Remarketing Audiences: get

Wymaga autoryzacji

Pobiera listę odbiorców remarketingu, do której ma dostęp użytkownik. Zobacz przykład

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences/remarketingAudienceId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta listy odbiorców remarketingu do pobrania.
remarketingAudienceId string Identyfikator listy odbiorców remarketingu do pobrania.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej listy odbiorców remarketingu do pobrania.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób Odbiorcy remarketingu.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Remarketing Audience.
 */
try {
 RemarketingAudience audience = analytics.management().remarketingAudience()
   .get("123456", "UA-123456-1", "QRSTUVABCD123").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Remarketing Audience.
 */
try {
 Google_Service_Analytics_RemarketingAudience $audience = $analytics->management_remarketingAudience->get($accountId, $propertyId, $remarketingAudienceId);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.

# This request gets an existing Remarketing Audience.
try:
 audience = analytics.management().remarketingAudience().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   remarketingAudienceId='122333444455555'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request gets an existing Remarketing Audience.
 */
function getRemarketingAudience(accountId, propertyId, audienceId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.get(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
   'remarketingAudienceId': audienceId
  });
 request.execute(function (response) { /* Handle the response. */ });
}