause } };

// Create the Simple Segment.
SimpleSegment simpleSegment = new SimpleSegment() { OrFiltersForSegment = new List<OrFiltersForSegment> { orFiltersForSegment } };

// Create the Segment Filters.
SegmentFilter segmentFilter = new SegmentFilter() { SimpleSegment = simpleSegment };

// Create the Segment Definition.
SegmentDefinition segmentDefinition = new SegmentDefinition() { SegmentFilters = new List<SegmentFilter> { segmentFilter } };

// Create the Dynamic Segment.
DynamicSegment dynamicSegment = new DynamicSegment() { SessionSegment = segmentDefinition, Name = "Sessions with Safari browser" };

// Create the Segments object.
Segment segment = new Segment() { DynamicSegment = dynamicSegment };

// Create the ReportRequest object.
ReportRequest request = new ReportRequest()
{
  ViewId = "XXXX",
  DateRanges = new List<DateRange> { dateRange },
  Dimensions = new List<Dimension> { browser, segmentDimensions },
  Segments = new List<Segment> { segment },
  Metrics = new List<Metric> { sessions }
};

// Create the GetReportsRequest object.
GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest() { ReportRequests = new List<ReportRequest> { request } };

// Call the batchGet method.
GetReportsResponse response = analyticsreporting.Reports.BatchGet(getReport).Execute();

JSON

{
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name": "ga:segment"
  },
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-06-15",
   "endDate":"2015-06-30"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions",
   "alias":"sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "dynamicSegment":
   {
    "name": "Sessions with Safari browser",
    "userSegment":
    {
     "segmentFilters":[
     {
      "simpleSegment":
      {
       "orFiltersForSegment":
       {
        "segmentFilterClauses": [
        {
         "dimensionFilter":
         {
          "dimensionName":"ga:browser",
          "operator":"EXACT",
          "expressions":["Safari"]
         }
        }]
       }
      }
     }]
    }
   }
  }]
 }]
}

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แทนที่จะสร้างการกำหนดกลุ่มแบบไดนามิก คุณสามารถระบุรหัสกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยใช้ฟิลด์ segmentId ของคำจำกัดความกลุ่ม ตัวอย่างด้านล่างจะสร้างกลุ่มสำหรับผู้ใช้ที่กลับมา

Java

 // Create the Segments object for returning users.
 Segment segment = new Segment()
   .setSegmentId("gaid::-3");

 // Create the ReportRequest object.
 ReportRequest request = new ReportRequest()
   .setViewId("XXXX")
   .setDateRanges(Arrays.asList(dateRange))
   .setDimensions(Arrays.asList(browser, segmentDimensions))
   .setSegments(Arrays.asList(segment))
   .setMetrics(Arrays.asList(sessions));

 // Create the GetReportsRequest object.
 GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest()
   .setReportRequests(Arrays.asList(request));

Python

 response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(
 body={
  "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name": "ga:segment"
  },
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-06-15",
   "endDate":"2015-06-30"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions",
   "alias":"sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "segmentId": "gaid::-3"
  }]
 }]
}).execute()

PHP

 // Create the Segments object for returning users.
 $segment = new Google_Service_AnalyticsReporting_Segment();
 $segment->setSegmentId("gaid::-3");

 // Create the ReportRequest object.
 $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
 $request->setViewId("XXXX");
 $request->setDateRanges(array($dateRange));
 $request->setDimensions(array($browser, $segmentDimensions));
 $request->setSegments(array($segment));
 $request->setMetrics(array($sessions));

 // Create the GetReportsRequest object.
 $getReport = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $getReport->setReportRequests(array($request));

 // Call the batchGet method.
 $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $body->setReportRequests( array( $request) );
 $response = $analyticsreporting->reports->batchGet( $body );

JavaScript

gapi.client.analyticsreporting.reports.batchGet( {
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name": "ga:segment"
  },
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-06-15",
   "endDate":"2015-06-30"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions",
   "alias":"sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "segmentId": "gaid::-3"
  }]
 }]
}).execute(handleReportingResults)

C#

// Create the Segments object for returning users.
Segment segment = new Segment() { SegmentId = "gaid::-3" };

// Create the DateRange object.
DateRange dateRange = new DateRange() { StartDate = "2015-06-15", EndDate = "2015-06-30" };

