Remarketing Audiences: insert

Wymaga autoryzacji

Tworzy nową listę odbiorców remarketingu. Zobacz przykład

Prośba

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, dla którego chcesz utworzyć listę odbiorców remarketingu.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, dla której chcesz utworzyć listę odbiorców remarketingu.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób dotyczący list odbiorców remarketingu.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób Odbiorcy remarketingu.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
 */
LinkedForeignAccount linkedAdAccount = new LinkedForeignAccount();
linkedAdAccount.setType("ADWORDS_LINKS");
linkedAdAccount.setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
IncludeConditions includeConditions = new IncludeConditions();
includeConditions.setIsSmartList(false);
includeConditions.setMembershipDurationDays(30);
includeConditions.setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
includeConditions.setDaysToLookBack(30);

// Create the ExcludeConditions object.
ExcludeConditions excludeConditions = new ExcludeConditions();
excludeConditions.setExclusionDuration("PERMANENT");
excludeConditions.setSegment("sessions::condition::ga:city==London");

// Create the AudienceDefinition object.
StateBasedAudienceDefinition stateBasedAudienceDefinition = new StateBasedAudienceDefinition();
stateBasedAudienceDefinition.setIncludeConditions(includeConditions);
stateBasedAudienceDefinition.setExcludeConditions(excludeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
RemarketingAudience audience = new RemarketingAudience();
audience.setName("State Based Audience");
audience.setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
audience.setLinkedAdAccounts(Arrays.asList(linkedAdAccount));
audience.setAudienceType("STATE_BASED");
audience.setStateBasedAudienceDefinition(stateBasedAudienceDefinition);

try {
 analytics
   .management()
   .remarketingAudience()
   .insert(accountId, propertyId, audience)
   .execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println(
   "There was a service error: "
     + e.getDetails().getCode()
     + " : "
     + e.getDetails().getMessage());
}


/*
 * This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
 */

// Create the LinkedForeignAccount object.
LinkedForeignAccount linkedAdAccount = new LinkedForeignAccount();
linkedAdAccount.setType("ADWORDS_LINKS");
linkedAdAccount.setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
IncludeConditions includeConditions = new IncludeConditions();
includeConditions.setIsSmartList(false);
includeConditions.setMembershipDurationDays(30);
includeConditions.setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
includeConditions.setDaysToLookBack(7);

// Create the AudienceDefinition object.
AudienceDefinition simpleAudienceDefinition = new AudienceDefinition();
simpleAudienceDefinition.setIncludeConditions(includeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
RemarketingAudience audience = new RemarketingAudience();
audience.setName("Simple Audience");
audience.setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
audience.setLinkedAdAccounts(Arrays.asList(linkedAdAccount));
audience.setAudienceType("SIMPLE");
audience.setAudienceDefinition(simpleAudienceDefinition);

try {
 analytics
   .management()
   .remarketingAudience()
   .insert(accountId, propertyId, audience)
   .execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println(
   "There was a service error: "
     + e.getDetails().getCode()
     + " : "
     + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/*
 * This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
 */
Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount $linkedAdAccount = new Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount();
$linkedAdAccount->setType("ADWORDS_LINKS");
$linkedAdAccount->setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
Google_Service_Analytics_IncludeConditions $includeConditions = new Google_Service_Analytics_IncludeConditions();
$includeConditions->setIsSmartList(false);
$includeConditions->setMembershipDurationDays(30);
$includeConditions->setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
$includeConditions->setDaysToLookBack(30);

// Create the ExcludeConditions object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinitionExcludeConditions $excludeConditions = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinitionExcludeConditions();
$excludeConditions->setExclusionDuration("PERMANENT");
$excludeConditions->setSegment("sessions::condition::ga:city==London");

// Create the AudienceDefinition object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinition $stateBasedAudienceDefinition = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinition();
$stateBasedAudienceDefinition->setIncludeConditions($includeConditions);
$stateBasedAudienceDefinition->setExcludeConditions($excludeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudience $audience = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudience();
$audience->setName("State Based Audience");
$audience->setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
$audience->setLinkedAdAccounts(Arrays.asList($linkedAdAccount));
$audience->setAudienceType("STATE_BASED");
$audience->setStateBasedAudienceDefinition($stateBasedAudienceDefinition);

try {
 $analytics->management_remarketingAudience->insert($accountId, $propertyId, $audience);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


/*
 * This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
 */

// Create the LinkedForeignAccount object.
Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount $linkedAdAccount = new Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount();
$linkedAdAccount->setType("ADWORDS_LINKS");
$linkedAdAccount->setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
Google_Service_Analytics_IncludeConditions $includeConditions = new Google_Service_Analytics_IncludeConditions();
$includeConditions->setIsSmartList(false);
$includeConditions->setMembershipDurationDays(30);
$includeConditions->setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
$includeConditions->setDaysToLookBack(7);

// Create the AudienceDefinition object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceAudienceDefinition $simpleAudienceDefinition = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceAudienceDefinition();
$simpleAudienceDefinition->setIncludeConditions($includeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudience $audience = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudience();
$audience->setName("Simple Audience");
$audience->setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
$audience->setLinkedAdAccounts(Arrays.asList($linkedAdAccount));
$audience->setAudienceType("SIMPLE");
$audience->setAudienceDefinition($simpleAudienceDefinition);

try {
 $analytics->management_remarketingAudience->insert($accountId, $propertyId, $audience);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.

# This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
try:
 response = analytics.management().remarketingAudience().insert(
   accountId=accountId,
   webPropertyId=propertyId,
   body={
    'name': 'State Based Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'STATE_BASED',
    'stateBasedAudienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'daysToLookBack': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome',
      'membershipDurationDays': 30,
      'isSmartList': False
     },
     'excludeConditions': {
      'exclusionDuration': 'PERMANENT',
      'segment': 'sessions::condition::ga:city==London'
     }
    }
   }
  ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

# This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
try:
 response = analytics.management().remarketingAudience().insert(
   accountId=accountId,
   webPropertyId=propertyId,
   body={
    'name': 'Simple Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'SIMPLE',
    'audienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'isSmartList': False,
      'daysToLookBack': 7,
      'membershipDurationDays': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome'
     }
    }
   }
  ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
 */
function insertRemarketingAudience(accountId, propertyId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.insert(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
   'resource': {
    'name': 'State Based Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'STATE_BASED',
    'stateBasedAudienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'daysToLookBack': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome',
      'membershipDurationDays': 30,
      'isSmartList': False
     },
     'excludeConditions': {
      'exclusionDuration': 'PERMANENT',
      'segment': 'sessions::condition::ga:city==London'
     }
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { /* Handle the response. */ });
}


// This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
function insertSIMPLEAudience(accountId, propertyId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.insert(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
   'resource': {
    'name': 'Simple Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'SIMPLE',
    'audienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'isSmartList': False,
      'daysToLookBack': 7,
      'membershipDurationDays': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome'
     }
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}