Web Properties: get

Wymaga autoryzacji

Pobiera usługę, do której użytkownik ma dostęp. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Oprócz parametrów standardowych metoda ta obsługuje parametry wymienione w tabeli parametrów.

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, z którego chcesz pobrać usługę internetową.
webPropertyId string Identyfikator, dla którego chcesz pobrać usługę internetową.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci w treści odpowiedzi management.webproperty.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a single property for the authorized user.
 */
try {
 Webproperty property = analytics.management.
   webproperties.get("12345", "UA-12345-1").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

// This request gets an existing property for the authorized user.
try {
 $property = $analytics->management_webproperties->get('123456',
   'UA-123456-1');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Web Property Developer Guide for details.


# This request gets an existing property.
try:
 property = analytics.management().webproperties().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing property.
 */
function getProperty() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webproperties.get({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.