// Create the Metrics object.
Metric sessions = new Metric() { Expression = "ga:sessions", Alias = "sessions" };

//Create the browser dimension.
Dimension browser = new Dimension() { Name = "ga:browser" };

// Create the segment dimension.
Dimension segmentDimensions = new Dimension() { Name = "ga:segment" };

// Create the ReportRequest object.
ReportRequest request = new ReportRequest()
{
  ViewId = "XXXX",
  DateRanges = new List<DateRange> { dateRange },
  Dimensions = new List<Dimension> { browser, segmentDimensions },
  Segments = new List<Segment> { segment },
  Metrics = new List<Metric> { sessions }
};

// Create the GetReportsRequest object.
GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest() { ReportRequests = new List<ReportRequest> { request } };

// Call the batchGet method.
GetReportsResponse response = analyticsreporting.Reports.BatchGet(getReport).Execute();

JSON

{
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dimensions":[
  {
   "name": "ga:segment"
  },
  {
   "name":"ga:browser"
  }],
  "dateRanges":[
  {
   "startDate":"2015-06-15",
   "endDate":"2015-06-30"
  }],
  "metrics":[
  {
   "expression":"ga:sessions",
   "alias":"sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "segmentId": "gaid::-3"
  }]
 }]
}

คุณสามารถดูรายการกลุ่มที่ใช้ได้ รวมถึงคำอธิบายและรหัสกลุ่มโดยใช้เมธอด list ของ Analytics Management API v3

หลายกลุ่ม

Reporting API v4 ยังรองรับกลุ่มหลายกลุ่มภายในคำจำกัดความของ ReportRequest ด้วย ด้านล่างนี้เป็นข้อความค้นหาแบบง่ายที่มีกลุ่มหลายกลุ่ม

Java

private static Segment buildSimpleSegment(
  String segmentName, String dimension, String dimensionFilterExpression) {
 // Create Dimension Filter.
 SegmentDimensionFilter dimensionFilter =
   new SegmentDimensionFilter()
     .setDimensionName(dimension)
     .setOperator("EXACT")
     .setExpressions(Arrays.asList(dimensionFilterExpression));

 // Create Segment Filter Clause.
 SegmentFilterClause segmentFilterClause =
   new SegmentFilterClause().setDimensionFilter(dimensionFilter);

 // Create the Or Filters for Segment.
 OrFiltersForSegment orFiltersForSegment =
   new OrFiltersForSegment().setSegmentFilterClauses(Arrays.asList(segmentFilterClause));

 // Create the Simple Segment.
 SimpleSegment simpleSegment =
   new SimpleSegment().setOrFiltersForSegment(Arrays.asList(orFiltersForSegment));

 // Create the Segment Filters.
 SegmentFilter segmentFilter = new SegmentFilter().setSimpleSegment(simpleSegment);

 // Create the Segment Definition.
 SegmentDefinition segmentDefinition =
   new SegmentDefinition().setSegmentFilters(Arrays.asList(segmentFilter));

 // Create the Dynamic Segment.
 DynamicSegment dynamicSegment =
   new DynamicSegment().setSessionSegment(segmentDefinition).setName(segmentName);

 // Create the Segments object.
 Segment segment = new Segment().setDynamicSegment(dynamicSegment);
 return segment;
}

private static void multipleSegmentsRequest(Analyticsreporting analyticsreporting) throws IOException {
 // Create the DateRange object.
 DateRange dateRange = new DateRange();
 dateRange.setStartDate("2015-06-15");
 dateRange.setEndDate("2015-06-30");

 // Create the Metrics object.
 Metric sessions = new Metric().setExpression("ga:sessions").setAlias("sessions");

 Dimension browser = new Dimension().setName("ga:browser");

 Dimension segmentDimensions = new Dimension().setName("ga:segment");

 Segment browserSegment =
   buildSimpleSegment("Sessions with Safari browser", "ga:browser", "Safari");

 Segment countrySegment =
   buildSimpleSegment("Sessions from United States", "ga:country", "United States");

