Web Properties: patch

Wymaga autoryzacji

Aktualizuje istniejącą usługę. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Oprócz parametrów standardowych metoda ta obsługuje parametry wymienione w tabeli parametrów.

Prośba

Żądanie HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, do którego należy usługa internetowa
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

Treść żądania

W treści żądania podaj odpowiednie części zasobu management.webproperty zgodnie z regułami semantyki poprawki.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci w treści odpowiedzi management.webproperty.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing property.
 */

// Construct the body of the request.
Webproperty body = new Webproperty();
body.setName("Example Pet Store");
body.setWebsiteUrl("http://www.examplepetstore.com");

try {
 analytics.management().webproperties().patch("123456", "UA-123456-1",
   body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request patches an existing property.
 */

// Construct the body of the request.
$property = new Google_Service_Analytics_Webproperty();
$property->setName('Example Store');
$property->setIndustryVertical('MARKETING');

try {
 $analytics->management_webproperties->patch('123456', 'UA-123456-1',
   $property);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Web Property Developer Guide for details.

# This request patches an existing property.
try:
 analytics.management().webproperties().patch(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   body={
     'websiteUrl': 'http://www.examplepetstore.com',
     'name': 'Example Store'
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing property.
 */
function patchProperty() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webproperties.patch(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'resource': {
    'websiteUrl': 'http://www.examplepetstore.com',
    'name': 'Example Store'
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.