Unsampled Reports: get

Wymaga autoryzacji

Zwraca jeden niespróbkowany raport. Zobacz przykład

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/unsampledReports/unsampledReportId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, z którego chcesz pobrać niespróbkowany raport.
profileId string Identyfikator widoku (profilu), dla którego chcesz pobrać niespróbkowany raport.
unsampledReportId string Identyfikator niespróbkowanego raportu do pobrania.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, dla której chcesz pobierać niespróbkowane raporty.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci w treści odpowiedzi management.unsampledReport zasób.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing unsampled report.
 */
String unsampledReportId = "1112223334111222333411";
try {
 UnsampledReport report = analytics.management().unsampledReports().
   get("123456", "UA-123456-1", "7654321", unsampledReportId).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request gets an existing Unsampled Report.
 */
try {
 $unsampledReport = $analytics->management_unsampledReports->get('123456',
   'UA-123456-1', '7654321', '1112223334111222333411');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Unsampled Reports Developer Guide for details.

# Example #1:
# This request gets an existing unsampled report.
try:
 unsampled_report = analytics.management().unsampledReports().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   unsampledReportId='1112223334111222333411'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing unsampled report.
 */
function getUnsampledReport() {
 var request = gapi.client.analytics.management.unsampledReports.get({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
  'profileId': '7654321',
  'unsampledReportId': '1112223334111222333411'
 });
 request.execute(function (response) { /* Handle the response. */ });
}