Google Ads Links: get

Wymaga autoryzacji

Zwraca połączenie usługi internetowej z Google Ads, do którego użytkownik ma dostęp. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks/webPropertyAdWordsLinkId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, do którego należy dana usługa internetowa.
webPropertyAdWordsLinkId string Identyfikator połączenia usługi internetowej z Google Ads.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, dla której chcesz pobrać połączenie z Google Ads.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób Połączenia z Google Ads.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Google Ads Link.
 */
try{
 EntityAdWordsLink adWordsLink = analytics.management().
   webPropertyAdWordsLinks().get("123456",
     "UA-123456-1", "AABBCCDDEEFFGG").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request gets an existing Google Ads Link.
 */

try {
 $adWordsLink = $analytics->management_webPropertyAdWordsLinks->get(
   '123456', 'UA-123456-1', 'AABBCCDDEEFFGG');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Google Ads Links Developer Guide for details.

# This request gets an existing Google Ads Link.
try:
 adWordsLink = analytics.management().webPropertyAdWordsLinks().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   webPropertyAdWordsLinkId='AABBCCDDEEFFGG'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Google Ads Link.
 */
function getAdWordsLink() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webPropertyAdWordsLinks.get({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
  'webPropertyAdWordsLinkId': '11112222233334444'
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.