สวัสดี Analytics Reporting API v4; การเริ่มต้นใช้งาน Java อย่างรวดเร็วสำหรับบัญชีบริการ

บทแนะนำนี้จะแนะนำขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าถึง Analytics Reporting API เวอร์ชัน 4

1. เปิดใช้ API

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Analytics Reporting API v4 ก่อนอื่นคุณต้องใช้เครื่องมือการตั้งค่า ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API เปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 1. เปิดหน้าบัญชีบริการ เมื่อได้รับข้อความเตือน ให้เลือกโปรเจ็กต์
 2. คลิกสร้างบัญชีบริการ จากนั้นป้อนชื่อและคำอธิบายของบัญชีบริการ คุณจะใช้รหัสเริ่มต้นของบัญชีบริการ หรือเลือกรหัสอื่นที่ไม่ซ้ำกันก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้าง
 3. คุณข้ามส่วนสิทธิ์ของบัญชีบริการ (ไม่บังคับ) ที่ตามมาได้ คลิกต่อไป
 4. ในหน้าจอให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีบริการนี้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนสร้างคีย์ คลิก สร้างคีย์
 5. เลือกรูปแบบของคีย์ในแผงด้านข้างที่ปรากฏขึ้น ขอแนะนำให้เลือก JSON
 6. คลิกสร้าง ระบบจะสร้างคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวใหม่และดาวน์โหลดลงในเครื่องของคุณ ซึ่งจะเป็นสำเนาเพียงรายการเดียวของคีย์นี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บคีย์อย่างปลอดภัยที่การจัดการคีย์ของบัญชีบริการ
 7. คลิกปิดในกล่องโต้ตอบคีย์ส่วนตัวที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกเสร็จเพื่อกลับไปที่ตารางของบัญชีบริการ

เพิ่มบัญชีบริการลงในบัญชี Google Analytics

บัญชีบริการที่สร้างใหม่จะมีอีเมลที่มีลักษณะคล้ายกับด้านล่างนี้

quickstart@PROJECT-ID.iam.gserviceaccount.com

ใช้อีเมลนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ไปยังข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่คุณต้องการเข้าถึงผ่าน API สำหรับบทแนะนำนี้ ต้องใช้เฉพาะสิทธิ์อ่านและวิเคราะห์เท่านั้น

2. ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์

ในการติดตั้งไคลเอ็นต์ Java ของ Google Analytics API คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ที่มี JAR ทั้งหมดที่คุณต้องการดึงข้อมูลและคัดลอกลงในคลาสพาธของ Java

 1. ดาวน์โหลดไลบรารีไคลเอ็นต์ Java ของ Analytics Reporting API v4 ซึ่งจะรวมเป็นไฟล์ ZIP ที่มีทรัพยากร Dependency ทั้งหมดที่จำเป็น
 2. แตกไฟล์ ZIP
 3. เพิ่ม JAR ทั้งหมดภายในไดเรกทอรี libs ไปยัง Classpath
 4. เพิ่ม jar google-api-services-analyticsreporting-v4-[version].jar ลงใน Classpath

รายละเอียดสภาพแวดล้อม Java

Eclipse

สำหรับ Eclipse โปรดดูคำถาม StackOverflow นี้เพื่อดูวิธีการเพิ่ม JAR ในคลาสพาธของโปรเจ็กต์

NetBeans

สำหรับ NetBeans โปรดดูคำถาม StackOverflow นี้เพื่อดูวิธีการเพิ่ม JAR ในคลาสพาธของโปรเจ็กต์

แนวคิดของ IntelliJ

สำหรับ IntelliJ IDEA โปรดดูคำถาม StackOverflow นี้เพื่อดูวิธีการเพิ่ม JAR ในคลาสพาธของโปรเจ็กต์

บรรทัดคำสั่ง

หากพัฒนาจากบรรทัดคำสั่ง ให้เพิ่มรายการต่อไปนี้ลงในการเรียกใช้คำสั่ง javac และ java

-classpath /path/to/directory/with/unzipped/jars

3. ตั้งค่าตัวอย่าง

คุณจะต้องสร้างไฟล์เดียวที่ชื่อ HelloAnalyticsReporting.java ซึ่งจะมีโค้ดตัวอย่างที่ระบุ

