Views (Profiles): update

Wymaga autoryzacji

Aktualizuje istniejący widok (profil). Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Oprócz parametrów standardowych metoda ta obsługuje parametry wymienione w tabeli parametrów.

Prośba

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, do którego należy widok (profil)
profileId string Identyfikator widoku (profilu) do zaktualizowania.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, do której należy widok (profil)

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób management.profile.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zasób management.profile w treści odpowiedzi.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Developer Guide for details.
 */


/*
 * This request updates an existing View (Profile).
 */

// Construct the body of the request.
Profile body = new Profile();
body.setName("Example Store");
body.setECommerceTracking(true);
body.setEnhancedECommerceTracking(true);
body.setCurrency("USD");
body.setTimezone("America/Chicago");
body.setWebsiteUrl("http://www.examplepetstore.com");

try {
 analytics.management().profiles().update("123456", "UA-123456-1",
   "7654321", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Dev Guide for details.
 */

/**
 * This request updates an existing view (profile).
 */

 // Construct the body of the request.
$profile = new Google_Service_Analytics_Profile();
$profile->setName('eCommerce View');
$profile->setECommerceTracking(True);
$profile->setEnhancedECommerceTracking(True);

try {
 $analytics->management_profiles->update('123456', 'UA-123456-1',
   '7654321', $profile);

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the View (Profile) Developer Guide for details.

# This request updates an existing View (Profile).
try:
 analytics.management().profiles().update(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   body={
     'name': 'eCommerce Tracking View (Profile)',
     'eCommerceTracking': True,
     'enhancedECommerceTracking': True,
     'currency': 'USD',
     'timezone': 'America/Chicago',
     'websiteUrl': 'http://www.examplepetstore.com'
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the View (Profiles) Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request updates an existing view (profile).
 */
function updateView() {
 var request = gapi.client.analytics.management.profiles.update(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'profileId': '7654321',
   'resource': {
    'name': 'eCommerce Tracking View (Profile)',
    'currency': 'USD',
    'eCommerceTracking': true,
    'websiteUrl': 'http://www.example.com'
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.