 // Create the ReportRequest object.
 ReportRequest request =
   new ReportRequest()
     .setViewId("XXXX")
     .setDateRanges(Arrays.asList(dateRange))
     .setDimensions(Arrays.asList(browser, segmentDimensions))
     .setSegments(Arrays.asList(browserSegment, countrySegment))
     .setMetrics(Arrays.asList(sessions));

 // Create the GetReportsRequest object.
 GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest().setReportRequests(Arrays.asList(request));

 // Call the batchGet method.
 GetReportsResponse response = analyticsreporting.reports().batchGet(getReport).execute();

 printResults(response.getReports());
}

Python

response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(
  body={
  "reportRequests":[
  {
   "viewId":"XXXX",
   "dateRanges":[
   {
    "endDate":"2015-06-30",
    "startDate":"2015-06-15"
   }],
   "dimensions":[
   {
    "name":"ga:browser"
   },
   {
    "name":"ga:segment"
   }],
   "metrics":[
   {
    "alias":"sessions",
    "expression":"ga:sessions"
   }],
   "segments":[
   {
    "dynamicSegment":
    {
     "name":"Safari",
     "sessionSegment":
     {
      "segmentFilters":[
      {
       "simpleSegment":
       {
        "orFiltersForSegment":[
        {
         "segmentFilterClauses":[
         {
          "dimensionFilter":
          {
           "dimensionName":"ga:browser",
           "expressions":["Safari"],
           "operator":"EXACT"
          }
         }]
        }]
       }
      }]
     }
    }
   },
   {
    "dynamicSegment":
    {
     "name":"United States",
     "sessionSegment":
     {
      "segmentFilters":[
      {
       "simpleSegment":
       {
        "orFiltersForSegment":[
        {
         "segmentFilterClauses":[
         {
          "dimensionFilter":
          {
           "dimensionName":"ga:country",
           "expressions":["United States"],
           "operator":"EXACT"
          }
         }]
        }]
       }
      }]
     }
    }
   }]
  }]
}).execute()

PHP

function buildSimpleSegment($segmentName, $dimension, $dimensionFilterExpression) {
 // Create the segment dimension.
 $segmentDimensions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
 $segmentDimensions->setName("ga:segment");

 // Create Dimension Filter.
 $dimensionFilter = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentDimensionFilter();
 $dimensionFilter->setDimensionName($dimension);
 $dimensionFilter->setOperator("EXACT");
 $dimensionFilter->setExpressions(array($dimensionFilterExpression));

 // Create Segment Filter Clause.
 $segmentFilterClause = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentFilterClause();
 $segmentFilterClause->setDimensionFilter($dimensionFilter);

 // Create the Or Filters for Segment.
 $orFiltersForSegment = new Google_Service_AnalyticsReporting_OrFiltersForSegment();
 $orFiltersForSegment->setSegmentFilterClauses(array($segmentFilterClause));

 // Create the Simple Segment.
 $simpleSegment = new Google_Service_AnalyticsReporting_SimpleSegment();
 $simpleSegment->setOrFiltersForSegment(array($orFiltersForSegment));

 // Create the Segment Filters.
 $segmentFilter = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentFilter();
 $segmentFilter->setSimpleSegment($simpleSegment);

 // Create the Segment Definition.
 $segmentDefinition = new Google_Service_AnalyticsReporting_SegmentDefinition();
 $segmentDefinition->setSegmentFilters(array($segmentFilter));

 // Create the Dynamic Segment.
 $dynamicSegment = new Google_Service_AnalyticsReporting_DynamicSegment();
 $dynamicSegment->setSessionSegment($segmentDefinition);
 $dynamicSegment->setName($segmentName);

 // Create the Segments object.
 $segment = new Google_Service_AnalyticsReporting_Segment();
 $segment->setDynamicSegment($dynamicSegment);
 return $segment;
}

function multipleSegmentsRequest(&$analyticsreporting) {

 // Create the DateRange object.
 $dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
 $dateRange->setStartDate("2015-06-15");
 $dateRange->setEndDate("2015-06-30");

 // Create the Metrics object.
 $sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
 $sessions->setExpression("ga:sessions");
 $sessions->setAlias("sessions");

 //Create the browser dimension.
 $browser = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
 $browser->setName("ga:browser");

