สวัสดี Analytics API: การเริ่มต้นใช้งาน Java อย่างรวดเร็วสำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

บทแนะนำนี้จะอธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าถึงบัญชี Google Analytics, ค้นหา Analytics API, จัดการการตอบกลับของ API และแสดงผลลัพธ์ บทแนะนำนี้ใช้ Core Reporting API v3.0, Management API v3.0 และ OAuth2.0

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้ Analytics API

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics API ก่อนอื่นคุณต้องใช้เครื่องมือการตั้งค่า ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API เปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สร้างรหัสไคลเอ็นต์

จากหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกรหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 2. เลือกอื่นๆ สำหรับประเภทแอปพลิเคชัน
 3. ตั้งชื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 4. คลิกสร้าง

เลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเพิ่งสร้าง แล้วคลิกดาวน์โหลด JSON บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็น client_secrets.json คุณจะต้องใช้ไฟล์ดังกล่าวภายหลังในบทแนะนำ

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google

หากต้องการติดตั้งไคลเอ็นต์ Java ของ Google Analytics API คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ที่มี Jar ทั้งหมดที่ต้องการดึงข้อมูลและคัดลอกลงในคลาสพาธของ Java

 1. ดาวน์โหลด ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Analytics Java ซึ่งจะรวมเป็นไฟล์ ZIP ที่มีทรัพยากร Dependency ทั้งหมดที่จำเป็น
 2. แตกไฟล์ ZIP
 3. เพิ่ม JAR ทั้งหมดภายในไดเรกทอรี libs ไปยังคลาสพาธ
 4. เพิ่ม jar google-api-services-analytics-v3-[version].jar ลงใน Classpath

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าตัวอย่าง

คุณจะต้องสร้างไฟล์เดียวที่ชื่อ HelloAnalytics.java ซึ่งจะมีโค้ดตัวอย่างที่ระบุ

 1. คัดลอกหรือ ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดต่อไปนี้ไปยัง HelloAnalytics.java
 2. ย้าย client_secrets.json ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ภายในไดเรกทอรีเดียวกันกับโค้ดตัวอย่าง
import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
import com.google.api.services.analytics.Analytics;
import com.google.api.services.analytics.AnalyticsScopes;
import com.google.api.services.analytics.model.Accounts;
import com.google.api.services.analytics.model.GaData;
import com.google.api.services.analytics.model.Profiles;
import com.google.api.services.analytics.model.Webproperties;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;


/**
 * A simple example of how to access the Google Analytics API.
 */
public class HelloAnalytics {
 // Path to client_secrets.json file downloaded from the Developer's Console.
 // The path is relative to HelloAnalytics.java.
 private static final String CLIENT_SECRET_JSON_RESOURCE = "client_secrets.json";

 // The directory where the user's credentials will be stored.
 private static final File DATA_STORE_DIR = new File(
   System.getProperty("user.home"), ".store/hello_analytics");

 private static final String APPLICATION_NAME = "Hello Analytics";
 private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
 private static NetHttpTransport httpTransport;
 private static FileDataStoreFactory dataStoreFactory;

 public static void main(String[] args) {
  try {
   Analytics analytics = initializeAnalytics();
   String profile = getFirstProfileId(analytics);
   printResults(getResults(analytics, profile));
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }

 private static Analytics initializeAnalytics() throws Exception {

  httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);

  // Load client secrets.
  GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY,
    new InputStreamReader(HelloAnalytics.class
      .getResourceAsStream(CLIENT_SECRET_JSON_RESOURCE)));

  // Set up authorization code flow for all auth scopes.
  GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow
    .Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets,
    AnalyticsScopes.all()).setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
    .build();

  // Authorize.
  Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow,
    new LocalServerReceiver()).authorize("user");

  // Construct the Analytics service object.
  return new Analytics.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, credential)
    .setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();
 }

 private static String getFirstProfileId(Analytics analytics) throws IOException {
  // Get the first view (profile) ID for the authorized user.
  String profileId = null;

  // Query for the list of all accounts associated with the service account.
  Accounts accounts = analytics.management().accounts().list().execute();

  if (accounts.getItems().isEmpty()) {
   System.err.println("No accounts found");
  } else {
   String firstAccountId = accounts.getItems().get(0).getId();

   // Query for the list of properties associated with the first account.
   Webproperties properties = analytics.management().webproperties()
     .list(firstAccountId).execute();

   if (properties.getItems().isEmpty()) {
    System.err.println("No properties found");
   } else {
    String firstWebpropertyId = properties.getItems().get(0).getId();

    // Query for the list views (profiles) associated with the property.
    Profiles profiles = analytics.management().profiles()
      .list(firstAccountId, firstWebpropertyId).execute();

    if (profiles.getItems().isEmpty()) {
     System.err.println("No views (profiles) found");
    } else {
     // Return the first (view) profile associated with the property.
     profileId = profiles.getItems().get(0).getId();
    }
   }
  }
  return profileId;
 }

 private static GaData getResults(Analytics analytics, String profileId) throws IOException {
  // Query the Core Reporting API for the number of sessions
  // in the past seven days.
  return analytics.data().ga()
    .get("ga:" + profileId, "7daysAgo", "today", "ga:sessions")
    .execute();
 }

 private static void printResults(GaData results) {
  // Parse the response from the Core Reporting API for
  // the profile name and number of sessions.
  if (results != null && !results.getRows().isEmpty()) {
   System.out.println("View (Profile) Name: "
    + results.getProfileInfo().getProfileName());
   System.out.println("Total Sessions: " + results.getRows().get(0).get(0));
  } else {
   System.out.println("No results found");
  }
 }
}

ขั้นตอนที่ 4: เรียกใช้ตัวอย่าง

หลังจากเปิดใช้ Analytics API แล้ว ให้ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google APIs สำหรับ Java และตั้งค่าซอร์สโค้ดตัวอย่างซึ่งพร้อมทำงาน

หากใช้ IDE โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเป้าหมายการเรียกใช้เริ่มต้นเป็นคลาส HelloAnalytics แล้ว

 1. แอปพลิเคชันจะโหลดหน้าการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์
 2. หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี Google ระบบจะแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบ หากเข้าสู่ระบบบัญชี Google หลายบัญชี ระบบจะขอให้คุณเลือก 1 บัญชีที่จะใช้ในการให้สิทธิ์

เมื่อทําตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว ตัวอย่างจะแสดงชื่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) แรกของ Google Analytics ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและจํานวนเซสชันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ด้วยออบเจ็กต์บริการ Analytics ที่ได้รับอนุญาต ตอนนี้คุณจะเรียกใช้ตัวอย่างโค้ดที่อยู่ใน เอกสารอ้างอิงของ Management API ได้แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจลองเปลี่ยนโค้ดเพื่อใช้เมธอด accountSummaries.list