 • คัดลอกหรือดาวน์โหลดซอร์สโค้ดต่อไปนี้ลงใน HelloAnalyticsReporting.java
 • ย้าย client_secrets.json ที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ไปยังไดเรกทอรีเดียวกันกับโค้ดตัวอย่าง
 • แทนที่ค่าของ KEY_FILE_LOCATION ด้วยค่าที่เหมาะสมจาก Developer Console
 • แทนที่ค่าของ VIEW_ID ด้วยรหัสของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการเข้าถึง
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.AnalyticsReportingScopes;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.AnalyticsReporting;

import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.ColumnHeader;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.DateRange;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.DateRangeValues;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.GetReportsRequest;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.GetReportsResponse;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.Metric;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.Dimension;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.MetricHeaderEntry;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.Report;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.ReportRequest;
import com.google.api.services.analyticsreporting.v4.model.ReportRow;

public class HelloAnalyticsReporting {
 private static final String APPLICATION_NAME = "Hello Analytics Reporting";
 private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
 private static final String KEY_FILE_LOCATION = "<REPLACE_WITH_JSON_FILE>";
 private static final String VIEW_ID = "<REPLACE_WITH_VIEW_ID>";
 public static void main(String[] args) {
  try {
   AnalyticsReporting service = initializeAnalyticsReporting();

   GetReportsResponse response = getReport(service);
   printResponse(response);
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }

 /**
  * Initializes an Analytics Reporting API V4 service object.
  *
  * @return An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
  * @throws IOException
  * @throws GeneralSecurityException
  */
 private static AnalyticsReporting initializeAnalyticsReporting() throws GeneralSecurityException, IOException {

  HttpTransport httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  GoogleCredential credential = GoogleCredential
    .fromStream(new FileInputStream(KEY_FILE_LOCATION))
    .createScoped(AnalyticsReportingScopes.all());

  // Construct the Analytics Reporting service object.
  return new AnalyticsReporting.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, credential)
    .setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();
 }

 /**
  * Queries the Analytics Reporting API V4.
  *
  * @param service An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
  * @return GetReportResponse The Analytics Reporting API V4 response.
  * @throws IOException
  */
 private static GetReportsResponse getReport(AnalyticsReporting service) throws IOException {
  // Create the DateRange object.
  DateRange dateRange = new DateRange();
  dateRange.setStartDate("7DaysAgo");
  dateRange.setEndDate("today");

  // Create the Metrics object.
  Metric sessions = new Metric()
    .setExpression("ga:sessions")
    .setAlias("sessions");

  Dimension pageTitle = new Dimension().setName("ga:pageTitle");

  // Create the ReportRequest object.
  ReportRequest request = new ReportRequest()
    .setViewId(VIEW_ID)
    .setDateRanges(Arrays.asList(dateRange))
    .setMetrics(Arrays.asList(sessions))
    .setDimensions(Arrays.asList(pageTitle));

  ArrayList<ReportRequest> requests = new ArrayList<ReportRequest>();
  requests.add(request);

  // Create the GetReportsRequest object.
  GetReportsRequest getReport = new GetReportsRequest()
    .setReportRequests(requests);

  // Call the batchGet method.
  GetReportsResponse response = service.reports().batchGet(getReport).execute();

  // Return the response.
  return response;
 }

 /**
  * Parses and prints the Analytics Reporting API V4 response.
  *
  * @param response An Analytics Reporting API V4 response.
  */
 private static void printResponse(GetReportsResponse response) {

  for (Report report: response.getReports()) {
   ColumnHeader header = report.getColumnHeader();
   List<String> dimensionHeaders = header.getDimensions();
   List<MetricHeaderEntry> metricHeaders = header.getMetricHeader().getMetricHeaderEntries();
   List<ReportRow> rows = report.getData().getRows();

   if (rows == null) {
     System.out.println("No data found for " + VIEW_ID);
     return;
   }

   for (ReportRow row: rows) {
    List<String> dimensions = row.getDimensions();
    List<DateRangeValues> metrics = row.getMetrics();

    for (int i = 0; i < dimensionHeaders.size() && i < dimensions.size(); i++) {
     System.out.println(dimensionHeaders.get(i) + ": " + dimensions.get(i));
    	}

    for (int j = 0; j < metrics.size(); j++) {
     System.out.print("Date Range (" + j + "): ");
     DateRangeValues values = metrics.get(j);
     for (int k = 0; k < values.getValues().size() && k < metricHeaders.size(); k++) {
      System.out.println(metricHeaders.get(k).getName() + ": " + values.getValues().get(k));
     }
    }
   }
  }
 }
}

4. เรียกใช้ตัวอย่าง

หากใช้ IDE โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเป้าหมายการเรียกใช้เริ่มต้นเป็นคลาส HelloAnalytics แล้ว หรือจะคอมไพล์และเรียกใช้แอปพลิเคชันจากบรรทัดคำสั่งก็ได้ ดังนี้

 • คอมไพล์ตัวอย่างโดยใช้:

  javac -classpath '/path/to/analyticsreporting/*:/path/to/analyticsreporting/libs/*' HelloAnalyticsReporting.java
  
 • เรียกใช้ตัวอย่างโดยใช้:

  java -classpath '.:/path/to/analyticsreporting/*:/path/to/analyticsreporting/libs/*' HelloAnalyticsReporting
  

เมื่อทําตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว ตัวอย่างจะแสดงจํานวนเซสชันในช่วง 7 วันที่ผ่านมาสำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