 // Create the ReportRequest object.
 $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
 $request->setViewId("XXXX");
 $request->setDateRanges(array($dateRange));
 $request->setDimensions(array($browser, $segmentDimensions));
 $request->setMetrics(array($sessions));

 // Specifying multiple segments
 $browserSegment = buildSimpleSegment("Sessions with Safari browser", "ga:browser", "Safari");
 $countrySegment = buildSimpleSegment("Sessions from United States", "ga:country", "United States");
 $request->setSegments(array($browserSegment, $countrySegment));

 // Create the GetReportsRequest object.
 $getReport = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $getReport->setReportRequests(array($request));

 // Call the batchGet method.
 $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $body->setReportRequests( array( $request) );
 $response = $analyticsreporting->reports->batchGet( $body );

 printResults($response->getReports());
}

JavaScript

 gapi.client.analyticsreporting.reports.batchGet( {
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
  {
   "endDate":"2015-06-30",
   "startDate":"2015-06-15"
  }],
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:browser"
  },
  {
   "name":"ga:segment"
  }],
  "metrics":[
  {
   "alias":"sessions",
   "expression":"ga:sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "dynamicSegment":
   {
    "name":"Safari",
    "sessionSegment":
    {
     "segmentFilters":[
     {
      "simpleSegment":
      {
       "orFiltersForSegment":[
       {
        "segmentFilterClauses":[
        {
         "dimensionFilter":
         {
          "dimensionName":"ga:browser",
          "expressions":["Safari"],
          "operator":"EXACT"
         }
        }]
       }]
      }
     }]
    }
   }
  },
  {
   "dynamicSegment":
   {
    "name":"United States",
    "sessionSegment":
    {
     "segmentFilters":[
     {
      "simpleSegment":
      {
       "orFiltersForSegment":[
       {
        "segmentFilterClauses":[
        {
         "dimensionFilter":
         {
          "dimensionName":"ga:country",
          "expressions":["United States"],
          "operator":"EXACT"
         }
        }]
       }]
      }
     }]
    }
   }
  }]
 }]
 }).execute(handleReportingResults)

C#

public static Segment buildSimpleSegment(String segmentName, String dimension, String dimensionFilterExpression)
{
  // Create Dimension Filter.
  SegmentDimensionFilter dimensionFilter = new SegmentDimensionFilter() { DimensionName = dimension, Operator__ = "EXACT", Expressions = new List<string> { dimensionFilterExpression } };

  // Create Segment Filter Clause.
  SegmentFilterClause segmentFilterClause = new SegmentFilterClause() { DimensionFilter = dimensionFilter };

  // Create the Or Filters for Segment.
  OrFiltersForSegment orFiltersForSegment = new OrFiltersForSegment() { SegmentFilterClauses = new List<SegmentFilterClause> { segmentFilterClause } };

  // Create the Simple Segment.
  SimpleSegment simpleSegment = new SimpleSegment() { OrFiltersForSegment = new List<OrFiltersForSegment> { orFiltersForSegment } };

  // Create the Segment Filters.
  SegmentFilter segmentFilter = new SegmentFilter() { SimpleSegment = simpleSegment };

  // Create the Segment Definition.
  SegmentDefinition segmentDefinition = new SegmentDefinition() { SegmentFilters = new List<SegmentFilter> { segmentFilter } };

  // Create the Dynamic Segment.
  DynamicSegment dynamicSegment = new DynamicSegment() { SessionSegment = segmentDefinition, Name = segmentName };

  // Create the Segments object.
  Segment segment = new Segment() { DynamicSegment = dynamicSegment };

  return segment;
}

public static void multipleSegmentsRequest(AnalyticsReportingService analyticsreporting)
{
  if (analyticsreporting == null)
    throw new ArgumentException("Reporting service required");

  // Create the DateRange object.
  DateRange dateRange = new DateRange() { StartDate = "2015-06-15", EndDate = "2015-06-30" };

  // Create the Metrics object.
  Metric sessions = new Metric() { Expression = "ga:sessions", Alias = "sessions" };

  Dimension browser = new Dimension() { Name = "ga:browser" };

  Dimension segmentDimensions = new Dimension() { Name = "ga:segment" };

  Segment browserSegment = buildSimpleSegment("Sessions with Safari browser", "ga:browser", "Safari");

