Analytics Reporting API

เข้าถึงข้อมูลรายงาน Analytics

บริการ: analyticsreporting.googleapis.com

URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับ https://analyticsreporting.googleapis.com

บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ทรัพยากร REST: v4.reports

วิธีการ
batchGet POST /v4/reports:batchGet
แสดงผลข้อมูล Analytics

ทรัพยากร REST: v4.userActivity

วิธีการ
search POST /v4/userActivity:search
แสดงข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้