Webproperty User Links: delete

Wymaga autoryzacji

Usuwa użytkownika z danej usługi internetowej. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Oprócz parametrów standardowych metoda ta obsługuje parametry wymienione w tabeli parametrów.

Prośba

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityUserLinks/linkId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, dla którego ma zostać usunięte połączenie użytkownika.
linkId string Identyfikator połączenia, dla którego chcesz usunąć połączenie użytkownika.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, dla którego chcesz usunąć połączenie użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób management.entityUserLink.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci pustą odpowiedź.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */


// This request deletes an existing Property User Link.
try {
 analytics.management().webpropertyUserLinks().delete("123456", "UA-123456-1",
   "UA-123456-1:1111222233334444").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
* Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
* See the User Permissions Developer Guide for details.
*/


// This request deletes an existing property User Link.
try {
 $analytics->management_webpropertyUserLinks->delete('123456', 'UA-123456-1',
   'UA-123456-1:1111222233334444');
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the User Permissions Developer Guide for details.

# This request deletes an existing Property User Link.
try:
 analytics.management().webpropertyUserLinks().delete(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   linkId='UA-123456-1:1111222233334444'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request deletes an existing Property User Link.
 */
function deletePropertyUserLink() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webpropertyUserLinks.delete(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'linkId': 'UA-123456-1:1111222233334444'
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.