  Segment countrySegment = buildSimpleSegment("Sessions from United States", "ga:country", "United States");

  // Create the ReportRequest object.
  ReportRequest request = new ReportRequest()
  {
    ViewId = "XXXX",
    DateRanges = new List<DateRange> { dateRange },
    Dimensions = new List<Dimension> { browser, segmentDimensions },
    Segments = new List<Segment> { browserSegment, countrySegment },
    Metrics = new List<Metric> { sessions }
  };

  // Create the GetReportsRequest object.
  GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest() { ReportRequests = new List<ReportRequest> { request } };

  // Call the batchGet method.
  GetReportsResponse response = analyticsreporting.Reports.BatchGet(getReport).Execute();

  printResults((List<Report>)response.Reports);
}

JSON

{
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
  {
   "endDate":"2015-06-30",
   "startDate":"2015-06-15"
  }],
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:browser"
  },
  {
   "name":"ga:segment"
  }],
  "metrics":[
  {
   "alias":"sessions",
   "expression":"ga:sessions"
  }],
  "segments":[
  {
   "dynamicSegment":
   {
    "name":"Safari",
    "sessionSegment":
    {
     "segmentFilters":[
     {
      "simpleSegment":
      {
       "orFiltersForSegment":[
       {
        "segmentFilterClauses":[
        {
         "dimensionFilter":
         {
          "dimensionName":"ga:browser",
          "expressions":["Safari"],
          "operator":"EXACT"
         }
        }]
       }]
      }
     }]
    }
   }
  },
  {
   "dynamicSegment":
   {
    "name":"United States",
    "sessionSegment":
    {
     "segmentFilters":[
     {
      "simpleSegment":
      {
       "orFiltersForSegment":[
       {
        "segmentFilterClauses":[
        {
         "dimensionFilter":
         {
          "dimensionName":"ga:country",
          "expressions":["United States"],
          "operator":"EXACT"
         }
        }]
       }]
      }
     }]
    }
   }
  }]
 }]
}

บทความที่เกี่ยวข้อง

Reporting API v4 มีการรองรับ pivot คำขอที่มีตาราง Pivot จะจัดเรียงข้อมูลในตารางใหม่ โดยทำการ Pivot ข้อมูลของคุณในมิติข้อมูลรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pivot ได้ในข้อมูลอ้างอิง API

Java

private static void pivotRequest(Analyticsreporting analyticsreporting) throws IOException {

  // Create the DateRange object.
  DateRange dateRange = new DateRange();
  dateRange.setStartDate("2015-06-15");
  dateRange.setEndDate("2015-06-30");

  // Create the Metric objects.
  Metric sessions = new Metric()
    .setExpression("ga:sessions")
    .setAlias("sessions");
  Metric pageviews = new Metric()
    .setExpression("ga:pageviews")
    .setAlias("pageviews");

  // Create the Dimension objects.
  Dimension browser = new Dimension()
    .setName("ga:browser");
  Dimension campaign = new Dimension()
    .setName("ga:campaign");
  Dimension age = new Dimension()
    .setName("ga:userAgeBracket");

  // Create the Pivot object.
  Pivot pivot = new Pivot()
    .setDimensions(Arrays.asList(age))
    .setMaxGroupCount(3)
    .setStartGroup(0)
    .setMetrics(Arrays.asList(sessions, pageviews));

  // Create the ReportRequest object.
  ReportRequest request = new ReportRequest()
    .setViewId("XXXX")
    .setDateRanges(Arrays.asList(dateRange))
    .setDimensions(Arrays.asList(browser, campaign))
    .setPivots(Arrays.asList(pivot))
    .setMetrics(Arrays.asList(sessions));

  // Create the GetReportsRequest object.
  GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest()
    .setReportRequests(Arrays.asList(request));

  // Call the batchGet method.
  GetReportsResponse response = analyticsreporting.reports().batchGet(getReport)
    .execute();

  printResults(response.getReports());
}

Python

response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(
 body:{
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
  {
   "endDate":"2015-06-30",
   "startDate":"2015-06-15"
  }],
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:browser"
  },
  {
   "name":"ga:campaign"
  }],
  "metrics":[
  {
   "alias":"sessions",
   "expression":"ga:sessions"
  }],
  "pivots":[
  {
   "dimensions":[
   {
    "name":"ga:userAgeBracket"
   }],
   "startGroup":"0",
   "maxGroupCount":"3",
   "metrics":[
   {
    "alias":"sessions",
    "expression":"ga:sessions"
   },
   {
    "alias":"pageviews",
    "expression":"ga:pageviews"
   }]
  }]
 }]
}).execute()

