ย้ายข้อมูลจาก analytics.js ไปยัง gtag.js (Universal Analytics)

คู่มือนี้จะแนะนําขั้นตอนการย้ายข้อมูลการติดตั้งใช้งาน analytics.js Universal Analytics ที่มีอยู่ไปใช้ gtag.js

ภาพรวม

analytics.js มีกลไกหลัก 2 อย่างในการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics ได้แก่

 1. อุปกรณ์ติดตาม

  เครื่องมือติดตามจะระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณกำลังวัด

 2. ประเภท Hit

  ประเภท Hit จะระบุประเภทการโต้ตอบที่คุณวัด

ในพร็อพเพอร์ตี้ gtag.js จะมีการระบุผ่านคำสั่ง config หรือแสดงเป็นพารามิเตอร์ในคำสั่ง

gtag.js ต่างจาก analytics.js ตรงที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตามเพื่อส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics โดยจะส่งข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่ระบุโดยรหัสซึ่งกำหนดโดยคำสั่ง config ชื่อเหตุการณ์ที่ส่งไปยัง gtag.js จะระบุประเภทของข้อมูลที่ส่งไปยัง Google Analytics

หากต้องการย้ายข้อมูลจาก analytics.js ไปยัง gtag.js ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับทุกหน้าในเว็บไซต์

แทนที่ข้อมูลโค้ด analytics.js ด้วยข้อมูลโค้ด gtag.js

แทนที่ข้อมูลโค้ด analytics.js ในหน้าเว็บ โดยทำดังนี้

<!-- Google Analytics -->
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'TAG_ID', 'auto');
 ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->

ด้วยข้อมูลโค้ด gtag.js ต่อไปนี้

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

วัดการดูหน้าเว็บ

analytics.js ใช้เครื่องมือติดตามเพื่อส่งการดูหน้าเว็บไปยัง Google Analytics เครื่องมือติดตามมีรหัสการวัดของพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics โดย gtag.js จะส่งการดูหน้าเว็บไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่ระบุโดย TAG_ID ที่ระบุในคำสั่ง config

วัดการดูหน้าเว็บด้วยตัวติดตามเริ่มต้น

นำโค้ด analytics.js ต่อไปนี้ที่ใช้เครื่องมือติดตามเริ่มต้นออกจากการดูหน้าเว็บ send ไปยัง Google Analytics

// Creates the default tracker.
ga('create', 'TAG_ID', 'auto');

// Uses the default tracker to send a pageview to the
// Google Analytics property with tag ID of 'TAG_ID'.
ga('send', 'pageview');

โค้ดต่อไปนี้ในข้อมูลโค้ด gtag.js จะส่งการดูหน้าเว็บไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics โดยอัตโนมัติที่มีรหัสแท็ก TAG_ID

gtag('config', 'TAG_ID');

วัดการดูหน้าเว็บด้วยเครื่องมือติดตามที่ระบุ

แทนที่โค้ด analytics.js ต่อไปนี้ที่ใช้เครื่องมือติดตามที่ระบุเพื่อส่งการดูหน้าเว็บไปยัง Google Analytics

ga('create', 'TAG_ID', 'auto', 'trackerName');
ga('trackerName.send', 'pageview');

ด้วยคําสั่ง event ของ gtag.js ต่อไปนี้

gtag('event', 'page_view', { 'send_to': 'TAG_ID' });

วัดเหตุการณ์

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ analytics.js ใช้ตัวติดตามเพื่อส่งเหตุการณ์ไปยัง Google Analytics เครื่องมือติดตามมีรหัสติดตามของพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ในทางตรงกันข้าม gtag.js จะส่งเหตุการณ์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่ TAG_ID ระบุไว้ในคำสั่ง config

วัดเหตุการณ์ด้วยตัวติดตามเริ่มต้น

แทนที่โค้ด analytics.js ต่อไปนี้ที่ใช้เครื่องมือติดตามเริ่มต้นในการบันทึกเหตุการณ์ send ไปยัง Google Analytics

ga('create', 'TAG_ID', 'auto');
ga('send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);

ด้วยคำสั่ง gtag.js event ต่อไปนี้

gtag('event', eventName, eventParameters);

โดยที่ eventName คือชื่อของเหตุการณ์ที่ต้องการบันทึก

ตัวอย่าง

analytics.js

// Creates the default tracker.
ga('create', 'TAG_ID', 'auto');

// Uses the default tracker to send the event to the
// Google Analytics property with a tag ID of `TAG_ID`.
ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

gtag.js

// Sends the event to the Google Analytics property with a
// tag ID of `TAG_ID` set by the config command in
// the gtag.js snippet.
gtag('event', 'play', {
 'event_category': 'Videos',
 'event_label': 'Fall Campaign'
});

วัดเหตุการณ์ด้วยเครื่องมือติดตามที่ระบุ

แทนที่โค้ด analytics.js ต่อไปนี้ที่ใช้เครื่องมือติดตามที่ระบุเพื่อส่งเหตุการณ์ไปยัง Google Analytics

ga('create', 'TAG_ID', 'auto', 'trackerName');
ga('trackerName.send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);

