Profile User Links: insert

Wymaga autoryzacji

Dodaje nowego użytkownika do danego widoku (profilu). Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Oprócz parametrów standardowych metoda ta obsługuje parametry wymienione w tabeli parametrów.

Prośba

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/entityUserLinks

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
accountId string Identyfikator konta, dla którego chcesz utworzyć połączenie użytkownika.
profileId string Identyfikator widoku danych (profilu), dla którego zostanie utworzone połączenie użytkownika.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej, dla którego zostanie utworzony link użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób management.entityUserLink.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci management.entityUserLink zasób w treści odpowiedzi.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta Java.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new View (Profile) User Link.
 */

// Construct the user reference object.
UserRef userRef = new UserRef();
userRef.setEmail("liz@gmail.com");

// Construct the permissions object.
Permissions permissions = new Permissions();
List<String> local = Arrays.asList("EDIT", "MANAGE_USERS");
permissions.setLocal(local);

// Construct the body of the request
EntityUserLink body = new EntityUserLink();
body.setPermissions(permissions);
body.setUserRef(userRef);

try {
 analytics.management().profileUserLinks().insert("123456", "UA-123456-1",
   "7654321", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

Wykorzystuje bibliotekę klienta PHP.

/**
* Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
* See the User Permissions Developer Guide for details.
*/

// Create the user reference.
$userRef = new Google_Service_Analytics_UserRef();
$userRef->setEmail('liz@gmail.com');

// Create the permissions object.
$permissions = new Google_Service_Analytics_EntityUserLinkPermissions();
$permissions->setLocal(array('COLLABORATE', 'READ_AND_ANALYZE'));

// Create the view (profile) user link.
$link = new Google_Service_Analytics_EntityUserLink();
$link->setPermissions($permissions);
$link->setUserRef($userRef);

// This request creates a new View (Profile) User Link.
try {
 $analytics->management_profileUserLinks->insert('123456', 'UA-123456-1',
   '756321', $link);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Używa biblioteki klienta Pythona.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the User Permissions Developer Guide for details.

# This request creates a new Profile User Link.
try:
 analytics.management().profileUserLinks().insert(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   body={
     'permissions': {
       'local': [
         'EDIT',
         'MANAGE_USERS'
       ]
     },
     'userRef': {
       'email': 'liz@gmail.com'
     }
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

Używa biblioteki klienta JavaScript.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new View (Profile) User Link.
 */
function insertProfileUserLink() {
 var request = gapi.client.analytics.management.profileUserLinks.insert(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'profileId': '7654321',
   'resource': {
    'permissions': {
     'local': [
      'EDIT',
      'MANAGE_USERS'
     ]
    },
    'userRef': {
     'email': 'liz@gmail.com'
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.