PHP

function pivotRequest(&$analyticsreporting) {
 // Create the DateRange object.
 $dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
 $dateRange->setStartDate("2015-06-15");
 $dateRange->setEndDate("2015-06-30");

 // Create the Metric objects.
 $sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
 $sessions->setExpression("ga:sessions");
 $sessions->setAlias("sessions");

 $pageviews = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
 $pageviews->setExpression("ga:pageviews");
 $pageviews->setAlias("pageviews");

 // Create the Dimension objects.
 $browser = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
 $browser->setName("ga:browser");

 $campaign = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
 $campaign->setName("ga:campaign");

 $age = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
 $age->setName("ga:userAgeBracket");

 // Create the Pivot object.
 $pivot = new Google_Service_AnalyticsReporting_Pivot();
 $pivot->setDimensions(array($age));
 $pivot->setMaxGroupCount(3);
 $pivot->setStartGroup(0);
 $pivot->setMetrics(array($sessions, $pageviews));

 // Create the ReportRequest object.
 $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
 $request->setViewId("XXXX");
 $request->setDateRanges(array($dateRange));
 $request->setDimensions(array($browser, $campaign));
 $request->setPivots(array($pivot));
 $request->setMetrics(array($sessions));

 // Create the GetReportsRequest object.
 $getReport = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $getReport->setReportRequests(array($request));

 // Call the batchGet method.
 $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $body->setReportRequests( array($request) );
 $response = $analyticsreporting->reports->batchGet( $body );

 printResults($response->getReports());
}

JavaScript

gapi.client.analyticsreporting.reports.batchGet({
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
  {
   "endDate":"2015-06-30",
   "startDate":"2015-06-15"
  }],
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:browser"
  },
  {
   "name":"ga:campaign"
  }],
  "metrics":[
  {
   "alias":"sessions",
   "expression":"ga:sessions"
  }],
  "pivots":[
  {
   "dimensions":[
   {
    "name":"ga:userAgeBracket"
   }],
   "startGroup":"0",
   "maxGroupCount":"3",
   "metrics":[
   {
    "alias":"sessions",
    "expression":"ga:sessions"
   },
   {
    "alias":"pageviews",
    "expression":"ga:pageviews"
   }]
  }]
 }]
}).execute(handleReportingResults)

C#

public static void pivotRequest(AnalyticsReportingService analyticsreporting)
{
  if (analyticsreporting == null)
    throw new ArgumentException("Reporting service required");

  // Create the DateRange object.
  DateRange dateRange = new DateRange() { StartDate = "2015-06-15", EndDate = "2015-06-30" };

  // Create the Metric objects.
  Metric sessions = new Metric() { Expression = "ga:sessions", Alias = "sessions" };

  Metric pageviews = new Metric() { Expression = "ga:pageviews", Alias = "pageviews" };

  // Create the Dimension objects.
  Dimension browser = new Dimension() { Name = "ga:browser" };
  Dimension campaign = new Dimension() { Name = "ga:campaign" };
  Dimension age = new Dimension() { Name = "ga:userAgeBracket" };

  // Create the Pivot object.
  Pivot pivot = new Pivot() { Dimensions = new List<Dimension> { age }, MaxGroupCount = 3, StartGroup = 0, Metrics = new List<Metric> { sessions, pageviews } };

  // Create the ReportRequest object.
  ReportRequest request = new ReportRequest()
  {
    ViewId = "XXXX",
    DateRanges = new List<DateRange> { dateRange },
    Dimensions = new List<Dimension> { browser, campaign },
    Pivots = new List<Pivot> { pivot },
    Metrics = new List<Metric> { sessions }
  };

  // Create the GetReportsRequest object.
  GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest() { ReportRequests = new List<ReportRequest> { request } };