ด้วยคําสั่ง event ของ gtag.js ต่อไปนี้

gtag('event', eventName, {
 'send_to': 'TAG_ID',
 'parameter1': 'value1',
 'parameter2': 'value2',
 // ...
});

ตัวอย่าง

analytics.js

// Creates a tracker named <b>clientTracker</b>.
ga('create', 'TAG_ID', 'auto', 'clientTracker');

// Uses tracker clientTracker to send the event to the
// Google Analytics property with a tag ID of TAG_ID.
ga('clientTracker.send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

gtag.js

// Send the event to the Google Analytics property
// with a tag ID of 'TAG_ID'.
gtag('event', 'play', {
 'send_to': 'TAG_ID',
 'event_category': 'Videos',
 'event_label': 'Fall Campaign'
});

ส่งมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเอง

แทนที่คำสั่ง send ของ analytics.js ในหน้าเว็บที่ส่งมิติข้อมูลที่กำหนดเองมายัง Google Analytics ดังนี้

ga('send', 'hitType', { 'dimension&lt;Index&gt;': 'dimension_value'});

ด้วยรหัส gtag.js ต่อไปนี้

gtag('config', 'TAG_ID', {
 'custom_map': {'dimension<Index>': 'dimension_name'}
});
gtag('event', 'any_event_name', {'dimension_name': 'dimension_value'});

แทนที่ TAG_ID ด้วยรหัส Analytics ของคุณเอง

แทนที่คำสั่ง send ใน analytics.js ในหน้าเว็บที่ส่งเมตริกที่กำหนดเองไปยัง Google Analytics ดังนี้

ga('send', 'hitType', { 'metric<Index>': 'metric_value'});

ด้วยรหัส gtag.js ต่อไปนี้

gtag('config', 'TAG_ID', {
 'custom_map': {'metric<Index>': 'metric_name'}
});
gtag('event', 'any_event_name', {'metric_name': 'metric_value'});

แทนที่ TAG_ID ด้วยรหัสแท็ก

วัดระยะเวลาของผู้ใช้

แทนที่คำสั่ง send analytics.js ในหน้าเว็บที่ติดตามระยะเวลาของผู้ใช้ โดยทำดังนี้

ga('send', 'timing', 'timingCategory', 'timingVar', timingValue, 'timingLabel');

ด้วยคำสั่ง gtag.js event ต่อไปนี้

gtag('event', 'timing_complete', {
 'name': 'timingVar',
 'value': timingValue,
 'event_category': 'timingCategory',
 'event_label': 'timingLabel'
});

วัดข้อยกเว้น

แทนที่คำสั่ง send ใน analytics.js ในหน้าเว็บที่ติดตามข้อยกเว้น โดยทำดังนี้

ga('send', 'exception', {
 'exDescription': 'error_message',
 'exFatal': false // set to true if the exception is fatal
});

ด้วยคําสั่ง gtag.js event ต่อไปนี้

gtag('event', 'exception', {
 'description': 'error_message',
 'fatal': false // set to true if the exception is fatal
});

แมปช่อง analytics.js กับพารามิเตอร์ gtag.js

ตารางต่อไปนี้แมปช่อง analytics.js กับพารามิเตอร์ gtag.js ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

ช่อง analytics.js พารามิเตอร์ gtag.js
eventAction event_action
eventCategory event_category
eventLabel event_label
eventValue value

มิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง

ช่อง analytics.js พารามิเตอร์ gtag.js
dimension<Index> dimension<Index>
metric<Index> metric<Index>

โดยที่ <Index> เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบซึ่งแสดงดัชนีของมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเอง

ระยะเวลาของผู้ใช้

ช่อง analytics.js พารามิเตอร์ gtag.js
timingCategory event_category
timingLabel event_label
timingValue value
timingVar name

การวัดข้อยกเว้น

ช่อง analytics.js พารามิเตอร์ gtag.js
exDescription description
exFatal fatal

ข้อมูลการดำเนินการของอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

ช่อง analytics.js พารามิเตอร์ gtag.js
id transaction_id
affiliation affiliation
revenue value
tax tax
shipping shipping
coupon coupon
list list_name
step checkout_step
option checkout_option

ข้อมูลโปรโมชัน

ช่อง analytics.js พารามิเตอร์ gtag.js
creative creative_name
position (การแสดงผล, ผลิตภัณฑ์) list_position
position (โปรโมชัน) creative_slot

การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชัน

ช่อง analytics.js เหตุการณ์ gtag.js
add add_to_cart
checkout (ขั้นตอนแรก) begin_checkout
checkout (ขั้นตอนอื่นๆ ที่ตามมา) checkout_progress
checkout_option set_checkout_option
click select_content (ไม่มีโปรโมชัน)
detail view_item
promo_click select_content (มีโปรโมชัน)
purchase purchase
refund refund
remove remove_from_cart

Client-ID และ User-ID

ช่อง analytics.js พารามิเตอร์ gtag.js
clientId client_id
userId user_id