  // Call the batchGet method.
  GetReportsResponse response = analyticsreporting.Reports.BatchGet(getReport).Execute();

  printResults((List<Report>)response.Reports);
}

JSON

{
 "reportRequests":[
 {
  "viewId":"XXXX",
  "dateRanges":[
  {
   "endDate":"2015-06-30",
   "startDate":"2015-06-15"
  }],
  "dimensions":[
  {
   "name":"ga:browser"
  },
  {
   "name":"ga:campaign"
  }],
  "metrics":[
  {
   "alias":"sessions",
   "expression":"ga:sessions"
  }],
  "pivots":[
  {
   "dimensions":[
   {
    "name":"ga:userAgeBracket"
   }],
   "startGroup":"0",
   "maxGroupCount":"3",
   "metrics":[
   {
    "alias":"sessions",
    "expression":"ga:sessions"
   },
   {
    "alias":"pageviews",
    "expression":"ga:pageviews"
   }]
  }]
 }]
}

กลุ่มประชากรตามรุ่น

กลุ่มประชากรตามรุ่นเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Reporting API v4 ที่ช่วยให้สร้างรายงานเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ที่มีลักษณะร่วมกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มประชากรตามรุ่นได้ในคู่มือการพัฒนาและเอกสารอ้างอิง API

Java

private static void cohortRequest(Analyticsreporting analyticsreporting) throws IOException {
 // Create the ReportRequest object.
 ReportRequest request = new ReportRequest().setViewId("XXXX");

 // Set the cohort dimensions
 request.setDimensions(Arrays.asList(
   new Dimension().setName("ga:cohort"), new Dimension().setName("ga:cohortNthWeek")));
 // Set the cohort metrics
 request.setMetrics(Arrays.asList(
   new Metric().setExpression("ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria"),
   new Metric().setExpression("ga:cohortRevenuePerUser")));

 // Create the first cohort
 Cohort cohort1 =
   new Cohort()
     .setName("cohort_1")
     .setType("FIRST_VISIT_DATE")
     .setDateRange(new DateRange().setStartDate("2015-08-01").setEndDate("2015-09-01"));

 // Create the second cohort which only differs from the first one by the date range
 Cohort cohort2 =
   new Cohort()
     .setName("cohort21")
     .setType("FIRST_VISIT_DATE")
     .setDateRange(new DateRange().setStartDate("2015-07-01").setEndDate("2015-08-01"));

 // Create the cohort group
 CohortGroup cohortGroup = new CohortGroup();
 cohortGroup.setCohorts(Arrays.asList(cohort1, cohort2));
 cohortGroup.setLifetimeValue(true);

 request.setCohortGroup(cohortGroup);

 // Create the GetReportsRequest object.
 GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest().setReportRequests(Arrays.asList(request));

 // Call the batchGet method.
 GetReportsResponse response = analyticsreporting.reports().batchGet(getReport).execute();

 printResults(response.getReports());
}

PHP

function cohortRequest(&$analyticsreporting) {
  // Create the ReportRequest object.
  $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
  $request->setViewId("XXXX");

  $cohortDimension = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
  $cohortDimension->setName("ga:cohort");

  $cohortNthWeekDimension = new Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
  $cohortNthWeekDimension->setName("ga:cohortNthWeek");

  // Set the cohort dimensions
  $request->setDimensions(array($cohortDimension, $cohortNthWeekDimension));

  $cohortTotalUsersMetric = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
  $cohortTotalUsersMetric->setExpression("ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria");

  $cohortRevenuePerUserMetric = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
  $cohortRevenuePerUserMetric->setExpression("ga:cohortRevenuePerUser");

  // Set the cohort metrics
  $request->setMetrics(array($cohortTotalUsersMetric, $cohortRevenuePerUserMetric));

  $dateRange1 = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
  $dateRange1->setStartDate("2015-08-01");
  $dateRange1->setEndDate("2015-09-01");

  // Create the first cohort
  $cohort1 = new Google_Service_AnalyticsReporting_Cohort();
  $cohort1->setName("cohort_1");
  $cohort1->setType("FIRST_VISIT_DATE");
  $cohort1->setDateRange($dateRange1);

  $dateRange2 = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
  $dateRange2->setStartDate("2015-07-01");
  $dateRange2->setEndDate("2015-08-01");

  // Create the second cohort which only differs from the first one by the date range
  $cohort2 = new Google_Service_AnalyticsReporting_Cohort();
  $cohort2->setName("cohort_2");
  $cohort2->setType("FIRST_VISIT_DATE");
  $cohort2->setDateRange($dateRange2);

  // Create the cohort group
  $cohortGroup = new Google_Service_AnalyticsReporting_CohortGroup();
  $cohortGroup->setCohorts(array($cohort1, $cohort2));
  $cohortGroup->setLifetimeValue(true);

  $request->setCohortGroup($cohortGroup);

  // Create the GetReportsRequest object.
  $getReport = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
  $getReport->setReportRequests(array($request));

  // Call the batchGet method.
  $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
  $body->setReportRequests( array($request) );
  $response = $analyticsreporting->reports->batchGet( $body );

  printResults($response->getReports());
}

Python

response = self.analyticsreporting.reports().batchGet(body={
  "reportRequests": [
    {
      "viewId": "XXXX",
      "dimensions": [
        {"name": "ga:cohort"},
        {"name": "ga:cohortNthWeek"}],
      "metrics": [
        {"expression": "ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria"},
        {"expression": "ga:cohortRevenuePerUser"}
      ],
      "cohortGroup": {
        "cohorts": [{
          "name": "cohort 1",
          "type": "FIRST_VISIT_DATE",
          "dateRange": {
            "startDate": "2015-08-01",
            "endDate": "2015-09-01"
          }
        },
              {
                "name": "cohort 2",
                "type": "FIRST_VISIT_DATE",
                "dateRange": {
                  "startDate": "2015-07-01",
                  "end_date": "2015-08-01"
                }
              }],
        "lifetimeValue": True
      }
    }]
}).execute()

C#

private static void cohortRequest(AnalyticsReportingService analyticsreporting)
{
  if (analyticsreporting == null)
    throw new ArgumentException("Reporting service required");

  // Create the ReportRequest object.
  ReportRequest request = new ReportRequest() { ViewId = "XXXX" };

  // Set the cohort dimensions
  request.Dimensions = new List<Dimension> { new Dimension() { Name = "ga:cohort" }, new Dimension() { Name = "ga:cohortNthWeek" } } ;

  // Set the cohort metrics
  request.Metrics = new List<Metric> { new Metric() { Expression = "ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria" }, new Metric() { Expression = "ga:cohortRevenuePerUser" } };

  // Create the first cohort
  Cohort cohort1 = new Cohort() { Name = "cohort_1", Type = "FIRST_VISIT_DATE", DateRange = new DateRange() { StartDate = "2015-08-01", EndDate = "2015-09-01" } };

  // Create the second cohort which only differs from the first one by the date range
  Cohort cohort2 = new Cohort() { Name = "cohort21", Type = "FIRST_VISIT_DATE", DateRange = new DateRange() { StartDate = "2015-07-01", EndDate = "2015-08-01" } };

  // Create the cohort group
  CohortGroup cohortGroup = new CohortGroup();
  cohortGroup.Cohorts = new List<Cohort> { cohort1, cohort2 };
  cohortGroup.LifetimeValue = true;
  request.CohortGroup = cohortGroup;

  // Create the GetReportsRequest object.
  GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest() { ReportRequests = new List<ReportRequest> { request } };

  // Call the batchGet method.
  GetReportsResponse response = analyticsreporting.Reports.BatchGet(getReport).Execute();

  printResults((List<Report>)response.Reports);
}

JSON

{
 "reportRequests": [
  {
    "viewId": "XXXX",
    "dimensions": [
      {"name": "ga:cohort" },
      {"name": "ga:cohortNthWeek" }],
    "metrics": [
      {"expression": "ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria"},
      {"expression": "ga:cohortRevenuePerUser"}
    ],
    "cohortGroup": {
      "cohorts": [{
        "name": "cohort 1",
        "type": "FIRST_VISIT_DATE",
        "dateRange": {
          "startDate": "2015-08-01",
          "endDate": "2015-09-01"
        }
      },
      {
        "name": "cohort 2",
        "type": "FIRST_VISIT_DATE",
        "dateRange": {
          "startDate": "2015-07-01",
          "end_date": "2015-08-01"
        }
      }],
      "lifetimeValue": True
    }
  }]
}